Klubo narių surengta paskaita pilietybės klausimu sulaukė didelio susidomėjimo. (Klubo archyvo nuotraukos)

Susipažinkite: Lithuanian City of Chicago Club. Jaunimo tikslas – dirbti Lietuvai ir garsinti Lietuvos vardą

Rūta Akelaitytė.

Lithuanian City of Chicago Club – tai organizacija, kuri Čikagoje gyvenančius jaunus, veržlius ir iniciaty­vius lietuvaičius, turinčius išsilavini­mą ir siekiančius karjeros įvairiose sri­tyse, vienija vienam bendram tiks­lui – dirbti Lietuvai ir lietuviams, dalintis patirtimi, žiniomis, bendromis vertybėmis. Vos trejus metus gyvuojan­tis klubas gali pasigirti išties ne­mažai jau įvykdytų sėkmingų ir soli­džių projektų. Apie klubo įkūrimą, tikslus, buvusius ir būsimus projektus kalbamės su klubo tarybos nariais iždininku Dariumi Vorobjovu bei marketingo direktoriumi Roku Šim­koniu.

Darius Vorobjovas – klubo iždininkas.

Papasakokite, kaip kilo idėja įkurti šį klubą, nuo ko viskas pra­sidėjo?

Idėja kurti jaunų, Čikagoje gyvenančių ir dirbančių lietuvaičių organizaciją kilo 2017 m. kovo mėnesį, Lie­tuvos Respublikos konsulate Čika­goje vykusio pristatymo „Kurk Lietu­vai” metu. Minėtas renginys sudomino nemažai lietuvių kilmės profesionalų: kai kurie vienas kitą pažinojo, kitiems tai buvo puiki proga susipažinti. Po renginio diskutavome apie tai, kad mieste dirba ir gyvena gana daug lietuvių kilmės profesionalų, tačiau jie neturi progos, vietos ar tiesiog iniciatyvos susitikti, pabendrauti, tad pradėjome dalintis idėjo­mis apie galimos lietuvių jaunimo organizacijos įkūrimą, tam ypač pritarė tuometinis generalinis konsulas Marijus Gudynas. Vėliau, pakvietę prie mūsų grupelės prisijungti dar keletą jaunų entuziastingų žmonių, pradėjome planuoti susitikimus, nusprendėme įkurti oficialią organizaciją. Pirmųjų susitikimų metu formu­lavome organizacijos tikslus, pagrindinius principus, veiklos sritis, kryptis bei pavadinimą.

Pagrindinis mūsų organizacijos tikslas, kurį išsikėlėme ir vadovaujamės iki šiol – dirbti Lietuvai ir gar­sinti jos vardą. 2017 m. lapkritį, pra­ėjus vos daugiau nei pusmečiui nuo tada, kai užsimezgė pirminė organiza­cijos idėja, užpildėme reikiamus dokumentus pelno nesiekiančios organizacijos įregistravimui Illinois valstijoje, gavome patvirtinimą, taip ir gimė Lithuanian City of Chicago Club.

Kokia yra organizacijos struktūra, kaip vyksta projektų organizavimas ir vykdymas?

Šiuo metu organizacijoje yra 27 nariai, iš kurių 6 sudaro tarybą, susi­dedančią iš prezidento, pavaduotojo, sekretoriaus, iždininko, renginių ko­ordinatoriaus bei marketingo vadybininko. Naujos tarybos rinkimai vyksta kiekvienais metais ir į ją gali būti išrinktas bet kuris organizacijos narys. Rinkimų metu mes taip pat nusistatome naujus metinius tikslus, aptariame būsimus projektus. Tačiau nėra taip, kad visi 27 nariai dirba prie kiekvieno projekto, pasiskirstome atitinkamai pagal gebėjimus ir kompetencijas, ir jei laikui bėgant kyla mintis vienam ar kitam nariui vyk­dyti kokį naują projektą ir susirenka tam tikslui grupė, jie dirba savaran­kiškai, nei taryba, nei kiti nariai, jei nereikia pagalbos, jų veiklos neregu­liuoja. Projektus galime suskirstyti į tris rūšis – tai būtų vienkartiniai ren­giniai, pavyzdžiui, paroda, koncertas, susitikimas ir pan., edukaciniai ren­giniai, tokie kaip mokymai, paskai­tos; ir mūsų vidiniai, klubo renginiai.

