Nuotraukoje – Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai ruošia savo mėgstamų knygų siuntą bendraamžiams Lietuvoje.

Apie lietuvių reikalus

Vitalija Dunčienė.

„Lietuva – mūsų visų Motina. Nebūkime egoistiški vaikai, kuriems palikta mama rūpi tik tol, kol ji kažką dar gali duoti. Būkime vaikai, kurie yra dėkingi Motinai Lietuvai už viską, ką iš jos gavo…”

Iš balandžio 17 d. „Draugo” sužino­jau, kaip sprendžiami „lietuvių rei­kalai” („Apie lietuvių reikalus, 3 psl.). Lietuvos reikalų spręsti nuotoliniu būdu buvo susirinkę Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Lansbergis ir 87-ių lietuviškų organizacijų atstovai iš 36 šalių. Skelbiama, kad vieningai buvo sutarta trimis Lietuvai svarbiais klausimais: ruoštis už trejų me­tų vykstančiam Lietuvos pilietybės iš­laikymo referendumui; vienbalsiai nutarta, kad „Lietuva turėtų kaip ga­lėdama finansiškai paremti užsienio šalyse veikiančias lituanistines mo­kyklas”; užsienio lietuviams labai svarbu turėti teisę balsuoti elektroniš­kai.

Kadangi visų susirinkimo daly­vių požiūriai ir nuomonės sutapo, tai aš gal būsiu ta vienintelė užsienio lie­tuvė, kelianti abejones ir kviečian­ti giliau apmąstyti lietuviškus rei­kalus šiek tiek kitoje šviesoje.

Būsimas referendumas

Pirmiausia prisiminkime, kad Lietuvoje referendumas „dėl galimybės išlaikyti Lietuvos pilietybę, įgijus gyvenamosios vietos pilietybę” vyko 2019 m. gegužės 12 d. ir tokios galimybės Lietuvos piliečiai išvykusiems ne­suteikė. Kodėl? Ar išeiviai įsigilino ir aptarė referendumo pralaimėjimo priežastis? Ar buvo įvertinta, kokią įta­ką balsavimo rezultatams darė Lie­­tuvos partijų nesutarimai šiuo klausimu (dėl referendumo laiko; pa­siūlymo formuluotės)? Prisiminki­me, kad tuo metu opozicijoje buvu­sieji, dabartinio užsienio ministro G. Landsbergio vadovaujamos partijos atstovai, kritikavo to meto valdan­čių­jų referendumui (dėl galimybės iš­sau­goti Lietuvos pilietybę) siūlomą „ne­gerą, netinkamą” formuluotę, ne­tinkamą pasiruošimą referendumui ir t. t. Opozija nesiūlė tobulesnės teksto formuluotės referendumo balsavi­mui, bet gąsdino rinkėjus referendumo užslėptais pavojais Lietuvai. Pa­vyzdžiui, labai lengva interneto pla­ty­­bėse surasti, ką apie tuometinį refe­­­rendumą „dėl dvigubos pilietybės” kalbėjo labai įtakingas žmogus Lietu­vo­je, dabartinio užsienio reikalų mi­nistro senelis, Nepriklausomybės ak­to signataras, Aukščiausiosios Ta­ry­bos-Atkuriamojo Seimo pirminin­kas prof. Vytautas Landsbergis: „Konsti­tu­cijos kaitaliojimai? Kad ir apgau­lingu ‘dvigubos’ pilietybės pre­tekstu. …Nepatrauklu balsuoti dėl kvailų arba nemokšiškai, o gal klas­tingai su­formuluotų dalykų. Dvigubi pilie­čiai? Kas tai? Ar norim jų kuo daugiau? Aš nenoriu būti pusiau Lie­tu­vos pilietis. Pareigos? Pusiau kitai valstybei?” Galime tik spėlioti, kiek balsuotojų panašūs prof. V. Lands­ber­gio pareiškimai atbaidė nuo pritarimo leisti išlaikyti Lietuvos pilietybę, gyvenant svetur ir priėmus gyvena­mos vietos pilietybę.

