Moksleiviai ateitininkai praveda dainavimą.
Moksleiviai ateitininkai praveda dainavimą. (Dainos Čyvienės nuotraukos.)

„Vaiko vartai į mokslą” vienija vaikus abipus Atlanto

Janina Sučylienė.

Smuikininkės Monika Satkauskaitė (k.) ir Tessa Papartytė.
Smuikininkės Monika Satkauskaitė (k.) ir Tessa Papartytė.

Sekmadienį, spalio 23 d., po šv. Mišių, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, vyko tradicinis pelno nesiekiančios organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” organizuojamas labdaros-paramos renginys „Derliaus pietūs”. Be pagrindinių renginio organizatorių ir vedėjų, kurie stengėsi išlikti šešėlyje, susirinko gausus būrys rėmėjų, ateitininkų, skautų, korporacijos „Giedra” narių ir garbės svečių bei jaunų savanorių.

Išeivijos palaikymas rodo, kad 1998-aisiais įkurta organizacija pelnė pripažinimą, yra veikli ir naudinga bei labai reikalinga Lietuvoje socialinės rizikos šeimose augantiems ir negalią turintiems vaikams.

Jaunimas varstė „Vaiko vartus…”

Nuo 2000-ųjų organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” ištakos ir veikla daugiau ar mažiau nušviečiama abipus Atlanto, tačiau sakoma, kad geriau kartą pamatyti, nei daug kartų išgirsti.

Kad iniciatyvių, imlių, be galo darbščių ir pasiaukojančių Amerikoje gyvenančių lietuvių šviesuolių įgyvendinta idėja be galo prasminga, reikalinga, naudinga ir sutraukia didelį būrį palaikančių, remiančių ir sumanymą įgyvendinančių, dar kartą buvo galima įsitikinti spalio 23 d. vykusiame organizacijos „Vaiko vartai į mokslą”  renginyje.

Turbūt smagiausia, gražiausia ir labiausiai džiugino tai, kad šalia garbaus amžiaus senjorų, brandžių žmonių, vikriai sukosi jaunimas, kun. Lipniūno-prez. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai ir prie jų prisijungusieji keli Daumanto-Dielininkaičio ateitininkų kuopos vyresnieji jauniai. Jaunimas ne tik savanoriavo vedant renginį, pateikiant maistą, bet ir patys ruošė meninę programą – koncertą.

Vaikai.
Vaikai šioje popietėje taip pat turėjo svarbią užduotį – padėjo traukti loterijos bilietus.

Smuikininkės Marisa Sadauskaitė, Monika Satkauskaitė ir Tessa Papartytė buvo pagrindinės koncerto muzikantės. Joms talkino Šarūnas Daugirdas ir visa „Dainorėlis” app komanda, nes jų dėka visi dainininkai telefonuose turėjo lietuvių liaudies dainų tekstus ir koncerto metu galėjo jais naudotis. Atliekant kelis kūrinius trimitavo Vitas Polikaitis, violončele griežė Petras Vaikutis.

Išskirtinio balso savininkė Agnė Giedraitytė atliko kelias dainas. Visi nuščiuvę klausėsi ir niūniavo jai į taktą. Susirinkusius vienijo pakili nuotaika, širdžiai mielos jaunimo atliekamos dainos, prasmingai panaudojami paaukoti pinigai, o kūną džiugino burnoje tirpstantis Zitos Kušeliauskienės su talkininkais paruoštas karštas maistas.

Renginio eiga

Erdvią salę užpildė prie 24 pietums padengtų stalų susėdę labdaros renginio dalyviai ir svečiai. Ant parengtos scenos puikavosi įvairiausių dovanų prikrauti krepšiai – tai labdarai skirtos loterijos laimėjimai, kuriuos paruošė organizacijos narės. (Vėliau, kai kuriems pietų dalyviams nusišypsojo laimė, ir jie krepšius ir dovanas galėjo parsinešti namo.)

Popietės vedėja Rasa Avižienis pelno nesiekiančios organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” vardu pasveikino gausiai susirinkusius ir kvietė tylos minute pagerbti 2015/2016 metais į Amžinybę iškeliavusius organizacijos narius  ir rėmėjus.

Moksleiviai ateitininkai (iš k.): Ieva Skeberdytė, Gilius Aleksa ir Aistė Kavaliauskaitė.
Moksleiviai ateitininkai (iš k.): Ieva Skeberdytė, Gilius Aleksa ir Aistė Kavaliauskaitė.

Nuo 2000 metų organizacija padėjo 76 įvairaus amžiaus asmenims (daugiausia studentams ir vyresnių klasių gimnazistams) savanoriškai padirbėti Lietuvoje. Organizacijos valdyba jiems tarpininkavo ir koordinavo jų veiklą dienos centruose Lietuvoje. Būsimus savanorius organizacija paruošia darbui su rizikos grupės šeimų vaikais. Savanoriai ir jų šeimos padengia visas su kelione susijusias išlaidas.

2015 m. į Lietuvą keliavo net penkiolika lietuviškai kalbančių jaunų savanorių iš trijų Jungtinių Amerikos Valstijų miestų: Čikagos, Detroito ir Philadelphijos. Trys merginos savanoriavo po du kartus, o iš kai kurių šeimų net du ar trys jaunuoliai vienas po kito vyko į Lietuvą.