Kas vienija klubo narius ir kokie kriterijai taikomi naujiems nariams?

Mus vienija tai, kad esame jauni, išsilavinę, Čikagoje gyvenantys ir dir­bantys lietuvaičiai,  siekiantys dalintis patirtimi, plėsti ryšius, nepa­miršdami savo kilmės ir tautybės. Kiek­vienas tarybos ir ne tarybos na­rys turi labai konkrečias pareigas ir atsakomybes. Nuo pat pradžių, dar kurdami organizaciją, mes nusista­tėme pagrindinius kriterijus naujiems nariams. Pirmas kriterijus yra kalbėti lietuviškai, visi mūsų organizacijos vidiniai susitikimai, pasitarimai vyksta tik lietuvių kalba, taip mes ne tik stengiamės ją išlaikyti, bet tuo pačiu net ir patobulinti. Kitas svarbus kriterijus yra aukštasis išsi­lavinimas ir patirtis. Norėčiau pa­brėžti, kad mūsų vykdomi projektai, renginiai yra vieši, prieinami ir orien­tuoti į pasaulio lietuvių bendruo­menę, bet ja neapsiribojantys. Tačiau na­riams mes taikome gana aukštus standartus, norint tapti klubo nariu reikia pasiryžti aukoti savo laiką, ži­nias ir patirtį; organizacijos sėkmingai veiklai bei vystymuisi reikalingi tik patys produktyviausi, didžiausią patirtį turintys jauni savo srities specialistai. Rinkdami naujus narius mes atsižvelgiame ne tik į tai, ką kiek­vienas narys gali duoti ir kokio­mis kompetencijomis kokybiškai pa­pildyti mūsų komandą, bet tuo pačiu bandome numatyti, ką pati organizacija gali pasiūlyti naujo nario pa­tirčiai ir asmenybės tobulėjimui. Nau­ji nariai pirmiausia turi užpildy­ti gana išsamią paraišką, kurią galima rasti mūsų internetinėje svetainėje. Ją peržiūrėti, pridėti pasiūlymus ir komentarus gali kiekvienas narys, o taryba, atsižvelgusi į pasiūlymus, balsavimo būdu sprendžia apie naujo nario priėmimą.

Marketingo direktorius Rokas Šimkonis.

Kokiais sėkmingais projektais galite pasidžiaugti?

Džiaugiamės, kad su kiekvienais metais mūsų projektai didėja apimtimi, ir organizacijos vardas tampa ži­nomas Čikagos lietuviams. Nuo pat organizacijos įsikūrimo daug dėmesio skiriame edukaciniams projektams. Norėtųsi paminėti jų porą, tačiau, mūsų manymu, pats sėkmingiausias – tai 2019 m. pradžioje Maironio lituanistinėje mokykloje vykę šeštadieniniai kodavimo mokymai, skirti 12–16 m. mergaitėms. Lithuanian City of Chicago Club, bendraudamas su Pasaulio lietuvių centru, vykdė organizacijos „Girls Who Code” programą, kurios esmė ir tikslas skatinti mergaites domėtis informacinėmis technologijomis ir ateityje rinktis studijuoti ir dirbti šioje srityje, kurioje vis dar dominuoja vyrai. Norime šį projektą tęsti toliau, todėl ieškome finansavimo (siekiame, kad šie kursai išliktų nemokami) ir kompanijų ar organizacijų, kurios norėtų su mu­mis bendradarbiauti. Tikimės, kad projektas taps tęstiniu, nes susido­mė­jimas yra iš tiesų nemažas. Kitas su edukacija susijęs ir labai gerų atsi­liepimų sulaukęs renginys – Mairo­nio ir Čikagos lituanistinėse mokyklose vykusios informacinės paskaitos – diskusijos vyresnių klasių moks­leiviams apie studijas JAV ir Lietu­vo­je, stipendijų ir karjeros galimybes. Paskaitų metu mūsų nariai dalijosi pa­tirtimi, davė daug naudingų pa­tarimų moksleiviams ir jų tėveliams. Planuojame paskaitą apie studijų galimybes surengti ir šį pavasarį. Daug dėmesio ir darbo skyrėme pilietybės išsaugojimo klausimui prieš 2019 m. gegužę vykusį referendumą. „Grand Dukes” restorane organizavome pas­kaitą pilietybės tema, mūsų organizacijos nariai keletą mėnesių padėjo žmonėms registruotis rinkimuose ir referendumuose, aiškino, kodėl tai jiems turėtų būti taip svarbu.

