Antgalvės 1912-1929

Grįžti į visų metų antgalves.

1912 m. liepos 4 d. Pirmas numeris spausdintas Čikagoje. Antgalvės dizainas panašus į ansktesnį ir jau paženklintas “Chicago, ILL” ir leidyklos adresas kairėje “Cor. 67th Street and South Talman Ave.”

 

1912-12-26. Paskutinis 1912 m. numeris. Leidykla dar pažymėta, kad randama 2634 W. 67th St.

 

1914-01-15. Atrodo, kad 1914 m pradžioje, leidyklos adresas pasikeitė į 1800 W. 46th St.

 

1916-03-30. Kol dienraštis dar nebuvo pradėjęs eiti (dienraštis leidžiamas nuo 1916 m. kovo 31 d.), nors “Draugas” buvo savaitinis, nebuvo ženklinamas kaip savaitinis.

 

1916-04-06. Pirmas numeris paženklintas “savaitinis”, po to, kada pradėjo eiti dienraštis, 31 kovo d.

 

1916-09-18. Dienraštis, kuris pradėjo eiti kovo 31 d. Tik 6 numeriai, visi iš rugsėjo mėnesio, tų 1916 m. dienraščių yra išlikę (nuotrauka iš epaveldas.lt archyvos). Įdomu, kad buvo grįžtama prie senovinių savaitės dienų pavadinimų (panedėlis = pirmadienis).

 

1916-12-28. Paskutinis ‘savaitinis’ numeris. N.B. ‘savaitraščio” tomas yra VIII.

 

1917-08-02. Nuo 1917 m. pradžios (bent taip galvojama) dienraščio antraštė sudėta pagal šitą dizainą. Dizainas buvo tęsiamas iki rugpjūčio 2 d. Štai paskutinis numeris su šiuo pirminiu “Draugas” dienraščio grafiniu dizainu. Bus grįžtama prie to dizaino 1929 m. (žiūr. apačioje). N.B. dienraščio tomas yra II. Ketvergas (ar četvergas) = ketvirtadienis.
 
Tekstas kairėje cituoja George Washington: “Kaip protas, taip ir patyrimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujotų ten, kur tikybiniai principai atmetami.” Anglų kalba originali citata (Farewell address of 1796) “And let us with caution indulge the supposition that morality can be maintained without religion. Whatever may be conceded to the influence of refined education on minds of peculiar structure, reason and experience both forbid us to expect that national morality can prevail in exclusion of religious principle.

 

1917-08-03. Pirmas numeris su paprastesniu “Draugas” grafiniu dizainu. Tas dizainas bus išlaikomas iki 1929 m. kovo 8 d. Pėtnyčia = penktadienis.

 

1917-11-01. Paskutinis numeris su George Washington posakiu.

 

1917-11-20. Nuo 2 lapkričio iki 19-to, kairėje skelbiama prognuozuojami orai. O nuo 20d., “Gelbėkime badaujančia Lietuvą! Dėkime aukas Tautos fondan!” Neaišku, kodėl apsuko vėliavos vaizdą. Vėliava apsukta lapkričio 6 d.

 

1918-11-07. Paskutinis numeris kuriame paženklinta dešinėje JAV vėliava. Lygšiol tik leidžiama viena laida.

 

1918-11-08. Pirmas numeris kur paženklinta dešinėje: “Pirmoji Laida”. Ankstesniuose numeriuose toje vietoje pavaizduota JAV vėliava.

 

1918-11-15. Retas pavyzdys antros laidos. Nežinome, iki kokio taško ji skyrėsi nuo pirmos laidos.

 

1920-06-30. Kaina vis 2 centai. Jau sekančiame numeryje kaina pakelta iki 3 centų.

 

1920-08-16. Paskutinis numeris rodant “First Edition | Pirmoji Laida” dešinėje. Po šito numerio, čia bus įrašyta: “Pirkite Lietuvos paskolos bonos”. Antros laidos pavyzdžiai labai reti.

