„Globalios Lietuvos” apdovanojimai su Prezidentu Gitanu Nausėda.

G. Misiūnienė: Tai ypatingas mūsų mokyklos įvertinimas

Laima Smilgytė.

Nuo 2012 metų Lietuvoje rengiami „Globalios Lietuvos” apdovanojimai, skirti pagerbti ir įvertinti užsienio lie­tuvius, kurie savo darbu bei profesine veikla prisideda prie Lietuvos augimo bei mūsų šalies vardo garsinimo pa­saulyje. Apdovanojimus globoja Lietu­vos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, jie organizuojami bendra­darbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, nacionaliniu transliuotoju LRT, Pasaulio Lietuvių Bendruomene (PLB). Džiugu, kad apdovanojimas „Už jaunųjų talentų ugdymą Lietuvai pasaulyje” 2021 m. gruodžio 29 d. iškilmingoje ceremonijoje Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kurią tiesiogiai trans­liavo LRT Plius televizijos kana­las, buvo įteiktas ir Pasaulio lietuvių centre Lemonte įsikūrusiai Maironio lituanistinei mokyklai (MLM). Dali­namės MLM direktorės Godos Misiū­nienės įspūdžiais apie mokyklos įvertinimą „Globalios Lietuvos” apdova­no­jimuose.

Šiemet „Globalios Lietuvos” ap­dovanojimų vertinimo komisija iš daugiau nei 60 kandidatų at­rinko 18 nominantų, kurie pretendavo į apdovanojimus skirtingose kategorijose. Apdovanojimas „Už jaunųjų talentų ugdymą Lietuvai pasaulyje” įteiktas jūsų vadovaujamai mokyklai. Kaip jautėtės sužinojusi apie apdovanojimą?

„Globalios Lietuvos” apdovanojimą „Už jaunųjų talentų ugdymą Lietuvai pasaulyje” MLM direktorei G. Misiūnienei (k.) įteikė PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė. (Rūtos Misiūnas nuotr.)

Kai sužinojau, kad mūsų mokyklai bus teikiamas apdovanojimas, už­plūdo begalinis džiaugsmas, tiesiog netilpau savy. MLM veikia jau 62 me­tus, bet tai pirmasis toks svarbus mū­sų darbo pripažinimas. Tad šis ap­dovanojimas yra ir visų ankstesnių mokyklos direktorių, visų buvusių ir esamų mokytojų, visos MLM bendruomenės įvertinimas. Noriu vi­siems, prisidėjusiems prie MLM gy­vavimo, pasakyti didelį Ačiū.

Tačiau šis apdovanojimas priklauso ne tik Maironio lituanistinei mo­kyklai, bet ir visiems tiems, kas bet kuriame pasaulio kampelyje pri­siliečia prie lietuviško švietimo. Esa­me didžiausia išeivijos lietuviška mo­kykla, todėl apdovanojimas, tarsi sim­bolis, buvo įteiktas mums, nes esame didžiausi. Bet kartu tai yra įver­tinimas, skirtas kiekvienai lituanistinei mokyklai ir kiekvienam lituanistinio švietimo mokytojui.

Apdovanojimą „Už jaunųjų ta­lentų ugdymą Lietuvai pasaulyje” jums įteikė praėjusių metų ap­dovanojimų laureatė PLB Švie­timo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė. Įteikdama apdova­nojimą ji pabrėžė, kad tai viena svarbiausių nominacijų, nes jauni talentai yra mūsų ateitis, o lituanis­tinio švietimo mokytojai – tarsi šio amžiaus knygnešiai.

Tikrai sutinku su PLB Švietimo  komisijos  pirmininke. Ypatingai džiaugiuosi, kad ir pati Lietuva, jos in­stitucijos pamažu pradeda matyti bei vertinti lituanistinių mokyklų, išsibarsčiusių visame pasaulyje, svarbą. Liūdna pripažinti, bet daug metų į lituanistines mokyklas, jų veiklą, pa­siekimus ir problemas nebuvo kreipiamas deramas dėmesys. Reikalai pajudėjo teigiama linkme Seime pra­dėjus dirbti Daliai Asanavičiūtei, bu­vusiai Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės pirmininkei, kuri iš savo patirties puikiai žino, kaip ir kuo gyvena lituanistinės mokyklos už Lietuvos ribų.

MLM direktorė G. Misiūnienė (k.) ir PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė. (Rūtos Misiūnas nuotr.)

Iškilmingoje ceremonijoje dėkojote už įvertinimą, bet kartu davėte ir pažadą. Koks jis?

