VYTAUTAS „VICTOR” KARDOKAS

A † A VYTAUTAS „VICTOR” KARDOKAS Mirė 2015 m. liepos 15 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1923 m. vasario 11 d., Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Laima Kardokaitė su vyru Alan Johanson; duktė Dana Sutton su vyru John: anūkai Romas, Emma, Ryder, Damien ir Eva, proanūkas Vytautas Romas Sutton bei kiti giminės. A. a. Vytautas buvo vyras a. a. Angelinos Jakubauskaitės. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, liepos 25 d. nuo 9:30 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 11 val. r. iš laidojimo namų a. a. Vutautas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Multiple System Atrophy, 4935-D Rea Rd., Charlotte, NC 28277. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com