VYTAUTAS K. BELEŠKA

Pranešame draugams ir pažįstamiems apie mūsų brangaus A†A VYTAUTO K. BELEŠKOS laidotuves. Mirė po ilgos ir sunkios ligos 2022 m. gegužės 2 d., sulaukęs 69 metų.

Daugelis jį atsimena kaip pop-avant garde muzikantą ir kompozitorių Vyto B.

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos lapkričio 5 d., šeštadienį, 9:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, Chicago, IL.

Atsisveikinimas 10:45 val. ryto parapijos salėje. Po atsisveikinimo velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Liūdintys giminės ir draugai.