Šv. Kotrynos bažnyčioje kalbėjau, kad visi, kurie esame prisilietę prie lituanistinio švietimo, nesitikime ap­dovanojimų, tiesiog dirbame šį idė­jinį darbą tikėdami, kad jis turi prasmę ir yra labai reikalingas. Sakiau, kad priimdama apdovanojimą ne tik MLM vardu, bet ir visų, kurie prisi­deda prie šio švietėjiško darbo, kartu priimu įsipareigojimą ir atsakomybę, kad šis darbas tęstųsi ir niekada nenutrūktų.

Tačiau teko girdėti nuomonių, kad lituanistinių mokyklų svarba buvo didesnė tada, kai Lietuva dar nebuvo atkūrusi nepriklausomybę, o dabar, girdint prognozes, kad per kelis šimtmečius nyks tautos ir skirtingos kalbos, išsaugoti tautiškumui gal jau neverta dėti tiek pastangų…

Su tuo visai nesutinku. Lituanis­tinio švietimo prasmė tikrai nė kiek nesumažėjo. Kol yra  lietuvių, lietuviškos mokyklos turi būti.

Apdovanojimų laureatams buvo įteikti diplomai bei skulptoriaus Stasio Žirgulio statulėlės, simbolizuojančios stiprybę ir integraciją. Ar parvežėte garbingą apdovanojimą į Maironio lituanistinę mokyklą?

Taip, statulėlė jau mūsų mokykloje. Siūliau kiekvienam MLM darbuotojui rankose palaikyti šį apdova­nojimą, nes tai visų nuopelnas. Kas jį apžiūrėjo, juokavo, kad statulėlė ne tik garbinga, bet ir sunki. Kaip ir mū­sų darbas, kurio, deja, niekaip nepa­sversi. Po laimėto apdovanojimo da­bar laukia malonus rūpestis sugal­voti, kaip ir kur jį mokykloje eksponuoti. Norisi, kad apdovanojimą galė­tų pamatyti visi mokyklos mokiniai ir svečiai.

MLM direktorė Goda Misiūnienė mokyklai vadovauja dešimti metai. (Aušros Vyšniauskienės nuotr.)

MLM vadovaujate jau dešimti metai. Gautas apdovanojimas – tarsi gražus simbolinis jūsų darbo dešimtmečio įvertinimas. Kaip ir bet kuriame darbe, būna sunkių ir smagių akimirkų. Kokie yra pag­rindiniai rūpesčiai, su kuriais su­siduria MLM?

Negaliu patikėti, kaip greitai tie 10 metų prabėgo! Dirbta neskaičiuojant valandų, bet kai darbas prasmingas ir reikalingas, negaila nė vienos minutės, atiduotos Maironio mokyklai. O didžiausia problema, kuri lydi kiekvienais metais, yra mokytojų trūkumas. Labai sunku surasti nau­jų, atsidavusių mokytojų. Nes tai grynai idėjinis darbas, kuriam gali ryž­tis ne kiekvienas. Kartais, net likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios, dar nežinau, kas mo­kys vieną ar kitą dalyką. Būna, prieš užmigdama galvoju, svarstau, pergyvenu, ir žiūrėk – kitą dieną sulaukiu skambučio su nedrąsiu klausimu, gal mokyklai reikia darbuotojų. Kiek taip paskutinę minutę mokytojų yra atėjusių! Tikriausiai „prisimaldauju” aš jų savo mintyse.

Bet ir kitos lituanistinės mokyklos susiduria su ta pačia problema. Daugelį jų dar ir patalpų problema kankina. Laimingi mes, kad Pasaulio lietuvių centrą galime laikyti savo na­mais, kad kiekvienais metais ne­reikia sukti galvos, kur reikės dirbti prasidėjus naujiems mokslo metams.

O kas jums šiame darbe teikia didžiausią džiaugsmą?

„Globalios Lietuvos” apdovanojimų ceremonija.

Kiekvieną pavasarį per abiturien­tų išleistuves išgyvenu ypatingas akimirkas. Žiūrint į tautiniais kos­tiu­mais pasipuošusius abiturientus, kurių veide matau šypsenas ir  pasididžiavimą baigus lituanistinę mo­kyklą, ir mane pačią apima  džiaugsmas, kartu ir graudulys. Ir tada atrodo, kad visi rūpesčiai ir konfliktai, ku­rių pasitaikė per mokslo metus, nublanksta ir lyg kažkur išnyksta. Per vasaros atostogas juos visai pa­miršti ir rugsėjį su naujomis jėgomis vėl pradedi dar vienus mokslo metus.

