Naujoji JC taryba be kaukių (iš k.): Antanas Rašymas, Mindaugas Bielskus, Daiva Petersonaitė, Nelia Paulauskaitė, dr. Audrius Plioplys, Rima Žiūraitienė, Jonas Žiūraitis, kun. Vaidas Lukoševičius, Viktorija Šileika, Vida Rupšienė ir dr. Robertas Vitas. Nuotraukoje nėra Viktorijos Černičenko, Kristinos Lapienytės ir Noros Alonso). (Jaunimo centro archyvo nuotraukos)

Daug rankų didelę naštą neša

Nors ir nemažai išbandymų pastaraisiais mėnesiais teko Jaunimo centro tarybai, prieš savaitę įvykęs visuotinis narių susirinkimas parodė: entuziazmo ir ištvermės užteks, tikėjimo, kad išbandymai pagaliau baigsis ir ateis geresni laikai – taip pat.

Jaunimo centro (JC) narių metinis susirinkimas įvyko rugsėjo 20 d., sekmadienį. Jis prasidėjo šv. Mišio­mis Tėvų Jėzuitų koplyčioje, kuriose dalyvavo nemažas būrys rėmėjų. Po Mišių visi rinkosi į JC mažąją salę, kur ir vyko visuotinis metinis susi­rin­kimas. Visi paisė naujų reikalavi­mų: ir koplyčioje, ir salėje, buvo lai­komasi 6 pėdų atstumo, buvo dezinfekuojamos rankos ir dėvimos kau­kės – įdomi naujų metų veiklos pra­džia…

Buvo perskaitytas 2018–2019 me­tų visuotinio susirinkimo protokolas ir pristatyta JC taryba. Kelių narių kadencijos šiais metais baigėsi, tad vyko naujų narių rinkimas į tarybą. Šiemet baigėsi ir JC tarybos pirmi­ninko Antano Rašymo kadencija, bet jis vienbalsiai buvo perrinktas. Svei­kiname su kadencijos pratęsimu ir vi­liamės, kad užteks jėgų tęsti pra­dėtus darbus.  Naujaisiais JC tarybos nariais išrinkti: Nora Alonso, Kristina Lapienytė ir Rima Žiūraitienė. Taigi, šiuo metu tarybą sudaro: Viktorija Ši­leika (iždininkė) ir tėvas Vaidas Lu­koševičius – abu ex oficio nariai, Min­daugas Bielskus, Viktorija Černičen­ko, Nelia Paulauskaitė, Audrius Pliop­lys, Vida Rupšienė, Daiva Peter­sonaitė, Robertas Vitas ir Jonas Žiū­raitis.

Antanas Rašymas pelnė pasitikėjimą – išrinktas pirmininku dar vienai kadencijai.

Sveikiname naujai suformuotą JC tarybą ir linkime darbingų metų.

Toliau vyko įvairūs centro veiklą liečiantys pranešimai. Mindaugas Bielskus pristatė JC revizijos komisijos pranešimą, o Viktorija Šileika apžvelgė finansinę JC situaciją – b­uvo informuota, kas atlikta, kokie planuojami darbai, patikslinta dabar­tinė finansinė JC padėtis.

Visi žinome, kad dėl pasaulinės pan­demijos prarasti beveik visi JC pa­jamų šaltiniai. Bandoma ieškoti naujų būdų, kaip pagerinti centro fi­nansinę būklę ir suaktyvinti JC veiklą.

Centrui priklausantis Koplyčios komitetas tvarko ir prižiūri koplyčią, kurioje kiekvieną mėnesį vyksta šv. Mišios. Tad kviečiame dalyvauti ku­nigų aukojamose Mišiose.

Nors Lituanistikos tyrimo centras persikėlė į naujas patalpas Le­monte, JC dar yra likusi nemaža dalis archyvų ir kitos svarbios medžia­gos.

Savo veiklą JC patalpose pristatė Lituanistikos tyrimo centro pirmi­ninkas Robertas Vitas, Čikagos litua­nistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė. Čiurlionio galerijos direktorei Viktorijai Černičenko negalėjus dalyvauti, jos pranešimą perskaitė JC tarybos pirmininkas. Savo veiklą pristatė ir JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos pirmininkė Rima Žiūrai­tienė, pažadėjusi, jog dės visas pastangas, kad pritrauktų jaunimą dalyvauti centro veikloje. Jaunimo centre įsikurs National Lithuanian Ameri­can Hall of Fame (pirm. Jonas Platakis), tik dėl  pandemijos dar nespėta persikraustyti iš senos būstinės.

Įdėmiai klausomės pranešimų.

Pabaigoje kalbėjęs JC tarybos pir­mininkas Antanas Rašymas padė­kojo visiems susirinkusiems ir išsa­miai paaiškino apie vykdomą šilumos katilų vajų, papasakojo, kaip se­kasi katilų keitimo darbai. Projektas juda pirmyn, jau viskas paruošta, kad būtų sudėti nauji katilai, pa­jungti ir sureguliuoti vamzdynai. 