Kokį pagrindą turime galvoti, kad panaši situacija nepasikartos po trejų metų? Taip, pasikeitė partijos val­džioje ir opozicijoje, bet… Jeigu opo­zijoje esančios partijos užsiims pa­­našia propaganda, norėdamos atker­­šyti už jų anksčiau organizuotą ir sužlugdytą referendumą, tai… nerei­kė­tų tikėtis kitokių rezultatų. Ką pla­nuojama daryti, kad valdžioje ir opo­zicijoje esančios partijos nesta­tytų sa­vo politinės karjeros ant „su­naikin­tų lietuviškųjų Lietuvos pilie­čių kapų”?

Turėkime omenyje, kad per pen­ke­rius metus (iki 2024) bus dar papildomai „sunaikinta” apie 5 000 lietuvia­kalbių Lietuvos piliečių. Skelbia­ma, kad kiekvienais metais Lietuvos pilietybės netenka 800–1 000 lietuvių. Taigi, potencialių balsuotojų už galimybę išlaikyti Lietuvos pilietybę per penkerius metus bus sumažėję dar keliais tūkstančiais.

Kaip Lietuva skolinga išeiviams?

Panagrinėkime antrą nutarimą, kad „Lietuva turėtų finansiškai pa­remti…” užsienyje gyvenančių lietuvių lituanistinį švietimą. Perskaičius tokį Lietuvos užsienio ministro G. Landsbergio ir užsienyje gyvenančių lietuvių atstovų „sutarimą”, kyla min­tis, kad gal prof. V. Landsbergio ir jo bendraminčių baimės dėl išeivių ketinimų turi realų pagrindą? Tokie nutarimai išeivius vaizduoja kaip gud­rius manipuliatorius, visur ieš­kan­čius tik naudos ir reikalaujan­čius Lietuvos pilietybės tik tam, kad galėtų LEGALIAI numauti paskutinius marškinius (ir kelnes) gyve­nantiems Lietuvoje. 

Knygų projektas.

Pagalvokite, dėl kokių priežasčių dauguma lietuvių emigravo/emig­ruo­ja iš Lietuvos? Kiek aš žinau, tai – dėl užsienyje gaunamų didesnių at­lyginimų, dėl geresnių socialinių ga­rantijų; dėl aukštesnio pragyvenimo lygio! Apie daug didesnius gaunamus atlyginimus užsienyje skelbiama straipsniuose, TV laidose, komenta­ruose. Išeiviai, grįžę į tėviškę atostogoms, stengiasi pademonstruoti savo įgytus turtus, smarkiai išlaidaudami. Gyvenantiems Lietuvoje sukuriamas įspūdis, kad išeiviai užsienyje yra su­sikūrę sau puikų materialinį gyveni­mą. 

Toks nerūpestingo ir lengvo gy­venimo užsie­nyje demonstravimas skatina tolimesnę emigraciją, Lietu­vos tuštėjimą, Lietuvos verslų ban­kru­­tavimą (ne tik dėl epidemijos, bet ir dėl vartotojų išvykimo). Pasvars­ty­kime, kokias mintis ir jausmus sukelia Lietuvoje gyvenančiam ir eko­no­miškai vos galą su galu suduriančiam lietuviui, išgirdus užsienio lietuvių nutarimus, kad išeivijos vaikų li­tuanistiniu lavinimu turėtų pasirū­pin­ti Lietuvos mokesčių mokėtojai? Kokia logika grindžiami pareiškimai, kad daug mažiau uždirbantys lie­tuviai turėtų duoti pinigų tiems, kurie uždirba daug daugiau? 

Paspėliokime, ar tikrai užsienyje gyvenantys ir dirbantys lietuviai ne­galėtų nupirkti savo vaikams lietuviško vadovėlio? Stebiu užsienio lie­tuvius veidaknygėje ir matau, kad jiems užtenka pinigų ir baliukams, ir brangioms mašinoms, ir egzotiškoms kelionėms, todėl darau išvadą, kad žmo­­gus visada suranda pinigų jai/jam svar­biems dalykams finansuoti. Klausimas yra tik toks: ar išei­viui yra svarbu išlaikyti ir įskiepyti savo gimtąją kalbą, tradicijas, kul­tū­rą savo vaikams? Jeigu jiems lietuvybė NĖRA svarbi, tai net didžiausi pi­nigų srautai iš Lietuvos to nusistatymo nepakeis, nes nei meilės, nei pa­garbos neįmanoma nupirkti už pinigus. 