Per 10 vadovavimo MLM metų sutikote šimtus mokinių, tėvų, mo­kytojų. Jūsų pačios vaikai – 2 dukros ir sūnus baigė MLM. Gal galite išskirti kokius nors bruo­žus, vienijančius visą Maironio lituanistinės mokyklos bendruo­menę.

Pasikartosiu, kad MLM dirba ir mokosi tie, kurie lituanistiniame švietime mato svarbą. Tiesa, mokiniai tą prasmę pajaučia vėliau. Dažnai tik baigę mokyklą jie įvertina lietuviš­kos mokyklos suole praleistą laiką. O 13–15 metų paaugliai paprastai maištauja prieš lituanistinę mokyklą, nors širdy, manau, jaučia ką kita. Ma­no pačios sūnus Tomas, tik praėjus  keleriems metams po MLM baigimo, kartą apsikabino mane ir pasakė: ačiū, mama, kad mane privertei baig­ti Maironio mokyklą. Toks nuoširdus pasakymas atpirko visus nervus, ku­rių teko nemažai patampyti įtikinėjant, kad mokyklą baigti verta.

„Globalios Lietuvos” apdovanojimų laureatams buvo įteikti diplomai bei skulptoriaus Stasio Žirgulio statulėlės, simbolizuojančios stiprybę ir integraciją. (Godos Misiūnienės nuotr.)

Bet kaip aš dažnai sakau, MLM baigia patys atkakliausi, pareigingiausi ir stipriausi mokiniai. Kartu tokie yra ir šių mokinių tėvai. Labai jiems ačiū už kantrybę! Štai šį pa­vasarį MLM pabaigs 37 abiturientai. Kai jie ėjo į pirmą klasę, iš viso tada pirmokų buvo 80. Pusė nubyrėjo, bet likusi pusė yra stipriausi ir atkakliausi.

Labai vertinu visus mokytojus ir mokytojų padėjėjus, dirbančius MLM. Jie yra atsakingi,  pareigingi ir labai išradingi.

O koks buvo jūsų pačios kelias iki Maironio lituanistinės mokyklos direktorės kėdės?

Gyvenime niekada nebuvau pa­galvojusi, kad galėčiau tapti mokyklos direktore. Lietuvoje esu baigusi Veterinarijos akademiją, bet pagal specialybę dirbti neteko. Laimėjus „žalią kortą” ir atvykus į JAV su šei­ma gyvenome Wisconsine, bet man labai trūko lietuvių, lietuviškos veiklos, tad persikėlėme į Illinojų. Čia pra­dėjau dirbti nekilnojamo turto sri­tyje, o augant vaikams pamažu įsijungiau ir į lietuvišką visuomeninę veiklą. Pirmieji žingsniai buvo su „Žiburėlio” Montessori mokykla, vė­liau su skautais. Draugystė su Mai­ronio lituanistine mokykla prasidėjo 2001 m., kai vyriausioji dukra Rūta pradėjo lankyti MLM pirmą klasę. Vėliau prisidėjau prie MLM Tėvų komiteto veiklos, 2 metus buvau Tėvų komiteto pirmininkė. 2012 m. buvo paskelbti MLM direktoriaus rinkimai. Pati neplanavau kandidatuoti, bet Tėvų komiteto kolegės, kurios kartu jau buvo tapusios ir draugėmis, mane tiesiog stumte stūmė ir skatino pabandyti. Daugiau kandidatų tada nebuvo, ir, kaip dabar sakau – per savo naivumą – tapau MLM direktore. Tada galvojau, kad daug ką žinau, tai bus paprastas darbas, bet oi, kaip aš klydau! Kiekvieni metai pametėdavo vis kokių nors iššūkių, o ypatingi išbandymai laukė pasaulį užklupus koronaviruso epidemijai. Bet mokykla gyvuoja! Šiuo metu MLM mokosi apie 600 mokinių. Labai norėtųsi, kad Maironio mokykla ir toliau augtų ir klestėtų.

Sveikiname Maironio litua­nistinę mokyklą su „Globalios Lie­tuvos” apdovanojimu ir linkime, kad direktorės noras augti ir klestėti išsipildytų!

„Globalios Lietuvos” apdovanojimas, skirtas Maironio lituanistinei mokyklai Lemonte, – džiaugsmas ne tik visai didelei šios mokyklos bendruomenei. Kartu tai yra ir kiekvienos lituanistinės mokyklos, kiekvieno lituanistinio švietimo mokytojo įvertinimas.