XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Brazilijoje. (Ievos Martinaitis nuotraukos)

XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

XIX  Pietų Amerikos lietuvių jaunimo (PALJ) suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21–25 dienomis Sao Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo dau­giau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus, Kanados, Lie­tuvos ir Brazilijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimas su muzikantais.
Pietų Amerikos lietuvių jaunimas su muzikantais.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) bendras projektas, kurį šiais metais orga­nizavo Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga (BLJS) ir yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse ir jaunimo sąjungose.

Sausio 21 d., ketvirtadienį vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvai­rūs susipažinimo žaidimai. Po pie­tų vyko ekskursija į Sao Paulo centrą, kurios metu aplankėme svarbiausias miesto įžymybes. Vakare oficialių iškilmių metu sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vys­kupų konferencijos delegatas užsie­nio lietuviams katalikams prel. Ed­mundas J. Putrimas. Taip pat pasisa­kė (BLJS) valdybos pirmininkė Lai­ma Zizas, tą dieną šventusi savo gimtadienį. Vakaro programoje buvo braziliškos muzikos spektaklis „Show da Bateria Infanteria da UFABC”.

Penktadienio ryte visi suvažiavimo dalyviai išvažiavo į lietuvišką so­dybą „Lituanika” prie Atibaia mies­telio 120 km nuo Sao Paolo. Sodyba „Lituanika” buvo isteigta po II Pa­saulio lietuvių jaunimo kongreso 1976 metais. Ten turėjome puikią progą pabendrauti ir pasidžiaugti tropikų gamta. Dainavome lietuviškas dainas, vyko įtemptos diskusijos ir seminarai apie lietuvių tapatybę Pietų Amerikoje bei talentų va­karai, kurių tema –  lietuviškos legendos ir pasakos.

XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimas.
XIX Pietų Amerikos lietuvių jaunimas.

Diskusijas vedė populiarus Lie­tu­vos dainininkas Jurgis Didžiulis (gimęs Kolumbijo­je). Jis kalbėjo apie savosios tapatybės suvokimą ir apie tai, ką reiškia būti lietuviu. Vieną vakarą J. Didžiulis visiems da­ly­viams surengė savo koncertą. Suva­žiavime taip pat dalyvavo visame pasaulyje garsūs lietuvių kilmės dailininkai „dvynukai” (Os Gemeos), piešiantys graffiti technika. Jie pa­sakojo apie savo darbus Lietuvoje, JAV ir Brazilijoje.

Sekmadienį, sausio 24-osios rytą  su­va­žiavimo dalyviai grįžo į Sao Pau­lo ir dalyvavo šv. Mišiose Švento Juo­zapo lietuvių parapijoje, kurias atna­šavo prel. Edmundas Putrimas, o jose giedojo Švento Juozapo lietuvių cho­ras. Po Mišių prel. Putrimas kvietė visus dalyvius susirinkti prie „Lietu­vos laisvės” paminklo pagerbti Sau­sio 13-osios aukas. Čia URM viceministras M. Bekešius pasakė jautrią patriotinę kalbą, padėjome gėlių žuvusiųjų atminimui ir sugiedojome Lietuvos himną. Baigiant iškilmes parapijos salėje vyko bendri pietūs, kuriais vaišino Brazilijos lietuvių bendruomenė.

XIX suvažiavimas oficialiai pasibaigė Brazilijos lietuvių sąjungos draugijoje. Buvo pagerbta Brazilijos LJS valdyba: pirmininkė Laima Zi­zas, vicepirmininkas Guilherme Bra­gov, atstovės ryšiams su visuomene Audra Zizas ir Debora Juraitis, iždi­ninkė Mariane Prokopas ir sekretorius Thomas Stepanoff.

Rodrigo Salto Bogušas pakvie­tė visus į XX PALJ suvažiavimą, kuris vyks ki­tų metų sausio mėnesį Argentinoje.

 

PALJ suvažiavimą organizavo Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga.

Globėjai: Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinoj, Brazilijos Lietuvių Bendruo­menė, Šv. Juozapo draugija (Sao Paolo), LR generalinė konsulė Brazi­lijoje Laura Guobužaitė ir jos sekretorė Simona Janavičius Ro­mero, PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams-katali­kams prel. Edmundas Putrimas, Pa­saulio Lietu­vių Bendruomenė.

Rėmėjai: Lietuvių Fondas (Čika­ga), LR generalinė konsulė Brazili­joje Laura Guobužaitė.