DanceDuo studijos šokėjai po pasirodymo apdovanoti gėlėmis. Antra iš k. – studijos vadovė Sandra Krumhorn. (J. Kuprio nuotraukos)

Jaunimo centro metinis pokylis

Rimas Černius.

Antrojo Advento sekmadienio popietę, gruodžio 8 d., į Jaunimo centro didžiąją salę metiniam centro pokyliui rinkosi gražus būrys Jaunimo centro rėmėjų. Didžiosios salės scenos dešinėje stovėjo lietuviškais šiaudinukais papuošta kalėdinė eglutė, o scenos gilumoje buvo iškabinti dideli, lietuvių liaudies motyvais sukurti ornamentai. Pokylį lydėjo linksma, šventiška nuotaika. 

Jaunimo centro tarybos pirmininkas Antanas Rašymas pokyliui vesti pakvietė Miglę Rupšaitę. Pranešėja pasveikino atvykusius ir išvardijo garbės svečius. Dalyvavo Lietuvių Fondo tarybos narys Marius Kasniūnas, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas Saulius Kuprys, Lituanistikos tyrimo centro pirmininkas Robertas Vitas ir vykdomoji direktorė Kristina Lapienytė, Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė, Čiurlionio galerijos direktorė Viktorija Černičenko, Lietuvių skautų sąjungos atstovai Albertas Kerelis, Jr. ir Lilija Kerelienė, „Baltic Way” organizacinio komiteto pirmininkė Regina Butkus ir JAV lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Rima Žiūraitienė. Šventėje dalyvavo ir LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. 

Garbės stalas: (iš k.) kun. Lukas Laniauskas, Marius Kasniūnas, kun. Algis Ba­niu­lis, kun. Vidmantas Šimkūnas, ir Saulius Kuprys.

Tarp garbės svečių buvo keturi kunigai: tėvų jėzuitų provincijolas kun. Vidmantas Šimkūnas, kun. Algis Baniulis SJ, kun. Lukas Laniauskas SJ ir kun. Jaunius Kelpšas. Prieš pokylį šie kunigai Jaunimo centro koplyčioje atnašavo šv. Mišias. 

Pranešėja pokylio oficialiąją dalį pradėjo primindama Jaunimo centro istoriją, kuri prasidėjo 1948 m. su tėvų jėzuitų atvykimu į Čikagą. Centro statyba pradėta 1956 m. liepos mėn. 20 d., kada oficialiai buvo prakasta žemė, o netrukus Jaunimo centre pradėjo veikti Čikagos Aukštesnioji lituanistikos mokykla. 1959 m. buvo įkurta Čiurlionio galerija, o po kelerių metų Jaunimo centras išplėstas, sujungtas su koplyčia ir jėzuitų vienuolynu. Pranešėja išvardijo organizacijas, kurios šiuo metu įsikūrusios Jaunimo centre: tai Čikagos lituanistinė mokykla, Lituanistikos tyrimo centras, Čiurlionio galerija, skautai. Ji taip pat paminėjo Jaunimo centro tarybos neseniai atliktą remontą didžiojoje ir mažojoje salėse. Dabar čia tikrai puošnu ir patrauklu. 

Jaunimo centro tarybos pirmininkas A. Rašymas pakvietė į sceną savo bendradarbius – dabartinės tarybos narius ir juos apdovanojo. Tarybos narys dr. Audrius Plioplys narių vardu pirmininkui taip pat įteikė dovaną. Dr. Plioplys pabrėžė, kad A. Rašymas yra pasišventęs Jaunimo centrui ir jam dirba iš visos širdies. 

A. Rašymas iš Lietuvių Fondo atstovo Mariaus Kasniūno priima LF paramą Jau­ni­mo centrui – 10 000 dol. čekį.

Savo žodyje A. Rašymas pareiškė, kad Jaunimo centro durys plačiai atidarytos lietuviškai veiklai. Centru naudojasi šokių grupės, chorai, lituanistinė mokykla. Pirmininkas padėkojo visiems centro rėmėjams. Jis į sceną pakvietė Lietuvių Fondo atstovą M. Kasniūną, kuris priminė, kad LF veikia beveik tiek metų, kiek Jaunimo centras.  „Sveikinu ne pastatą, o lietuvybės sielą”, – tarė M. Kasniūnas ir Jaunimo centro pirmininkui įteikė 10,000 dol. čekį – tai LF parama Jaunimo centrui.   

Tėvų jėzuitų provincijolas kun. V. Šimkūnas sveikinimo žodyje priminė, kad žmogus nėra vien protas. Žmogui reikia kultūros, estetinio jausmo, reikia visko, kas žmogų daro kilnesnį. Todėl Jaunimo centras lieka reikalingas. „Baltic Way” organizacijos pirmi­ninkė R. Butkus padėkojo Jaunimo centrui ir tarybos pirmininkui A. Rašy­mui už dalyvavimą Baltijos kelio 30 metų sukakties minėjime Čikagos miesto centre. Pirmininkė pasidžiaugė, kad šis renginys sujungė lietuviškas organizacijas. Ji įteikė dovaną A. Rašymui ir „Baltic Way” organizacijos nariui S. Kupriui. Konsulas M. Bekešius, neseniai grįžęs iš kelionės pas Clevelando lietuvius, perdavė jų linkėjimus Jaunimo centrui. Jis taip pat perdavė Tėviškės parapijos geriausius linkėjimus. Konsulas nuo savęs palinkėjo Jaunimo centrui kuo daugiau renginių. 

