VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ

A†A VLADĖ SILIŪNIENĖ IŠGANAITYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 10 d.

Gimė 1925 m. birželio 5 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Danutė, marti Dalia, sūnūs – Vytas, Mindaugas, Rimas, Darius ir Donatas su šeimomis, anūkai bei kiti giminės.

A. a. Vladė buvo a. a. Broniaus žmona ir a. a. Algimanto mama.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 17 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.