Rasa Vitkauskaitė. (Erica Derrickson nuotr.)

Išsipildė jaunos pianistės svajonė

Jovita Beliak.

Kokius žinomiausius kompozitorius išvardintumėte, jei jus pažadintų vidury gilios nakties? Neabejoju, jog dauguma mūsų ištartų L. van Beetho­veno ir W. A. Mozarto vardus. Taip, jie yra žinomiausi bei labiausiai pasaulyje vertinami Vienos klasi­kai, o jų gimimo metines švenčia visi klasikinės muzikos atlikėjai, kūrėjai bei klausytojai.

2020 m. gruodžio 16-ąją minint L. van Beethoveno 250-ųjų gimimo me­ti­nes, savo naują kompaktinę plokštelę su Mozarto ir Beethoveno kūriniais išleido Rasa Vitkauskaitė. Tarptau­ti­niu mastu pripažinta, daugybę apdo­vanojimų pelniusi lietuvių pianistė jau 15 metų gyvena Bostone, MA. Pa­sak R. Vitkauskaitės, „išleisti įrašą su orkestru yra kiekvieno muzikanto svajonė”.

Rasa Vitkauskaitė.

Dirba su studentais visame pasaulyje

Prieš kelerius metus „Draugo” skaitytojai turėjo galimybę plačiau su­­sipažinti su pianistės muzikinio gy­­venimo keliu – sėkmingomis studijomis Italijoje, Bostono konservatorijoje bei Longy School of Music of Bard College Cambridge. Rasa koncertuoja visame pasaulyje kaip soli­nės ir kamerinės muzikos atlikėja, o savo antraisiais namais vadinamame Bostone yra Bostono filharmonijos orkestro narė. „Dėstau fortepijoną sa­vo įkurtoje privačioje studijoje Cam­bridge mieste, kur sulaukiu studentų iš netoliese esančių prestižinių universitetų (Harvardo, MIT – Massa­chu­­setts Institute of Technology, Northeastern, Bostono universiteto ir kitų)”, – apie savo švietėjišką veiklą pasakoja pašnekovė. Pasaulyje pra­sidėjus pandemijai, Rasa vis daugiau laiko skiria pedagoginiam darbui. „Nors jis persikėlė į virtualią erdvę, atsirado galimybė dirbti su studentais visame pasaulyje bei tobulinti ži­nias neišeinant iš namų”, – sako ji.

Įrašė kompaktines plokšteles su garsiais muzikais

Nuo to laiko, kai kalbėjomės su R. Vitkauskaite 2017 m., ji ir toliau įnir­tingai praktikuojasi, „kalbina” fortepijonus didžiausiose koncertų sa­lėse, o savo meistriškumą įamžina kompaktinėse plokštelėse. „2018 m. va­sarą praleidau Budapešte, kur su įrašų kompanija ‘Ongaku Records, Inc.’ įrašėme keletą naujų kompakti­nių plokštelių. Vieną jų (Rasa Vit­kaus­­kaite plays Mozart & Beethoven Piano Concertos) pristatėme Beetho­veno 250-ųjų gimimo metinių dieną – 2020 m. gruodžio 16-ąją. Dar vieną iš­lei­sime kitą sezoną. Joje skambės Men­delssohno ‘Dvigubas koncertas smuikui ir fortepijonui’, kurį įrašė­me su tarptautinių Čaikovskio, Paga­ninio ir Sibeliaus smuikininkų kon­kursų pirmų vietų laimėtoju Ilya Ka­ler, dėstytojaujančiu Clevelando mu­zi­kos institute, bei ‘Briliantinis Kap­ri­čio, Op. 22 fortepijonui solo su or­kestru’”, – savo asmeniniais pasiekimais džiaugiasi Rasa.

Rasa Vitkauskaitė Bostono WGBH radijo Fraser studijoje. (Asmeninio archyvo nuotr.)

Per pastaruosius metus pianistė taip pat dalyvavo Dame Myra Hess kon­certų cikle Čikagos kultūros centre (2019 m.), kurį gyvai transliavo dau­­gelis Amerikos radijo stočių ir so­cialinis tinklas „Facebook”. „Šiame koncerte sulaukiau ir nemažai Čika­gos lietuvių, o po koncerto viešėjau Lie­­tuvos Respublikos konsulate. Tų pačių metų rudenį teko surengti koncertą ir LR konsulate New Yorke bei St. Petersburg, Floridos lietuvių bendruomenei”, – pasirodymus vardija R. Vitkauskaitė. Ji džiaugiasi glau­džiu ryšiu su lietuvių bendruomene Amerikoje bei stipriu klausytojų pa­laikymu. Koncertiniai pasirodymai per pastaruosius metus apėmė ne tik Ameriką, bet ir „senąjį žemyną” – pia­nistė dalyvavo muzikiniuose festivaliuose Madride, Ostende (Belgija), Orlande (FL), taip pat surengė koncertinį turą Ohio valstijoje, kurioje ve­dė meistriškumo kursus studentams iš Akron ir Ohio universitetų.