Ir atvirkščiai, lietuviai, kuriems yra svarbu perduoti savo vaikams lietuviškąją kalbą, paveldą, suras būdų ir priemonių, kaip tai padaryti. Turime laiko išbandytų pavyzdžių. Kad tai padaryti yra įmanoma be valstybinių investicijų, įrodė daugelio JAV „dypukų” patirtys. Visiškai at­skir­ti nuo Lietuvos, nežinodami net ar galės kada nors vėl padėti koją ant Lietuvos žemės, sugebėjo savo vaikus išauginti tikrais lietuviais, Lietuvos patriotais. Tam nereikėjo labai daug pinigų, bet reikėjo tvirto apsisprendimo, kieto užsispyrimo ir kasdieninio „lietuviško” gyvenimo šeimoje. Jeigu jie, visiškai izoliuoti nuo Lietuvos, su­­gebėjo lietuviškumą išauginti savo vaikų širdyse, tai tuo labiau mes, šiuo­laikiniai išeiviai, turintys gali­my­bes lankyti Lietuvą, senelius, sto­vyklauti Lietuvoje, žiūrėti lietuviš­kas TV laidas, nemokamai ir neribotai bendrauti su lietuviais LIETUVIŠKAI visame pasaulyje… galime išauginti savo vaikus lietuviais – Lie­tuvos patriotais. Reikia tik noro ir pa­siryžimo.

O Lietuva jau padeda išeivijai įvairiausiais būdais: saugodama Lie­tu­vos laisvę; gerindama Lietuvos žmonių pragyvenimo lygį; puošdama savo miestus ir kaimus; suteikdama galimybių nusipirkti gerą lietuvių kalbos vadovėlį; parūpindama filmuo­tos medžiagos apie Lietuvos isto­riją, gamtą, kultūrą; organizuodama galimybes užsienyje gyvenantiems lietuviukams mokytis lietuvių kalbos nuotoliniu būdu; suteikdama išei­vių vaikams galimybes stovyklauti Lietuvoje; kviesdama išeivių vaikus mokytis, studijuoti ir dirbti Lietuvoje. Bendradarbiavimo galimybės didžiulės, tik – reikia turėt noro.

Lietuva ką tik atšventė Motinos dieną. Lietuva – mūsų visų Motina. Nebūkime egoistiški vaikai, kuriems palikta mama rūpi tik tol, kol ji kažką dar gali duoti. Būkime vaikai, kurie yra dėkingi Motinai Lietuvai už vis­ką, ką iš jos gavo: gyvenimą, tėvus, gra­­žiausią kalbą, garbingą istoriją, nuostabius papročius ir tradicijas. Saugokime ir didžiuokimės tuo, ką gavome ir neapleiskime savo Motinos gimtinės.

Suprantama, kad pinigai yra rei­kalingi, jie padeda bet kokiai veiklai, bet… mes, dauguma išeivių, gyvena­me turtingesniuose kraštuose, moka­me mokesčius ten, kur gyvename, tai­gi, būkime gudrūs, ieškokime būdų, kaip gauti finansinės paramos iš vietinės valdžios.

Ar išeiviai labai laukia internetinio balsavimo?

Be abejonės, visi nori ir siekia pa­togumo, bet… Abejoju, kad užsie­nio lietuviams labai smarkiai sutruk­dė balsuoti internetinio balsavimo nebuvimas. Manau, kad didžiausias ir svarbiausias trukdis išeivių balsavimui buvo logiškai skambanti ir plačiai skelbiama propaganda Lietu­voje: „tu čia (Lietuvoje) negyveni, tai tu ir valdžios mums nerink.  Nemoki mokesčių, tai ir valdžios negali rinkt”. Dauguma tų, kurie NORĖJO balsuoti, tai galėjo padaryti beveik neišeidami iš savo namų (reikėjo nu­eiti iki pašto), laiku pateikę informaciją ir laiku ją išsiuntę. Žinoma, rei­kia šiek tiek sekti Lietuvos politi­nius įvykius, kad žinotum, kada ir ko­kie rinkimai vyksta, kas siekia atstovauti išeiviams.