Jaunimo centrą sveikino Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė V. Rupšienė. Ji pasidžiaugė glaudžia Jaunimo centro ir mokyklos draugyste. Direktorė pasidžiaugė, kad geradarių aukotojų dėka 2018–2019 mokslo metais buvo įteiktos 1000 dol. stipendijos trims abiturientėms: Liepai Januškaitei, Gajai Majauskaitei ir Laurai Nainytei. Pirmininkas A. Rašymas paskelbė, kad savo ruožtu Jaunimo centro taryba Čikagos lituanistinės mokyklos stipendijų fondui aukoja 1000 dol.

DanceDuo studijos vyresnieji šokėjai.

Kun. Lukas Laniauskas sukalbėjo maldą prieš valgį ir pakartojo šv. Mišių metu sakyto pamokslo pagrindinę mintį – kad visi esame pašaukti būti pranašais. Tada šventės dalyviai gardžiavosi Morkūnų „Lithuanian Plaza” paruoštais pietumis.

Pokylio meninė dalis prasidėjo DanceDuo studijos šokėjų pasirodymu. Šokėjai, vadovaujami Sandros  Krumhorn, atliko įvairius stilizuotus šių laikų šokius. Šoko paauglių pora, vaikų pora ir suaugusiųjų porų ansamblis. Paskutinio suaugusiųjų šokio choreografija buvo pritaikyta Vytauto Kernagio dainai „Mūsų dienos kaip šventė”. Pokylio dalyviai plojimais įvertino visus šokėjus – jaunus ir suaugusius.   

Antrąją meninės programos dalį atliko solistai Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis. Jų programa buvo įvairi ir įdomi, o jų balsai skambėjo labai ryškiai ir maloniai. Programą jie pradėjo duetu sudainuodami dainas „Už žalių miškelių” ir „Skriski, skriski, Lietuvėle”. M. Matutis atliko Fausto Strolios dainą „Grįšim, grįšim”, kurios melodija ir žodžiai, be abejo, žinomi daugeliui, kurie lankė lituanistinę mokyklą Jaunimo centre ir buvo F. Strolios dainavimo pamokų mokiniai.

Solistai Martynas Matutis ir Agnė Giedraitytė.

A. Giedraitytė atliko dainą „Tai gražiai mane augino” ir V. Kernagio dainą „Baltas paukštis”. Pastaroji daina priminė Čikagoje vykusią 2015 m. dainų šventę. Tą šventę priminė ir M. Matutis su „Dainų dainele”. Matutis ne tik padainavo šią dainą, bet kartu pagrojo ir savo paties atliktą bei įrašytą chorinę palydą: jis įrašė visas keturias (sopranų, altų, tenorų ir bosų) partijas. Giedraitytės ir Matučio duetas gražiai atliko dainininko Josh Groban išpopuliarintą dainą „You raise me up”, bet džiugu, kad jie tą dainą atliko lietuvių kalba. Koncertą baigė A. Giedraitytė su daina „Duok man savo ranką”, kurią ji yra įrašiusi savo naujoje kalėdinėje kompaktinėje plokštelėje. Šiedu dainininkai tarp lietuvių vis dažniau pasirodo kartu. Nenuostabu, kad jie dažnai kviečiami – nors dar labai jauni, bet jų balsai išlavinti, sklandūs. Buvo labai malonu jų klausytis. 

Jaunimo centro metinis pokylis baigėsi optimistiška nuotaika. A. Rašymo vadovaujama Jaunimo centro taryba pasiryžusi toliau veikti ir centro lietuvišką veiklą tęsti bei vystyti. Kai kurie sveikintojai pabrėžė, kad jie sveikina ne pastatą, o žmones. Žinoma, svarbiausia yra žmonės, kurie centre susirenka, darbuojasi, kuria. Tačiau svarbi ir vieta, pastatas.  Architektai, be abejo, sakytų, kad patogus, estetiškai patrauklus ir praktiškai gerai sukomponuotas pastatas padeda žmonėms, kurie juo naudojasi, geriau jame veikti. Jaunimo centras yra toks patogus, patrauklus pastatas, kuriame malonu ir jauku būti. Todėl gera buvo dalyvauti Jaunimo centro metiniame pokylyje ir kartu su centro rėmėjais ir bendradarbiais pasidžiaugti ne tik lietuviška veikla, bet ir gražiu, lietuvišku pastatu.

Jaunimo centro tarybos pirmininkas Antanas Rašymas sveikina savo bendradarbius – tarybos narius.