Maironio lituanistinės mokyklos devintokai – kiekvienas su „savo” laikraščio numeriu ir kiekvienas – su savomis mintimis apie tai, ką jame perskaitė. (Astos Čuplinskienės archyvo nuotraukos)

Pamokoje vaikai skaitė „Draugą”

Virginija Petrauskienė.

Rankose – atverstas laikraštis,  akys atidžiai bėgioja teksto eilutėmis, ieškodamos, ką įdomaus galima surasti šiame numeryje. Tikriausiai nelengva įsivaizduoti taip skaitantį šiuolaikinį Amerikos penkiolikmetį, kuris įpratęs infor­macijos ieškoti ne popierinėje spaudoje, o žvelgdamas į kompiuterio ar telefono ekraną.

Tačiau Maironio lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja Asta Čuplinskienė savo pamokoje kiekvienam devintokui įteikė po vieną „Draugo” numerį ir pakvietė mokinius jį paskaityti. Kodėl pedagogei kilo tokia mintis? Kaip paaugliai reagavo į šią neįprastą užduotį?

„Draugas” – neatsiejamas nuo išeivijos istorijos

A. Čuplinskienė vyresniųjų – 9 ir 10 klasių moksleiviams dėsto Visuome­ninio ugdymo kursą. Jame vaikai moko­si išeivijos lietuvių istorijos: sužino apie įvairias tautiečių emigracijos bangas, taip pat gauna žinių apie tai, kodėl ir kada buvo įsteigtos įvairios išeivijos organizacijos, kaip jos vystėsi ir gyvavo. Ši išeivijos istorija yra neatsiejama nuo pasaulio įvykių, kurie vertė lietuvius palikti tėvynę ir ieškoti naujo gyvenimo kitose šalyse. 

Mokyklos direktorės pavaduotoja Asta Čuplinskienė: mano šeima visada rėmė lietuvišką spaudą.

A. Čuplinskienė sako, jog tai yra įdomi ir lietuvių emigrantų vaikams reikalinga disciplina, kurios jie mokosi iš Juozo Polikaičio parašyto vadovėlio. Beje, pats vadovėlio autorius yra šio kur­so sumanytojas ir šeštadieniais pats dėsto visuomeninio ugdymo kursą Maironio bei Čikagos lituanistinėse mokyklose. A. Čuplinskienė šias pa­mo­kas veda penktadienio vakarais Maironio lituanistinės mokyklos kelioms vyresniosioms klasėms. Mokytoja prisipažino, kad, pradėjusi dėstyti šią discipliną, pati labai daug sužinojo ir išmoko. Juk tuomet, kai ji lankė lituanistinę mokyklą, tokio kurso dar nebuvo.

„Mano mokiniams tai buvo pasku­tinioji pirmojo išeivijos istorijos kurso pamoka, joje susipažinome su ‘Draugo’ laikraščiu. Prieš tai vaikus supažindinau su šio laikraščio atsiradimo istorija. Paskui padalinau laikraščius, kviesdama paskaityti”, – pasakojo mokytoja. Ji mokiniams paaiškino, kad norintys paskaityti ankstesnių leidimo metų numerius, juos gali susirasti internete – „Draugas” yra suskaitmenintas ir visiems pasiekiamas. Namuose mokiniams buvo užduota parašyti, kokia tema ar straipsnis juos labiausiai sudomino, kokių temų pasigedo. 

Pirmoji devintokų reakcija į „gy­vą” laikraštį buvo juokas. Paaugliai paėmė jį į rankas su šmaikščiu smalsumu, nes, tikriausiai, tokios patirties iki tol jie nebuvo turėję. Po keliolikos minučių jau šypsojosi mokytoja: devintokai, patogiai atsilošę suoluose, atskleidę laikraščius, atidžiai juos skaitė, kai kurie nuotraukose ieškojo pažįstamų veidų.