Pabaigai – apie lietuvių reikalus

Dale Carnegie savo knygelėje „Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms” moko, kad yra absurdiška skelbti savo norus ir tikėtis, kad kas nors juos įvykdys. Visi turi savo no­rus ir visiems svarbūs tik jų norai. D. Carnegie teigia, kad norint pasiekti, jog tavo norai būtų išpildyti, reikia išsiaiškinti, ko nori ir tikisi jūsų no­rų pildytojas ir pasistengti jam įro­dy­ti, kad būtent tai jis ir gaus, išpildęs jūsų norus. Mūsų aptariamu atveju išeiviams reikėtų pasistengti įrodyti Lietuvos žmonėms, kad Lietuvai yra gyvybiškai svarbu, naudinga ir rei­ka­linga išsaugoti kiekvieną lietuviu gimusį Lietuvos pilietį. Pagal D. Car­negie teoriją skelbti, kad mes, išeiviai, norime: išlaikyti Lietuvos pilietybę; norime finansinės paramos lituanistiniam švietimui – yra absurdiš­kas užsiėmimas. Ar ne dėl šio „absurdiško užsiėmimo” laisva ir nepriklausoma Lietuva trečdalį amžiaus „naikina” savo lietuviakalbius pilie­čius, vietoj to, kad suktų galvą, kaip svetur gyvenančius Lietuvos pilie­čius pajungti Lietuvos stiprinimui?

Taigi, užsieno lietuvių bendruo­me­nių, fondų, lituanistinių mokyklų, diasporos organizacijų… laukia labai „paprastas” uždavinys: surasti atsa­ky­mus į klausimą, kodėl Lietuvai yra labai svarbu ir naudinga išsaugoti užsienio valstybėse gyvenančius savo piliečius? Kokia Lietuvai konkreti nauda bus iš to, kad mes, gyvendami užsienyje, mokėdami pajamų mokes­čius tai šaliai, kurioje gyvename, iš­lik­sime Lietuvos piliečiais?  Išaiškin­ti žmonėms, kurie globalizaciją laiko didžiausia Dievo dovana, o tautišku­mą prilygina beveik keiksmažodžiui, kad Lietuvai išsaugoti kiekvieną lie­tuvį yra tikrai nelengva užduotis. Jei­gu tai padaryti mums pasiseks, tai tuo­met nekils abejonių dėl būsimo re­ferendumo rezultatų.

Galvokime. Svarstykime. Skelb­ki­me, kaip mes, „dvigubi” Lietuvos pi­­­liečiai, galėtume labiau dalyvauti Lie­tuvos gyvenime; prisidėti prie Lietuvos stiprinimo ir jos gražesnės ateities kūrimo. Ar išeivių pažadas SAVO LĖŠOMIS išauginti ir išauklėti savo vaikus lietuviais, Lietuvos patrio­tais būtų pakankamas indėlis į ateities Lietuvos statybą? Ar išeivijoje gyvenantys Lietuvos piliečiai ga­lė­tų sumokėti atlyginimą jų interesams atstovaujančiai Seimo narei? Ar tur­tingesnėse šalyse gyvenantys Lietu­vos piliečiai galėtų finansiškai padėti vargingesnėse šalyse gyvenantiems lietuviams siekti lituanistinio švietimo? Ar išeiviai būtinai privalėtų tarnauti Lietuvos kariuomenėje, o gal galėtų sumokėti už Lietuvos kariuo­menės ginkluotę, jeigu patys negali tarnauti? 

Savo mintis noriu užbaigti kvie­timu. Jeigu mes, išeiviai, pasitikrinę savo norus, nuspręsime, kad mes no­rime būti Lietuvos piliečiais, kad galėtumėme prisidėti prie savo pilies – Lietuvos statymo, stiprinimo, gynybos, tada pradėkime būtent apie tai ir kalbėti, tai skelbti, kad niekam nekil­tų abejonių dėl mūsų „pusiau pilie­čių” tikrųjų tikslų.

Svarstomi „lietuvių rei­kalai”.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Gegužės 8 d. numeryje, Vol. CXII NR. 36)