Linksma kapelos „Biru Bar” muzika neleido sėdėti, tad salėje netrūko šokančių. (JC archyvo ir FB puslapių nuotraukos)

Jaunimo centre – smagi popietė su „Biru Bar”

JC tarybos pirmininkas Antanas Rašymas domėjosi, ar svečiams patinka šventė.

Lapkričio 21 d. Jaunimo centro (JC) taryba surengė tradicines iškilmes, skirtas pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasilinksminti. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną

Šv. Mišias aukojo klebonas Jaunius Kelpšas, kuris yra ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) kapelionas. Vėliau visi rinkosi JC kiemelyje, kur LŠSI nariai  iškilmingai pami­nėjo artėjančias Lietuvos kariuomenės 103-ąsias įkūrimo metines. Šaulių vadas Julius R. Butkus priminė Lietuvos kariuomenės įkūrimo istoriją, taip pat ir veiklos svarbą, ginant Lietuvos valstybę ir jos žmones. Susirinkusieji tylos minute pagerbė žuvusius karius kovose už laisvę ir Lietuvos nepriklausomybę. Šauliai padėjo gėlių vainiką ir  uždegė atminimo ugnelę prie Laisvės ir kovų paminklo, kurį 1957 m. pastatė Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovės” Čikagos skyrius.

Agotėlė kviečia visus šokti.

Po to minėjimas persikėlė į Laisvės ir kovų muziejų. Jūros šaulių kuopos „Klaipėda” šaulė Bronė Mikulis perdavė „Ramovės” (Čikagos sk.) paskutiniojo pirmininko a. a. Juozo Mikulio surinktą archyvą Lituanistikos tyrimų  centro pirmininkui dr. Robertui Vitui.

Juozas Mikulis įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą būdamas 16-kos metų. Jis kariuomenėje užsitarnavo jaunesniojo puskarininko laipsnį, daug metų buvo LŠSI Centro valdybos narys, sąjungos garbės šaulys, 35-erius metus vadovavo jūros šaulių kuopai „Klaipėda”. Mirė 2020 m. gruodžio mėnesį, sulaukęs 102-ejų metų.

JC – daugelio lietuviškų organizacijų lopšys

Pasibaigus kariuomenės metinių minėjimui, svečiai smagia liaudiška muzika buvo sukviesti į JC didžiąją salę, kur linksmai grojo kapela „Biru Bar” iš Indianapolio, IN.

Dosni Jaunimo centro rėmėja Nelia Paulauskas su LR generalinio konsulato Čikagoje vicekonsulu Robertu Naudžiūnu.

Visus susirinkusius pasveikino JC tarybos pirmininkas Antanas Rašymas. Jis savo kalboje priminė JC pradžią – 1957 metais atidarytas naujas centras iškart sulaukė gausiai besiren­kančių lankytojų ir tapo lietuviškos kultūros švyturiu Čikagos ir jos apylin­kių lietuviams. Centro patalpose užgimė, augo ir stiprėjo beveik visos didžiausios lietuviškos organizacijos – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Čikagos lituanistinė mokykla, ateitininkai, skautai, Čikagos lietuvių opera, tautinių šokių ansambliai, chorai ir daug daug kitų. Pirmininkas padėkojo gausiai susirinkusiems į šventę ir iš anksto pakvietė visus į kitąmet vyksiantį JC veiklos 65-tojo jubiliejaus minėjimą.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusius sveikino LR generalinio konsulato Čikagoje vicekonsulas Robertas Naudžiūnas. Jis linkėjo JC toliau sėkmingai puoselėti lietuvių bendruomenės židinį, dalintis sukaupta patirtimi ir edukacinėmis, kultūrinėmis bei bendruomeninėmis programomis, ugdyti jaunąją kartą lietuvybės ir lietuviškų tradicijų dvasia.

Ir linksminosi, ir dalyvavo loterijoje

Renginys  sukvietė gausų būrį JC palaikančių svečių, kurie ne tik vaišinosi Lithuanian Plaza Deli pietumis, bet kartu su „Biru Bar” dainavo, linga­vo ir šoko. Negalėjai nešokti, kai persirengėlė Agotėlė kvietė į ratelius ir visi sukos šokio sūkury, grojant „Biru Bar” kapelos muzikantams.

Renginio metu vyko loterija, ačiū visiems dalyvavusiems – pirkusiems bilietus ir laukusiems paskelbiant tuos tris laiminguosius.

O dabar visi – rateliu!

Marytė Utz (buvusi JC tarybos pirmininkė, ilgametė JC tarybos narė) ištraukė tris laiminguosius bilietus:

Trečioji vieta ir 100 dol. prizas ati­teko – Jolantai Svipas iš Lemont, IL.

Antrosios vietos ir 150 dol. prizo laimėtoja – Irena Raulinaitis iš Daly City, CA.

Na, o pirmoji vieta ir 200 dol. atiteko Stasei Mikelevičius iš Hometown, IL.

Ačiū visiems, kurie palaikote ir remiate JC.

Norisi priminti, kad šeštadieniais ir toliau vyksta kūrybinės šokių, tapy­bos ir maisto gaminimo popietės: ateikite, prisijunkite, dalyvaukite. Išsami informacija „Draugo” laikraštyje ir JC „Facebook” paskyroje.

Ateinantis (nemokamas) renginys – gruodžio 12 d. JC vyksiantis Kalėdinis padėkos pobūvis. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Prašome vietas užsisakyti iš anksto (iki gruodžio 7 d.) tel. 312-493-8754 arba el. paštu: Antanas 5190@gmail. com.

JC inf.

Scenoje – iš Indianapolio atvykę kapelos „Biru Bar” muzikantai.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Gruodžio 4 d. numeryje, Vol. CXII NR. 95)