Suteiktas prestižinis Steinway Artist vardas

Pianistės brandą liudija ne tik kon­certų gausa ir kompaktinių plokš­telių įrašymai, bet ir apdovanojimas – neseniai R. Vitkauskaitei bu­vo suteiktas prestižinis Steinway Ar­tist vardas. Šis vardas skiriamas pia­nistams, kurie yra įvertinami kaip ak­tyviausi ir ypač nusipelnę muzikos srityje. „Nors pastaraisiais metais konkurencija didėja, Steinway išlieka geriausiu fortepijonų gamintoju pa­saulyje. Groti geru Steinway instrumentu – tai lyg vairuoti Rolls-Royce. Visi iki šiol išleisti mano įrašai įgroti būtent Steinway koncertiniu fortepijonu”, – sako pianistė, kuri pastarai­siais metais mėgautis tokiu fortepijo­nu ir savo namuose. „Per ilgus metus, praleistus mokantis fortepijono me­no, teko išgirsti nemažai žymių atli­kė­jų koncertų. Jų biografijose dažnai būdavo įrašas, kad jie yra Steinway Artist. Tai – tarptautinis prestižo ir pripažinimo ženklas. Man yra didelė garbė būti greta tokių vardų kaip Ser­gei Rachmaninoff, Martha Argerich ar Yuja Wang”, – šio apdovanojimo reikšmę pabrėžia R. Vitkauskaitė.

Fortepijoną stūmė į penktą aukštą

Fortepijonas – vienas didžiausių instrumentų, todėl dažnai žmonės su­siduria su sunkumais „apgyvendinti” jį savo namuose. Dėl instrumento įnoringumo (tiek dydžio, tiek priežiū­ros) yra net sakoma, kad ne fortepijo­ną reikia statyti namuose, o namus aplink fortepijoną. Mūsų pašnekovė Rasa – ne išimtis, jai taip pat teko su­sidurti su nemenkais iššūkiais. „Kai jį įsigijau, gyvenau penktame aukšte. Kadangi į liftą netilpo, vienintelis bū­das jį atgabenti į butą buvo per prie namo prijungtą daugiaaukštį garažą. Čia vėlgi, sunkvežimis į garažą įvažiuoti per aukštas, todėl penkių žmo­nių komanda turėjo jį stumti iki pat garažo viršaus penktame aukšte. Jei bū­čiau gyvenusi šeštame aukšte, ne­bū­čiau galėjusi turėti fortepijono”, – apie instrumento įnešimo iššūkius pasakoja R. Vitkauskaitė. Beje, keturi iš penkių fortepijonų pervežimo įmo­nės komandos narių buvo lietuviai!

Koncertas Čikagos kultūros centre. (LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.)

Norint fortepijoną tinkamai pri­žiū­rėti, anot muzikės, „labai reikia ste­bėti drėgnumo lygį. Kadangi vasa­rą jis Bostone labai aukštas, o žiemą žemas, reikia ir galingo oro drėkintuvo, ir sausintuvo. Taip pat kenkia, jei šalia yra radiatorius.” Pašnekovė pri­mena, jog keičiant gyvenamąją vie­tą, reikėtų pirmiausiai pagalvoti, kur sto­vės fortepijonas ir ar įmano­ma bus jį tinkamai įnešti. „Esu gir­dėjusi, kad prieš kelis dešimtmečius New Yorko dangoraižių gyventojams for­tepijonus užkeldavo pastatę juos ant lifto kabinos. Dabar tai uždrausta, nes labai pavojinga”, – istorijomis da­lijasi pianistė.