 

1920-10-22. Pirmas numeris susidedantis iš dviejų atskirų laidų: CITY EDITION ir COUNTRY EDITION (paženklinta dešinėje). Laidos žymiai skiriasi viena nuo kitos. Archyvas skaitmenintas iš Centers for Research Libraries mikrofilmų turi daugiausiai COUNTRY EDITION. O Drauge įrišti numeriai daugiausiai yra CITY EDITION pavyzdžiai.

 

1921-07-09. Paskutinis numeris kur leidžiamos dvi laidos (CITY EDITION ir COUNTRY EDITION).

 

1921-07-11. Jau dabar tik viena laida. CITY EDITION ar COUNTRY EDITION dešinėje dingo. Iki galo 1921 m., dešinėje pažymėta: “Siųskite pinigus į Lietuvą per ‘Draugą’ ”

 

1921-09-12. Antgalvės dešinėje, vietoj “Siųskite pinigus į Lietuvą per ‘Draugą’ ” parašyta: “Jei myli Lietuvą pirk laisvės boną.” Kaina išlieka 3 centai iki metų pabaigos.

 

1922-01-03. Pirmutinis numeris su kaina ir su dideliu skaičiumi 2 dešinėje. Kaina sumažinta nuo 3 iki 2 centų!

 

1923-02-14. Paskutinis numeris su dideliu skaičiumi “2” dešinėje.

 

1923-02-15. Pirmas numeris kur kaina pažymėta kukliau dešinėje antgalvės pusėje.

 

1924-08-11. Kairėje ir dešinėje pusėje buvusi informacija (kainoraštis, raginimai) ištrinta, pateikiant ‘švaresnę’ antgalvę.

 

1925-01-13. Vėl grįžtama prie papildomų tekstų kairėje ir dešinėje. Kairėje: “Draugas” tebūnie kiekvienam lietuviui Katalikui Amerikoje jo gyvenimo draugas! Dešinėje: Veltui statysime bažnyčias, darysime misijas, steigsime mokyklas, jei neimsime į savo rankas spaudos ir jos neplatinsime.

 

1925-06-25. Dešinės pusės tekstas pakeistas: Kad tarp mus; katalikų, būtų daugiau vienybės, meilės ir susipratimo, ir kad daugiau galėtume nudirbti naudingų darbų, naudokimės katalikišką spaudą ir ją platinkime.

 

1926-07-30. Pasikeitė abidvi antgalvės puses. Kairėje: “Draugas” yra vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje. Šiais metais suėjo jo gyvavimo 10 metu. Visi “Draugo” draugai jį remia, nes “Draugas” remia savo draugus. Dešinėje: Spauda — tai galinga jėga. Tą jėgą gerai panaudoję, sukursime kultūros židinius, apginsime tikėjimą, pergalėsime tautos priešus, susipratę-katalikai remia pinigais ir raštais katalikišką spaudą.

 

1927-03-02. Kairės pusės tekstas pasikeitė: “Draugas” yra vienintelis liet. kat. dienraštis. Jis jų reikalus remia ir nuo priešų gina. Priešai skaitlingi — darbas nelengvas. “Draugas” laukia iš katalikų paramos, nes juk priešai jo nerems.

 

1928-03-09. Tekstas kairėje: “Draugas” atstovauja organizuotų katalikų mintį, remia nuoširdžiai katalikiškas draugijas, sąjungas, parapijas ir lietuvių kolonijas. “Draugas” džiaugiasi didele katalikų parama ir nori, kad toliau pasilaikytų tie prieteliški jausmai. Dešinėje: Katalikai pasaulionys turi kilnų uždavinį — įnešti į šeimynas ir į visuomenę Kristaus mokslą, atnaujinti žmonių dvasią. Jėzaus Širdies viešpatavimas milijonų širdyse —- tai mūsų užduotis. “Draugas” padės jums tą apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, skaitykite ir platinkite “Draugą.”

 

1929 kovo 8 d. Paskutinis “Draugas” su stylizuotu šriftu. Kairėje parašyta: Katalikai pasaulionys turi kilnų uždavinį … Dešinėje: “Draugas” atstovauja organizuotų katalikų mintį…

 

1929 kovo 9 d. Grįžtama į 1917 m. šriftą.