„Moksleivių dėmesį patraukė skirtingi dalykai. Aš matau, kad kai kuriems vaikams tai, kas pasakojama apie išeivijos istoriją, yra labai įdomu. Ir šiuos vaikus aš matau kaip būsimus visuomenininkus, JAV lietuvių visuomenės veikėjus”, – sakė A. Čuplinskie­nė.

Kaip paskatinti vaikus skaityti lietuviškai?

Pedagogė sakė, kad „Draugas” visada lankė ir tebelanko jos namus. Vienas iš laikraščio redaktorių ir ilga­metis darbuotojas buvo jos dėdė, prelatas Juozas Prunskis – žurna­listas ir daugelio knygų autorius. Tėvų namuo­se buvo daug išeivijos laikraščių ir žurnalų – šeima rėmė lietuviškos spaudos leidybą. „Draugas buvo mūsų, lietuvių, tuometinis ‘social media’.  Pasaulio žinias skaitydavai ‘Chicago Tribune’, bet ‘Drauge’ ieškodavai skaityti apie tai, ką tavo geriausi draugai ir pažįstami veikia” – juokėsi A. Čuplinskienė.

Maironio lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja Asta Čuplinskienė pamokos metu devintokus supažindino su laikraščiu ir pakvietė mokinius jį paskaityti.

Pedagogė supranta savo mokinius, kad šiems yra iššūkis skaityti lietuviš­ką spaudą ar knygas, nes angliškai skai­tyti jiems yra lengviau. Ji prisime­na, kad vaikystėje ir ji pati panašiai jau­tėsi. Bet Astos tėvų strategija – mokėti vaikams po 5 dolerius už kiekvieną perskaitytą lietuvišką knygą – puikiai pa­si­teisino.

Jos tėvai Algis ir dr. Teresė Kazlaus­­kai užaugino šešis vaikus. Ir kiekvienam iš jų, išvykstančiam iš namų studijuoti, būdavo užprenumeruotas „Drau­gas”. Būdama studentė, Asta gau­davo lietuvišką laikraštį ir tai jai leido neatitrūkti nuo lietuvių bendruo­menės ir jaustis jos dalimi.

Ar skaito lietuvišką spaudą Čup­lins­kų vaikai?

„Mano vaikai jau suaugę – jie yra 19, 22-ejų ir 23-ejų metų. Negaliu jų priversti skaityti, jeigu jų tai netraukia. Tačiau pas mus namuose matomoje vietoje visada yra lietuviškos spaudos, knygų. Kartais, kai „Drauge” pamatau straipsnį apie žmones, kuriuos pažįsta mano vaikai, atverčiu laikraštį ir padedu taip, kad tas straipsnis bū­tų matomas. Ir vaikai dažnai jį pastebi, susidomėję pasiima laikraštį ir pa­skaito”, – pasakojo A. Čuplinskienė. Ji įsitikinusi, kad namuose knygų nerei­kia slėpti spintose, o laikraščių ir žur­nalų „sutvarkyti” taip, kad jie dingtų iš akių ir būtų pamiršti. Spauda turi būti šalia, tarsi gyventi kartu šeimoje, tuomet ji bus ir skaitoma.   

Mokinių mintys apie „Draugą”

Pamokoje devintokams buvo duota užduotis perskaityti vieną pasirinktą „Draugo” numerį ir raštu atsakyti į klausimus, apie ką jame buvo įdomiausia paskaityti ir kokia tema skaitinių mokiniai norėtų surasti, atsivertę „Draugą”. Atsakydami į mokytojos klausimus, vaikai nurodė, kokį „Draugo” numerį skaitė.

Meda Brazas:
(2021 m. balandžio 17 d. laikraštis):

Man buvo labai įdomu paskaityti straipsnį apie tai, kad kažkas pavogė didžiausią pasaulyje triušį. Londono policija dabar ieško į Guinness rekordų knygą įrašyto triušio.

