Minėjimo garbės svečiai.
Minėjimo garbės svečiai. (Jono Kuprio nuotraukos)

Pilietiškumo pamoka – Cicero lietuviai švenčia Vasario 16-tąją

Vida Kuprytė.

Jau tapo tradicija, kad Cicero lietuviai vieni iš pirmųjų kasmet iškelia Lietuvos vėliavą ir pradeda Vasario 16-osios minėjimų maratoną. Vasario 11 d., ketvirtadienį, prie Cicero miesto rotušės jau plevėsavo trispalvė, kai čia susirinko per 100 svečių į Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Atvyko ne vien Cicero Šv. Antano parapijos lietuviai ir jų draugai iš Marquette Parko, Brighton Parko bei Lemonto, bet dalyvavo ir nemažai svetimtaučių – Cicero miesto pareigūnai ir darbuotojai, dvasiškiai, o taip pat apie pusšimtis 9-tos klasės moksleivių su savo istorijos mokytoju iš vietinės J. Sterling Morton gimnazijos.

Lietuviška vėliava
Jau pusšimtį metų Vasario 16-osios proga Cicero iškeliama lietuviška vėliava. (Jono Kuprio nuotraukos)

Atsiliepdami į Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės raginimą Vasario 16-tąją ,,švęsti kitaip”, Cicero lietuviai nutarė nebeužsidaryti savame ratelyje, bet į savo šventę sukviesti ir miestelio bendruomenę. Taip šis minėjimas tapo pilietiškumo pamoka mūsų kaimynų vaikams, daugelis kurių yra meksikiečių tautybės, noriai įsiliejantys į Amerikos kultūrą. Beje, tai ne pirmas šių moksleivių susitikimas su lietuviais – Cicero miestas vienas iš pirmųjų įvedė Rūtos Šepetys knygos ,,Between Shades of Gray” skaitymą į savo gimnazijos programą.

Minėjimą vedė buvęs Cicero mokesčių inspektorius John Kociolko, daugelio pramintas ,,Cicero miesto istoriku”. Jis ciceriečių minėjimuose dalyvauja jau bent nuo 1976 m. Didelis Prezidento Ronald Reagan gerbėjas, John Kociolko ilgus metus Cicero lietuvius padrąsindavo jų kovoje prieš sovietinę okupaciją, per minėjimus skatindamas be paliovos kovoti prieš blogio imperiją.

Amerikos ir Lietuvos vėliavas įnešė Cicero mieste gyvenantys karo veteranai ir Cicero jūros šaulių ,,Klaipėdos” kuopos nariai. Himnus giedojo Cicero parapijos choras, o invokaciją sukalbėjo Cicero Šv. Antano parapijos klebonas Sergio Solis.

JAV ir Lietuvos himnus giedojo Cicero lietuvių parapijos choras, vadovaujamas V. Meilutytės.
JAV ir Lietuvos himnus giedojo Cicero lietuvių parapijos choras, vadovaujamas V. Meilutytės.

Minėjimas buvo pradėtas parodant trumpą filmą, supažindinantį susirinkusiuosius su Lietuvos gamtos grožiu bei jos garbinga praeitimi.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas kreipėsi į jaunimą paaiškindamas Vasario 16-osios prasmę. Jis papasakojo, kad pagal vėliausius surinktus duomenis pastebėta, jog pasaulyje demokratijos reiškiniai ne didėja, o žlunga. Gyvendami laisvės lopšyje, JAV, mes tampame pernelyg patenkinti savo laisva būkle, nepagalvodami, kad kitur pasaulyje laisvė yra gniaužiama, piliečiai yra diktatorių mulkinami, klesti smurtas ir teroras. Todėl, sakė konsulas, yra svarbu minėti istorijos akimirkas, kada valstybės vadai pasisakė už žmonių pasirinkimo laisvę, už demokratiją. Vasario 16-toji yra toks Lietuvos istorijos pavyzdys. Konsulas paragino salėje susirinkusį jaunimą susidomėti istorija, domėtis politika bei rinkimais, ir tapti gerais šio krašto piliečiais.

Padėkos raštas.
LR generalinis konsulas Marijus Gudynas ilgamečiam Cicero LB pirmininkui Mindaugui Baukui įteikia Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėkos raštą.

Po savo kalbos konsulas įteikė du Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėkos raštus. Vieną jų – Lietuvos ypatingam draugui, minėjimo vedėjui John Kociolko, o antrą – Mindaugui Baukui, ilgus metus ėjusiam Cicero Lietuvių Bendruomenės apylinkės pirmininko pareigas, palaikiusiam glaudžius ryšius su Cicero miesto valdžia.

Cicero lietuvių parapijos choras, vadovaujamas muzikės Vilmos Meilutytės, padainavo kelias nuotaikingas lietuviškas dainas ir užbaigė programą kartu su visais susirinkusiaisiais sugiedant ,,Lietuva brangi”.

Cicero LB apylinkės pirmininkė Birutė Zalatorienė visiems padėkojo ir pakvietė prie vaišių stalo. Šaltą dieną buvo malonu paragauti karšto kugelio, o taip pat saldumynų. Jais vaišino šeimininkės Audronė Bernatavičienė, Sigutė Žemaitienė, Bronė Mikulienė, Jolita Kisieliūtė-Narutienė bei Algis ir Danutė Kirkos.

Šis Vasario 16-osios minėjmas tapo gražia pamoka, kaip vieni su kitais – jaunimas su vyresniaisiais, lietuviai su meksikiečiais ir amerikiečiais – gali gražiai sugyventi, dalytis patirtimi ir bendrauti. Pavyzdys visam pasauliui.