2015 m. jaunimą savanoriavimui Lietuvoje paruošė valdybos narė Rita Venclovienė ir tarybos narė Daina Čyvienė. Jų veiklą Lietuvoje koordinavo D. Čyvienė. Savanoriai buvo paskirstyti į atskiras vietas Lietuvoje ir dirbo Kazlų Rūdoje, Varėnoje, Vilniuje ir Žemaičių Kalvarijoje. Kas dieną jie susitikdavo su rizikos grupės šeimų vaikais ir su jais praleisdavo popietę.

Iš k.: smuikininkės Marisa Sadauskaitė, Tessa Papartytė, Monika Satkauskaitė ir violončelininkas Paulius Vaikutis.
Iš k.: smuikininkės Marisa Sadauskaitė, Tessa Papartytė, Monika Satkauskaitė ir violončelininkas Paulius Vaikutis.

Svarbiausia savanorių darbe buvo – kuo daugiau laiko praleisti su vaikais ir parodyti jiems meilės ir dėmesio. Savanoriai vaikus daug ko išmokė – visokiausių amerikietiškų sporto žaidimų, žodžių, bet savanoriai ir patys daug ko išmoko iš vaikų.

Kitą, 2017 m., vasarą net 16 įvairiose lietuviškose organizacijose veikiančių savanorių jaunuolių į Lietuvą lydės ir globos organizacijos narė, pedagogė Viktutė Siliūnienė, kuri ir anksčiau su kitais jaunais savanoriais yra keliavusi į Lietuvą. Šios popietės metu ji pristatė „Derliaus pietuose” dalyvaujančius jaunuosius išeivijos ambasadorius, kurių šeimos 2017 metais finansiškai rems vaikų keliones savanoriauti Lietuvoje (organizacija kelionių nepadengia).

Praėjusiais metais išeivijos lietuvių remiamus dienos centrus Lietuvoje lankė 343 rizikos grupės šeimų vaikai ir jaunuoliai. 2015 m. centrams buvo išdalinta 40 368 eurai paramos (apie 45 546 dol.), o 2016 m. numatyta paskirstyti daugiau kaip 54 000 eurų (apie 60 500 dol.).

Nuo minties iki pripažinimo

Anot vienos „Vaiko vartai į mokslą” steigėjų būrelio narės R. Venclovienės, organizacijos įkūrimo pradžia laikoma 1998 m., kuomet mažas būrelis Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių mokytojų ir socialinių darbuotojų nutarė atsiliepti į dienraštyje „Draugas” išspausdintą straipsnį „Prezidentas pasigedo švietimo darbo konkretumo”. Tiesa, čikagietės tą patį klausimą buvo pradėjusios gvildenti prieš metus – 1997 m. lapkričio mėnesį vykusio X Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo, Pedagogikos sesijos metu.

Padėkos puokštė pagrindinei pietų šeimininkei – Zitai Kušeliauskienei.
Padėkos puokštė pagrindinei pietų šeimininkei – Zitai Kušeliauskienei.

Tuo metu buvo iškilęs klausimas apie Lietuvoje mokyklų nelankančius vaikus. Per metus susikūrė iniciatyvinė grupė, kuri ieškojo būdų, kaip tą klausimą spręsti. Po ilgų diskusijų ir bandymų grupės narėms tapo aišku, kad jų parama būtų veiksmingesnė mezgant asmeninius ryšius su patikimais asmenimis Lietuvoje. Taip gimė mintis, kad reikia remti Lietuvoje besikuriančius popamokinius dienos centrus, kuriuos lanko „gatvės vaikai” (tuo metu juos taip vadino).

Pirmas prasmingas organizacijos žingsnis ir konkrečios veiklos Lietuvos vaikų gerovei užuomazga, suvienijusi abipus Atlanto gyvenančius lietuvius, buvo parama vienam (tada antram) centrui Vilniuje. Žvelgdama retrospektyviai, R. Venclovienė patikino, kad reikėjo labai pasistengti, daug dirbti, kol pelno nesiekianti organizacija JAV visuomenėje įgijo pasitikėjimą telkiant lėšas bei paramą dienos centrams Lietuvoje. Ji pasidžiaugė, kad organizacija yra paruošusi penkias charakterio ugdymo programas, pagal kurias Lietuvos dienos centruose dirbama iki šiol. Šiose programose neakcentuojamas centrų lankytojų maitinimas, jų žaidimai, nesutelkiamas dėmesys ir į pagalbą atliekant namų darbus (nors tai svarbūs centrų darbai). Programose pagrindinis dėmesys sutelkiamas į specialių poreikių reikalaujančių vaikų auklėjimą, bręstančios asmenybės puoselėjimą bei elgesio spragų taisymą, nes centrų lankytojai savo namuose ne visada tai gauna, patiria ar išmoksta.

„Derliaus pietų” vedėja Rasa Avižienis baigdama popietę padėkojo visiems už dalyvavimą ir paramą. Ji patikino, kad organizacija „Vaiko vartai į mokslą” tęsia darbus, telkia lėšas, palaiko ryšius su remiamų centrų vadovėmis ir laukia daugiau norinčių savanoriauti Lietuvoje, jei ne 2016 m., tai gal kitais metais. Ir pakvietė visus susitikti kitame organizacijos renginyje.

Jaunimas, ketinantis savanoriauti Lietuvoje 2017 metais.
Jaunimas, ketinantis savanoriauti Lietuvoje 2017 metais.
Jaunimas .
Jaunimas ne tik savanoriavo vedant renginį, patiekiant maistą, bet ir patys ruošė meninę programą.