Prez. G. Nausėda ir Diana Nausėdienė prie laisvės simboliu tapusio varpo – Liberty Bell, kuris pirmą kartą suskambėjo pranešdamas apie pasirašytą Nepriklausomybės deklaraciją. (Roberto Dačkaus nuotraukos)

Prezidentas G. Nausėda: Galite prisidėti gera valia

Specialiai „Draugui” iš Philadelphijos.

Trys dienos šypsenų ir pakilios nuotaikos trijų tūkstančių lietuvių draugijoje Amerikos nepriklausomybės lopšyje – Philadelphijoje. Taip XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę prisimins Lietuvos pirmoji pora – Prezidentas Gitanas Nausėda ir jo žmona Diana.

„Taikus ir džiaugsmingas triumfas tautos, kuri, net ir pasklidusi po visą pasaulį, išlaiko nesutraukomus bendros istorijos, kalbos ir papročių saitus”, savo „Facebook” paskyroje rašė Prezidentas. Pasibaigus šventei, su Prezidentu Gitanu Nausėda pasikalbėjo rašytoja Laima Vincė.

Kokie Jūsų įspūdžiai iš Šokių šventės?

Pasitinkame Prezidentą! Viduryje – straipsnio autorė Laima Vincė.

Nepakartojamas įspūdis, kuomet susirenka lietuviai iš įvairių Jungti­nių Amerikos Valstijų kampelių, o taip pat ir iš Lietuvos – Vilniaus, Klai­pėdos, Kauno. Tas buvimas kartu šo­kio, dainos ritmu – jis suvienija ir nu­teikia tikrai labai pakiliai. Kojos pa­čios kilnojosi viso koncerto metu, o po to mes nebeiškentėme – atsistojo­me ir ėmėme skanduoti, kėlėme Vytį ir didžiavomės šiuo momentu, šia mi­nute. Aš manau, kad įdėtas didžiulis darbas – tiek organizacinio komiteto, tiek režisierių ir grupių vadovų – bu­vo labai prasmingas. Norėtųsi vi­siems šitiems žmonėms tarti didelį ačiū už tai, ką jie daro, nes yra nepaprastai svarbu, kad jaunimas, o ir vi­sos kitos kartos, jaustų tą Lietuvos dva­sią, gyventų su ja, prisimintų Lie­tuvą, kad ir būdami tolokai nuo jos. Aš manau, kad tai yra puikus tiltas tarp pasaulio Lietuvos ir Lietuvos ir tikrai tikiu, kad netrukus laukia nau­ji susitikimai, galbūt Lietuvoje, kur mes pratęsime šitas šventines aki­mirkas.

Kuo Amerikos lietuvių diaspora svarbi Lietuvai?

Prezidentas Gitanas Nausėda ir jo žmona Diana šokių šventėje.

Aš savo kalboje paminėjau (svei­kindamas šventės dalyvius – L.V.), kad lietuviai turbūt jau nuo pat pirmosios emigracijos bangos Jungtinė­se Amerikos Valstijose buvo energingi ir siekiantys gyvenimo tikslų naujakuriai. Todėl iš karto pradėjo steig­tis parapijos, spaustuvės, atvyko daug tokių Lietuvos šviesuolių, kurie vėliau vaidino svarbų vaidmenį mū­sų Nepriklausomybės atkūrimo isto­ri­joje, tarp jų ir Jonas Basanavičius. Tiesą sakant, net ir mano šeima turi tam tikrų sąsajų. Mano senelis iš ma­mos pusės atvyko į Ameriką su viena pirmųjų emigracijos bangų dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir sunkiai dir­bo anglies kasyklose. Po to, sukaupęs tam tikrą kapitalą, nusipirko Lietu­vo­je malūną ir sugrįžęs jame darba­vosi. Tas malūnas dar ir šiandien sto­vi sutvarkytas, vienas iš labai nedau­gelio vakarų pakrantėje, jei ne vienin­­­telis, o man tai yra ženklus senelio palikimas ir savotiška jungtis su tais laikais.