Atšauktas turas po Kiniją

Nors pandemijos pėdsakai stipriai jaučiami pianistės veikloje, pašne­kovė neskuba liūdėti, o verčiau įžvelgia teigiamus dalykus – atsirado lai­ko sau, gali daugiau laiko praleisti gam­toje, kuri padeda atsiriboti nuo pa­­saulyje tvyrančios įtampos bei įkvepia naujoms idėjoms. „Kaip tik 2020 metų kovo mėnesį turėjau skris­ti į koncertinį turą po Kiniją. Pirma­sis pasirodymas buvo suplanuotas Wu­hane! Žinoma, viską teko greitai atšaukti. Taip pat buvau į koncerti­nes programas tik ką įtraukusi Rach­maninovo ‘Sonatą violončelei ir for­tepijonui’”. Kadangi Rachmaninovas buvo tikras virtuozas, fortepijono par­tija šiame kūrinyje yra nepaprastai sudėtinga. <..> Iš kitos pusės, at­sirado daugiau laisvo laiko, kuris lei­do užbaigti kompaktinę plokštelę ir iš naujo atrasti Naujosios Anglijos gro­žį. Teko pabuvoti Acadia naciona­li­niame parke, kopti į New Hampshire kalnus bei vasarą mėgautis Atlanto vandenyno bangomis”, – apie planų pokyčius pasakoja R. Vitkauskaitė. Po­­zityviai nusiteikusi pašnekovė už­simena ir apie savo ateities planus, kai pandemija bus pasibaigusi – turą su Vengrijos ,,Anima Musicae” ka­me­riniu orkestru, naujus įrašus, grį­ži­mą į įprastą gyvenimo ritmą.

Išsipildžiusi muzikantės svajonė

Vis dėlto didžiausias pastarųjų me­tų pasiekimas – tai naujos kompak­tinės plokštelės „Rasa Vitkaus­kai­te plays Mozart & Beethoven Pia­no Concertos” išleidimas. „Mozarto ‘Koncertą d-moll’ pirmą kartą grojau su orkestru dar būdama studentė Bostono konservatorijoje. Nuo pat pra­­džių jis man buvo labai artimas. Tai pirmas Mozarto koncertas minorinėje tonacijoje ir jame yra daugiau dramatiškumo nei ankstyvesnėje kom­pozitoriaus kūryboje. Tai vienas iš dažniausiai atliekamų bei brandžiausių Mozarto kūrinių. Jis buvo ne­pa­prastai mėgiamas ir dažnai atlie­ka­­mas Beethoveno, todėl natūralu, kad Beethoveno ‘Koncertas c-moll’, taip pat pirmas minorinėje tonacijoje, pasirinktas tai pačiai plokštelei”, – apie ją įkvėpusius kūrinius pasakoja pašnekovė.

Šie du kompozitoriai turi stip­rias sąsajas – Beethovenui teko studijuoti Mozarto kūrybą, jis toliau tobulino Haidno ir Mozarto sukurtas klasicistinio žanro tradicijas, o Mozarto įtakos atspindį galime įžvelgti paties Beethoveno kūriniuose. „Nors Mo­zar­tas ir Beethovenas greičiausiai su­sitiko tik kartą, kai Beethovenas dar buvo šešiolikmetis, Mozarto įtaka jį lydėjo visą gyvenimą. Sugretinant šiuos du koncertus, matoma sparti fortepijoninės muzikos evoliucija. Mo­zarto koncertas parašytas 1785 m., Beethoveno – užbaigtas 1803 m. Nors juos skiria mažiau nei 20 metų, aiškiai matomos didėjančios instrumento dinamikos ir diapazono galimybės. Klavišiniai instrumentai tuo laikotar­­piu Vienoje buvo nepaprastai populiarūs. Mieste buvo bent 6000 klavi­šinių instrumentų – dabartinio koncertinio fortepijono prototipų”, – apie fortepijoninės muzikos pokyčius pa­sa­koja Rasa.

Norint išleisti panašaus pobū­džio kompaktinę plokštelę, pasirodo, neužtenka tik repeticijų ir kokybiško jų įrašymo. „Pirmiausia reikia gerai paruošti kūrinius, tuomet juos sure­pe­­tuoti su orkestru, tada praleisti daug valandų įrašų studijoje, viską perklausyti šimtus kartų ir atrinkti geriausiai pavykusias dalis, jas su­montuoti. Kai muzikinė dalis baigta, rašomas bukletas, kuriame stengiau­si pateikti kuo įdomesnių faktų apie įrašytus kūrinius, apžvelgti kompozitorių gyvenimo etapus rašant šiuos du koncertus bei padėti kiekvienam klausytojui atrasti kažką artimo ir ap­­čiuopti, kad po kiekviena nata, po kiekvienu garsu slypi emocija ir žmo­giškas pradas. Toliau seka plokštelės dizainas ir kiti baigiamieji darbai”, – įrašymo subtilybėms dalinosi pianis­tė, kurios plokštelės bukletas šį kartą sudarė net 28 puslapius!

