Sigita ir Audrius Pliopliai vasaros saulėgrįžos metu University Club of Chicago. „Tikrai vasaros, ne žiemos”, – juokiasi menininkas. (Asmeninio albumo nuotraukos.)
Sigita ir Audrius Pliopliai vasaros saulėgrįžos metu University Club of Chicago. „Tikrai vasaros, ne žiemos”, – juokiasi menininkas. (Asmeninio albumo nuotraukos.)

Dr. Audrius Plioplys pradeda rudeninį parodų maratoną

Giedrė Vencius.

„Sybil’s Mind: Purple”.
„Sybil’s Mind: Purple”.

Ištisus metus menininkas dr. Aud­rius Plioplys produktyviai dirba ir kartu stengiasi savo darbus pristatyti kuo gausesniam meno mylėtojų ratui, tačiau šis ruduo nejučia tam­pa išskirtiniu numatomų parodų bei projektų gausa. Jau ne kartą kalbin­tas menininkas teigė, jog nepakanka vien kurti meną, reikia siekti savo meno viešinimo visais įmanomais bū­dais. Tad tenka pastebėti, kad A. Pliopliui tai pavyksta ir jo meno veiklos potvynis, kaip pats sako, šį rudenį užlies ne tik Čikagos miestą ir apy­linkes, bet pasieks ir New Yorką.

Pirmuoju tokiu sustojimu taps Beverly priemiesčio apylinkėse organizuojamas „Beverly Art Walk” ir „Studio Tour”, po to atskiri dr. A. Pliop­lio eksponatai pasirodys Turki­jos konsulate, Čikagoje, dar vėliau University of Chicago naujai įsteigta­me „Institute on the Formation of Knowledge”, o galiausiai pasiekę New Yorką pateks į Chelsea meno rajone esančią galeriją.

Išskirtinio interviu „Draugui” metu, kalbamės su menininku dr. Audriumi Pliopliu apie artėjantį ru­deninį parodų maratoną ir kartu min­timis nuklystame į jau vykusius anksčiau meno projektus.

„Beverly Art Walk” ir „Studio Tour” tai kasmetiniai Beverly prie­miesčio renginiai, sutraukian­tys vis daugiau meno mylėtojų, džiugu, kad šiais metais Jūs taip pat nutarėte dalyvauti?

„Columns of Thought” Rockefeller Memorial Chapel, University of Chicago, 2018 metų balandis.
„Columns of Thought” Rockefeller Memorial Chapel, University of Chicago, 2018 metų balandis.

Tai jau penktieji „Beverly Art Walk” metai, organizuojami „Beverly Area Arts Alliance”, vietos meninin­kų grupės, priešakyje su Sal Camp­bell and Monica Wilczak. Šiame projekte dalyvaujant šimtams meninin­kų, projektas buvo išplėstas įtrau­kiant papildomą dieną meno studijų lankymams.

Aš buvau asmeniškai paragintas dalyvauti abiejų dienų renginyje ir pristatyti savo šviesos skulptūras – „Columns of Thought”, dar šių metų pradžioje rodytas University of Chi­ca­go, Rockefeller Memorial Chapel, po kurio Arvydas Reneckis parengė nuostabų 3 minučių vaizdo įrašą, pa­talpintą YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=swNwDKuI74s.

„Studio Tour” prasidėjo sekmadienį, rugsėjo 23-čią, o „Beverly Art Walk”, šeštadienį, rugsėjo 29-tą (Tri­nity United Methodist Church, 9848 S Winchester Ave, Chicago, IL). Tas abi dienas stengiausi būti prie savo dar­bų tiek ilgai, kiek leido sveikata.

Šios mano šviesos skulptūros „Columns of Thought” toliau tęs savo kelionę University of Chicago naujai įsteigtą „Institute of Formation of Knowledge”. Parodos atidarymas įvyks spalio 24 dieną, trečiadienį, nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v., adresu – Un­versity of Chicago, 5737 S. University Ave. Chicago, IL ir veiks iki pava­sario.

„Cosmic Consciousness” instaliacija Rockefeller Memorial Chapel.
„Cosmic Consciousness” instaliacija Rockefeller Memorial Chapel.

Galimą senosios Lietuvos ir Turkijos ryšį suformulavo dar dr. J. Basanavičius, ar tai kažkaip įtakojo Jūsų bendradarbiavimo su Turkijos konsulatu atsiradimą?

Turkijos konsulato Čikagoje, ge­neralinis konsulas  gerb. Umut Acar, pakvietė suorganizuoti ekspoziciją mano kosminės sąmonės serijos „Cos­mic Consciousness” tema. Origi­nalūs šios serijos darbai yra milži­niš­ko dydžio – 10×20 pėdų, kuriuos buvo užsakęs University of Chicago ir ku­rie prieš keletą metų buvo eksponuojami Rockefeller Memorial Chapel, o prieš metus – Oriental Institute Čika­goje. Du šios serijos darbai yra sukurti naudojant šimtus fotografijų pada­rytų archeologinėse Turkijos vietose. Vienas atspindi hetitų imperiją, su seniausia kada nors žinota indoeuropiečių kalba, o kitas – seniausią žinomą miestą – Chatal Hoyuk. Tur­kijos konsulate bus eksponuojamos žymiai mažesnės šių dviejų kūrinių kopijos kartu su pagrindinėmis naudotomis nuotraukomis ir neuronų reprodukcijomis. 