Vienas iš diasporos indėlių į Lietuvos nepriklausomybės kovas buvo patriotų, pasiruošu­sių žy­giams dėl tėvynės, ugdymas. Dak­ta­rės Nijolės Bražėnaitės vardu dė­koju Jums už įvadi­nį žodį mūsų knygai „Apie anuos nepamirštamus laikus: Juozo Lukšos-Dau­man­to ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas”. Man įdomu sužinoti, kodėl Jūs tokį ypatingą dėmesį ski­riate Juozo Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės istorijai ir Juozo Luk­­šos palaikų paieškoms?

Iškilmingos šv. Mišios buvo aukojamos Šv. Andriejaus bažnyčioje.

Aš šališkas šito žmogaus didvy­riškumui, nes jis turėjo pasirinkimą. Pasirinkimą tokį, sakyčiau, papras­tą, gyvenimišką, – pasilikti su savo my­limąja, gyventi laisvoje valstybėje, kurti savo gyvenimą, mėgautis juo. Bet, nepaisant to, jis pasirinko daug sunkesnį, daug pavojingesnį kelią – grįžo į Lietuvą ir čia pasitiko savo lemtį. Tokių žmonių didvyriškumas negali nejaudinti, todėl pirmiausiai mane tai palietė kaip žmogų ir dėl to norėjosi padaryti daugiau. Norėjosi, kad šito žmogaus žygdarbis būtų pla­čiau žinomas, kad mes prisimintu­mė­me jį, nuolat prisimintume jo auką, nes tai tikrai buvo labai prasminga auka, kuri mus atvedė į Kovo 11-tąją. O Nijolės Bražėnaitės papasakota isto­rija tik suteikia dar daugiau spal­vų tai meilės ir gyvenimo istorijai. Ni­jolė man tapo labai artima, nes te­ko lankytis jos namuose 2019 metais. Aš tai darau iš visos širdies ir laikau tai net ne pareiga, bet dideliu malonu­mu. (Šio vizito pas Nijolę Bražė­nai­tę jos namuose Sparkill, New Yorke, metu Prezidentas pranešė jai jautrią žinią, kad jis pasiryžęs dėti visas pastangas suteikti galimybę istorikams surasti Juozo Lukšos-Daumanto pa­lai­kus. O mudvi tuo metu nuspren­dė­me, kad jau atėjo laikas išleisti judviejų meilės laiškų knygą. Preziden­tas parašė knygos įvadinį žodį – L.V.)

Gal truputį nukrypsiu nuo te­mos, bet ar Jūsų šeimoje buvo partizanų, kovojusių Žemaitijoje?

Taip, dalyvavo, bet ne mano arti­miausi giminės, o tolimesni.

O toje šeimoje, kurią aš žinau, visi nepritarė tai baisiai sovietinei valdžiai.

Užsiminiau apie tai, nes prieš penkiolika metų, kai užrašinėjau partizanų prisiminus Lietuvoje, aptikau ir Jūsų pavardę…

Radote Nausėdą… Taip, žinau, bet tai yra šiek tiek tolimesni gimi­nės.

Viena iš šių metų Šokių šventės temų – diasporos tema, Ame­ri­kos lietuvių sugrįžimas į Lietuvą. Kuo mes galėtume prisidėti ir kaip kartu galime kurti Lietuvos ateitį?

Aš manau, kad Jūs galite prisi­dėti gera valia. Daug kas kalba apie finansus, investicijas, apie kitokius dalykus – tai irgi yra svarbu. Bet šian­dien turime tiek daug žmonių, dir­bančių įvairiose srityse, sukaupu­sių įvairių patirčių, kad čia svarbiausia ne pinigai, čia tiesiog žmonių ge­ra valia, noras prisidėti prie valstybės kūrimo. O ir Lietuva yra labai su­stiprėjusi, labai pažengusi, todėl ma­­nau, kad dabar yra pats tinkamiau­sias momentas. Lietuvai trūksta rankų ir geros valios bei minčių, idė­jų, kurias galėtų mūsų diaspora su­teikti. Todėl mums reikia padaryti dar daugiau darbų, kad tie tiltai, tie grįžimo tiltai arba judėjimo tiltai bū­tų tvirtesni, stipresni. Tikiu ir labai optimistiškai žvelgiu į ateitį. Matau, kad viskas bus gerai ir tikrai sukursime tokią valstybę, apie kurią visi svajojame.

Ačiū Jums už pokalbį.

Prezidentas šokėjų būryje.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Liepos 9 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 54)