Džiaugiamės bendradarbiavimu ir su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Čikagoje. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimui sukur­tą Ray Bartkaus instaliaciją „Sodai” pristatėme Čikagos visuomenei, or­ganizavome priėmimą. Įspūdinga in­staliacija buvo pristatyta Čikagos didžiausioje – Harold Washington bibliotekoje, kuri yra pačioje miesto širdyje. Ray Bartkaus instaliacija bu­vo eksponuojama vienoje gražiausių bibliotekos salių ir sulaukė daug miesto gyventojų ir svečių, kurie tuo pačiu turėjo progos daugiau išgirsti apie Lietuvą, dėmesio.

„Networking Happy Hour” – kas mėnesį organizuojamas mūsų organizacijos renginys. Tai neformalus su­sitikimas, pabendravimas, kurį or­ganizuojame miesto centre kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį. Džiau­gia­mės, kad tokių neoficialių susitikimų metu yra užmezgami nauji ryšiai, da­lijamasi mintimis ir idėjomis. Į šį su­sitikimą stengiamės pritraukti ir pa­kviesti Čikagoje viešinčius, besista­žuojančius lietuvaičius arba lietuviš­kų šaknų turinčius žmones, gyvenan­čius ir dirbančius Čikagoje, mokslo, meno, politikos ir kitų sričių atsto­vus. Apie šiuos susitikimus, kaip, be­je, ir apie visus renginius ir projektus galite sužinoti mūsų „Facebook” pas­kyroje.

Kokie numatyti projektai?

Dar ne apie visus projektus gali­me kalbėti, nes ne visi yra iki galo su­formuluoti ir suderinti. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie liepos 2 d. or­ga­nizuojamo Šiaurės Amerikos – Lie­tuvos verslo forumo, kuris vyks Lie­tuvių tautinių šokių šventės metu Philadelphijoje. Forumą organizuoja LR ambasada JAV, LR generalinis konsulatas Čikagoje, LR garbės konsulatas Pennsylvanijoje, JAV lietuvių bendruomenė, Tautinių šokių šventės organizacinis komitetas, Baltijos Amerikos prekybos rūmai, Global Lithuanian Leaders, lietuvių profesionalų klubai Los Angeles, San Francisco, New Yorke, Washingtone, Toronte, žinoma, ir mūsų klubas pri­sideda prie šio renginio viešinimo ir organizavimo. Forumo tikslas yra ska­tinti Lietuvos ir Šiaurės Ameri­kos šalių bendradarbiavimą, verslo ir ekonomikos plėtros galimybes, pasidalinti jau esama patirtimi bei už­megzti naujus verslo ir socialinius ryšius.

Tikimės, kad liepos 6 d. pavyks Mindaugo karūnavimo dienos šventę paminėti kiek kitaip nei įprastai – norime sukviesti visus lietuvaičius ir jų draugus, turinčius laivus, į laivų grandinę, kurie pasipuošę tautine atributika plauks Čikagos upe, giedos Lietuvos himną ir kitaip minės Lie­tuvos valstybingumo šventę.

Jau antri metai mūsų organizacija remia ir dalyvauja savanoriškoje profesinės mentorystės programoje „LT Big Brother”, kurios tikslas yra įvairiose profesinėse srityse ilgametę patirtį turinčių lietuvių profesionalų žinias perduoti visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos jaunimui. Praėjusiais metais „LT Big Brother” mentoriais buvo keturi mūsų klubo nariai: Asta Malčiūtė, Andrius Žu­kauskas, Dalius Savickas ir Austėja Stanevičiūtė. Šiemet planuojame in­formacinį renginį, skirtą DePaul University of Chicago ir kitų aukštojo mokslo institucijų studentams lie­tuviams, kurio metu praėjusių metų mentoriai pasakos apie minėtą programą ir skatins pasinaudoti šios programos teikiamais privalumais.

Projektų ir minčių turime daug.

Dėkoju už pokalbį!

Lithuanian City of Chicago Club nariai.
Klubo nariai su instaliacijos „Sodai” autoriumi Ray Bartkumi (v.) Harold Washington bibliotekoje.
Programa „Girls Who Code” skatina mergaičių domėjimąsi informacinėmis technologijomis.