Parodos atidaryme pristatysiu savo darbus ir galimą ryšį tarp senovės Turkijos ir Lietuvos, ku­rio mintines užuomazgas buvo pra­dėjęs plėtoti dr. J. Basanavičius. Dau­giau apie anksčiau minėtas sąsajas galėsite išgirsti atvykę į parodos ati­darymą Turkijos konsulate spalio 10 dieną, 6 valandą po pietų, adresu: Consulate General of the Republic of Turkey, 455 N. Cityfront Plaza Dr. Suite 2900, Chicago, IL 60611. Čia paroda veiks iki lapkričio 9 dienos.

Turėčiau pažymėti, kad norintys atvykti į parodos atidarymą Turkijos konsulate, turėtų iš anksto užsiregistruoti rsvp.chicago@mfa.gov.tr, nes patalpos plotas yra ribotas.

„Sybil’s Mind: Purple” žurnalo Seizure viršelis.
„Sybil’s Mind: Purple” žurnalo Seizure viršelis.

Galiausiai likimas Jus su me­no darbais nublokš į New Yorko miestą, kaip šis projektas gimė?

Susivienijimas Lietuvių Ameri­koje (Lithuanian Alliance of Ameri­ca) arba SLA – viena seniausių lietuvių organizacijų Amerikoje, turinti didelius istorinius archyvus. Pirmą kartą šią istorinę vietą aplankiau prieš penkerius metus ir kaip tik tada pirmame aukšte buvo įrengta meno galerija ir eksponuojama pirmoji pa­roda. Mane sužavėjo tos erdvės iš­planavimas ir grožis, noras, surengti ten parodą tapo svajone.

Meno galerija, pavadinimu SLA307, įsikūrusi 307 W 30th St. New Yorke, Chelsea rajone, garsėjančiame šiuolaikiniu menu, nuo atidarymo pradžios surengė daug įspūdingų meno parodų. Todėl esu labai pagerbtas ir susižavėjęs, nes būtent šioje vietoje bus eksponuojami naujausi mano darbai iš minties formavimo serijos „Sybils: Formation of Thought”. Šiame pokalbyje neišsiplėsiu apie tai kalbėdamas, tik pažymėsiu, kad vieno darbo „Sybil’s Mind Purple”, kurį ketinu ten eksponuoti, fotografija šių metų pradžioje pateko ant didžiausio neurologijos žurnalo pasaulyje Seizure, viršelio.

Daugelyje šio ciklo darbų išlieka aktuali lietuviška tematika. „Cu­maean Sybil” atspindi mano paties at­radimus apie M. K. Čiurlionio me­no darbų parodas 1910 metais Pary­žiuje ir 1912 metais Londone. Daug metų atgal aš buvau tas žmogus, ku­ris patvirtino spėliojimus, jog M. K. Čiurlionio darbus pasaulis matė ir jie buvo pastebėti meno kritikų Londo­ne. Ten kartu su Braque, Cezanne, Matisse, Picasso ir Rousseau buvo eks­ponuoti M. K. Čiurlionio darbai, kurie susilaukė labai palankaus kritikų įvertinimo, nors pati paroda, atspindėjusi naujesnę nei simbolizmas  postimpresionistinę meno kryptį buvo labai sukritikuota, o joje dalyvavę tik vėliau įžymiais tapę daili­ninkai neatsispyrė kritikai. Apie tai vėliau, dar 1977–1978 metais skelbė „Draugas”, žurnalai „Lituanus” bei „Literatūra ir menas”, šias išvadas galima rasti ir mano knygoje „Čiur­lionis: Mintys/Thoughts” (Vilniaus Dailės Akademija, 2004).

„Libyan Sybil”.
„Libyan Sybil”.

Mano menas gimsta inspiruojant skirtingiems impulsams. Idėja, padė­jusi atsirasti „Libyan Sybil” kilo iš­vy­dus Pilviškių bažnyčios sekmadie­nių Mišių nuotrauką. Bažnyčios, kurią lankė mano tėvas ir protėviai, arba „Erythraean Sybil” – atėjo klausant M. K. Čiurlionio „Laidotuvių Simfonija”. Parodos atidarymas gale­rijoje SLA307, adresu 307 W 30th St. New York, NY 10001 įvyks lapkričio 2 d., penktadienį nuo 6 val. v. iki 9 val. v. ir veiks iki lapkričio 30 dienos, bet po parodos atidarymo, norintys pa­ma­tyti ekspoziciją turėtų iš anksto pasiskambinti telefonu – 917-501-3275.

Taip pat apie mano meno darbus galima paskaityti ir neseniai išspausdintame straipsnyje Čikagos kultū­ros žurnale VoyageChicago, nuorodoje: http://voyagechicago.com/interview/check-audrius-plioplyss-artwork/.

Belieka palinkėti menininkui dr. Audriui Pliopliui sėkmės pa­sitinkant tikrai įtemptą laikotar­pį, o skaitytojams pagal galimy­bes, apsilankyti parodų atidarymuo­se.

„Cosmic Consciousness” instaliacija Oriental Institute Čikagoje.
„Cosmic Consciousness” instaliacija Oriental Institute Čikagoje.