Kompaktinės plokštelės įrašymas užima ne tik nepaprastai daug as­meninio laiko, tačiau jos išleidimas nėra įmanomas ir be kartu dalyvaujančių bendražygių. R. Vitkauskaitė džiaugiasi turėdama progą dirbti kar­­tu su nuostabiais muzikais ir ko­legomis, kuriems išreiškia didelę pa­dėką už pasiek­tus rezultatus: „Ma­nau, jog išleisti įrašą su orkestru yra kiekvieno muzikanto svajonė. Esu ne­paprastai laiminga, kad man pasi­taikė tokia puiki galimybė bendra­dar­biau­ti su nuostabiais Vengrijos muzi­kantais – Franz Liszto ir ‘Anima Mu­sicae’ kameriniais orkestrais. Taip pat esu dėkinga savo kolegai klarne­tistui ir dirigentui Jonathan Cohler, kuris taip įkvepiančiai va­do­vavo abiems orkestrams, bei prodiu­seriui Brad Michel, kuris paaukojo sa­vo va­sarą, kad su mumis vyktų į Budapeš­tą ir vadovautų įrašų procesui.”

Įvertinta prestižiniame leidinyje

Su 14-likos „Grammy” apdovanojimų laimėtoju džiazo legenda Paquito D’Rivera (k.) ir klarnetistu/dirigentu Jonathan Cohler (d.). (Asmeninio archyvo nuotr.)

Vos tik ši kompaktinė plokštelė pasiekė klausytojus, pianistė sulaukė svarbių atsiliepimų. „Pirmųjų recenzijų visuomet laukiame su dideliu ne­rimu! Džiugu, kad ‘Fanfare Maga­zi­ne’ puikiai įvertino įdėtą darbą, o taipogi jį prilygino pasaulyje gerai žino­mų pianistų įrašams – Rudolf Serkin su New Yorko filharmoniniu orkest­ru, Alfred Brendel su Academy of St. Martin in the Fields orkestru bei Murray Perahia su Anglijos kameri­niu orkestru. Kitame numeryje jie taip pat publikuos mano interviu su žurnalistu iš Londono Colin Clarke”, – Jerry Dubbins ir Huntley Dent iš „Fanfare Magazine” recenzijomis apie naują kompaktinę plokštelę džiaugiasi R. Vitkauskaitė. „Fanfare Ma­­gazine” yra vienas žinomiausių mu­zikos leidinių pasaulyje, todėl aukš­tų įvertinimų gavimas muzikui yra siejamas su pasaulinio lygio pripažinimu. 

Nors siaučiant pandemijai kompaktinės plokštelės pristatymas gy­vai neįvyko, tačiau klausytojai ją gali išgirsti Amazon Music (bit.ly/Ra­saCD1), Apple Music (bit.ly/Rasa­CD2), Spotify (bit.ly/Ra­saCD3) platfor­mose, o norintys įsigy­ti pačią plokštelę su bukletu gali už­sisakyti ją iš Amazon ir Ongaku Re­cords. Pašne­kovė praneša, jog greitai ji bus pristatyta ir JAV radijo stotims: „Massa­chusetts Steinway muzi­kos asociacija taip pat transliuos on­line koncertą, kuriame skambės mu­zi­ka iš plokšte­lės. Kadangi orkestrų veikla greičiausiai dar bus sustabdyta, orkestrą pa­keis antras fortepijo­nas.” 

Tikriausiai sutiksite, jog atlikėjai yra viena iš labiausiai pandemijos paveiktų grupių – tikėtina, kad dalis kultūrinių organizacijų nutrauks sa­v­o veiklas, o k­oncertų salių atidarymas bus prioritetų sąrašo gale. Lai­mei, sparčiai vystantis technologijoms, turime galimybę pasisemti kul­tūrinio įkvėpimo nuotoliniu būdu ir dalyvauti virtualiuose koncertuose. Ver­tinkime tai kaip kitokią patirtį, atsipalaiduokime ir įsileiskime Vie­nos klasikus į savo namus.

Vizitas Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje. Su konsulu Mantvydu Bekešiumi ir atstove kultūrai Ieva Dilyte-Houghton (dešinėje). (LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.)