Aišku, dar reikalinga nemažai lė­šų šio projekto užbaigimui, bet pir­mininkas apie tai mąsto pozityviai – atsiras dosnių žmonių, kurie padės JC. Jis dar kartą priminė apie „katilų vajaus” prizus aukotojams. Paauko­ju­siems 250 dol. ar daugiau, padova­nosime Adelės Bražėnaitės Jaunimo centrui sukurtą lino raižinio kopiją (atspausdinto paveikslo dydis 12 in x 16 in (30 cm x 42 cm); paaukojusiųjų 500 dol. ar daugiau, laukia valandinis pasivažinėjimas po Čika­gą 1961 m. Rolls Royce Silver Cloud ll (3–4 keleiviams, su vairuotoju); pa­aukojusiems 1,000 dol. ar daugiau, do­vanosime 2021 m. trijų valandų iš­vyką – pasiplaukiojimą Michigano ežere su „Chicago Fireboat Tours”; o paaukoję 5 000 dol. ar daugiau, kitą vasarą galės pasidžiaugti išvyka Mi­chigano ežere su Dream Team Sailing komanda buriniu laivu „Challenger” (iki 10 žmonių). Pirmininkas ragino visus prisidėti kiek galime, nes net maža suma gali virsti didele, jei visi susibursime ir aukosime.

Susirinkimo akimirka.

Antanas Rašymas priminė apie 2019–2020 nuveiktus darbus, nors dėl pasaulinės pandemijos jų buvo ne­daug, tai atnaujinto Jaunimo centro baro linksmybės, Jėzuitų jubiliejinių 450 metų šventės paroda, Tautiška vakaronė su Toronto „Gintaru”, kar­pinių ir keramikos paroda, JC metinė va­karienė, Užgavėnių mugė, Šiupi­nys, „Antro kaimo” pasirodymas ir dar tebevykstanti dr. Audriaus Pliop­lio nauja meno instaliacija.

Numatyti renginiai – šeimų golfo diena, metiniai pietūs, Užgavėnių mugė, Šiupinys.

Sąlygoms leidžiant, po truputį, atsiranda norinčių sales išnuomuoti, rengti renginius ir džiaugtis JC pastoge.

Maloniai visus kviečiame atvykti spalio 25 d. į šeimų golfo dieną, kuri vyks Stoney Creek patalpose. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į JC tarybos pirmininką.

Pakvieskite draugus ir atvykite patys.

Jaunimo centras – tai lietuvybės židinys Čikagoje. Lankykimės jame ir teikime jam gyvybę. Tik mūsų visų susibūrimas privers Jaunimo centrą laikyti atviras duris.

Ateik ir pamatyk.

Jaunimo centro inf.

Kas, jeigu ne mes

Jaunimo centrui (JC) reikalinga visų mūsų pagalba – sugedo šildymo katilas, kurio jau negalima pataisyti. Šil­dymo katilas buvo naudojamas daug me­tų – nuo pat centro pastatymo. Po kelių kapitalinių ir smulkesnių re­montų jis sugedo. Visi suprantame, kad nešildomas JC negalės tęsti savo veiklos.

Todėl kreipiamės į Jus, prašydami – padėkite šiandien JC, kad jis vėl galėtų mums visiems kurti gra­žius prisiminimus.

Jaunimo centras.

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams, kurie jau prisidėjo prie šio lėšų rinkimo vajaus.  Šiuo metu esame surinkę 36 600 dol.! Gera pradžia – pu­sė darbo!

Paaukojusiems Jaunimo centro šildymo sistemos atnaujinimo vajui 250 dol. ar daugiau, dovanosime Adelės Bražėnaitės sukurtą lino raižinį. Paveikslo dydis – 12×16 colių (30×42 cm).

Paaukojusiems Jaunimo centro šildymo sistemos atnaujinimo vajui 500 dol. ar daugiau, dovanosime  vienos  valandos išvyką/turą po Čikagą (3–4 keleiviams) 1961 m. „Rolls Royce Silver Cloud II” (su vairuotoju). Išvyką pradėsime North Beverly rajone prie namo, kuriame gyveno Al Capone bankininkas

Paaukojusiems Jaunimo centro šildymo  sistemos  atnaujinimo  vajui 1 000 dol. ar daugiau, 2021 metais dovanosime trijų valandų išvyką/pasiplaukiojimą Michigano ežere su Chicago Fireboat Tours.

Paaukojusieji Jaunimo  centro šil­dymo  sistemos  atnaujinimo vajui 5 000 dol. ar daugiau, galės pasidžiaugti  vasaros išvyka Michigano ežeru su „Dream Team Sailing” komanda, buriniu laivu „Challenger”. „Dream Team” dovana galėsite pasinaudoti 2021 m. vasarą ir į jachtą pasikviesti iki 10 žmonių.

Visos surinktos lėšos bus skirtos šildymo sistemos atnaujinimui. Au­kos gali būti nurašomos nuo mokes­čių. Federal Tax I.D. No.36-4113792

Čekius rašyti Lithuanian Center, Inc. ir aukas siųsti:

Chicago Lithuanian Center – Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636
Attn: Katilas

Taip pat aukas galite pervesti per PayPal:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted _button_id=DYQNRKB37LMDA&source=url