Norėčiau pasiskaityti apie įvykius Maironio lituanistinėje mokykloje, nes šiame numeryje nieko apie ją neradau.

Ugnė Dainytė
(2021 m. balandžio 15 d. laikraštis):

Aš suradau skaitinį apie princą Charles ir apie jo mirtį. Šiame numeryje nebuvo žaidimų.

Nicole Joneikis
(2021 m. kovo 27 d. laikraštis):

Aš radau visokių susirinkimų, kurie per tas dienas vyko tarp lietuvių, aprašymus. Laikraščio gale, „ant jo nugaros” buvo pilna skelbimų ir informa­cija apie COVID-19 skaičius pasaulyje. Aš norėčiau daugiau paskaityti lietuviškų patiekalų receptų, nes apie juos neradau šiame numeryje.

Karolina Luciūnas
(2021 m. balandžio 23 ir 27 laikraščiai): 

Aš radau daug informacijos apie miuziklo vaikams kūrėjus straipsnyje „Gera komanda sparnus užaugina”. Buvo rašyta šiuose numeriuose apie vaikus, rašytojus, bažnyčias. Daugiau norėčiau paskaityti apie įžymias vietas.

Andrius Marchertas
(2021 m. balandžio 24 d. laikraštis):

Mes klasėje kalbėjome apie Lietuvos prezidentus. O šiame numeryje buvo papasakota apie vieno prezidento dukrą, kuri šventė 100-ąjį savo gimtadienį. Nebuvo daug apie jaunimą ir vaikus. Būtų įdomu skaityti apie lietuvių vaikų dalyvavimą lietuviškoje veikloje, sporte, mene, muzikoje…

Benas Rauduvė
(1940 m. spalio 16 d. laikraštis):

Man buvo įdomu sužinoti, kad Amerikos lietuvių delegacija buvo Baltuosiuose Rūmuose padėkoti prezidentui už tai, kad jis nepripažino Lietuvos okupacijos. Būčiau norėjęs paskaityti apie tai, kas tuo metu vyko pasaulyje, nes šiame archyviniame numeryje buvo parašyta tik apie delegaciją. Aš būčiau norėjęs paskaityti apie įvykius, kurie tuo metu vykdavo Čikagos Lietuvių Bendruomenėje.

Aris Maurukas
(2021 m. balandžio 17 d. laikraštis):

Aš radau ir perskaičiau straipsnį apie didžiausią triušį pasaulyje. Norėčiau pasiskaityti daugiau smagių ir juokingų pasakojimų, nes šiame numeryje buvo daug rašoma apie politinius įvykius.

Julija Sherpitis
(2021 m. kovo 25 d. laikraštis):

Buvo įdomu paskaityti apie Maironio mokyklos direktorę, nes radau pastraipą apie ją. Taip pat buvo įdomu paskaityti apie Igną Brazdeikį ir jo kovą už teisę gauti pilietybę. Norėčiau daugiau paskaityti apie COVID-19 Lietuvoje, o ne tik pamatyti skaičius.

Justinas Šveiteris
(2021 m. vasario 11 d. laikraštis):

Man įdomiausias pasirodė straipsnis „Lietuvis – Haiti salos karalius”. Patiko skaityti apie šios salos istoriją ir apie tai, kaip lietuvis joje tapo karaliumi. Man yra įdomios tokios istorijos, kaip ši. Paskaičiau ir daug naujo sužinojau.

Livija Lūžaitė
(2021 m. balandžio 3 d. laikraštis):

Aš skaičiau straipsnį apie tetą, gyvenančią Brazilijoje, vardu Janete Zizas. Ji  pati drožinėja iš medžio margučius ir  moko kitus šio meno. Aš norėjau surasti sudoku šiame laikraštytje, nes žinau, kad „Draugas” juos spausdina. Tačiau šiame numeryje nebuvo.

Mokiniai pozuoja su „Draugo” laikraščiu.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Gegužės 6 d. numeryje, Vol. CXII NR. 35)