JUOZAS ŠALČIŪNAS

Mirė 2015 m. liepos 13 d. Gyveno Beverly Shores, Indianoje A. a. Juozo tėvelis buvo savanoris, vėliau tarnavo liktiniu kariškiu 9-tame pėstininkų pulke Marijampolėje. Mama – aktyvi šaulė. Brolis Vytautas žuvo. Jis buvo partizanas. Velionis gimė 1925 m. lapkričio 5 d. 1933 metais įstojo į Lietuvos skautų organizaciją, likdamas ištikimu jos nariu 81-erius metus. Didžiausias J. Šalčiūno (Uosio) nuopelnas – tai „Miško brolių” draugovės įsteigimas, savo veiklos metodais vienintelis išeivijos skautiškoje veikloje. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos liepos 29 d., trečiadienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palydėtas į Lietuvių Tautines kapines. Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdi žmona Eleonora, sūnus Petras su žmona Lorilynn