Vytautas Viktoras Urba

A † A VYTAUTAS VIKTORAS URBA, MD. Mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnūs Aras su žmona Sandra ir Vytas su žmona Violetta, dvi seserys ir giminės Lietuvoje. Laidotuvių apeigos vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, rugsėjo 13 d. 9:30 val. ryto. A. a. ?Vytautas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.