Interact klubo nariai dalyvauja Rotary Haunted Oak 5K organizuotame renginyje. (Nuotraukos iš D. Statulevičiaus archyvo)

Jaunimui – gerų darbų ir lyderystės pamokos

Rotariečių šeimoje augantis Dovydas Statulevičius, dar būdamas vaikas, Lietuvoje įsitraukė į vaikų ir jaunimo rotarietišką veiklą. O atvykęs su tėvais į JAV, nusprendė čia įkurti pirmąjį lietuvišką moksleivių Interact klubą.

Rasa Korlaitė.

Dovydas Statulevičius nepritrūksta idėjų naujiems klubo projektams.

2022 metų gruodžio 14 dieną buvo oficialiai įkurtas pirmasis lietuviškas Interact klubas Amerikoje – Interact Club Of Chica­goland Lithuanians.

Interact klubai yra Rotary „šeimos” dalis, vienijanti jaunimą nuo 12 iki 18 metų, kuris nori ugdyti lyderio savybes ir prisidėti prie geresnės visuomenės kūrimo. Pagrindiniai Interact klubų tikslai yra ne tik tobu­linti asmeninę vertybių sistemą, būti rūpes­tingu, padėti kitiems, suprasti atsakomybės vertę ir sunkų darbą, bet ir skatinti tarptau­tinius ryšius bei gerą valią. Šiandien „Draugas” kalbina pirmojo lietuviško Interact klubo Amerikoje įkūrėją ir 2022–2024 metų prezidentą Dovydą Statulevičių.

Dovydai, kaip kilo idėja įkurti Interact klubą?

Visų pirma turėčiau pasakyti, kad visą savo gyvenimą aš gyvenu su Rotary veikla. Mano abu tėvai yra rotariečiai. Kol gyvenome Lietuvoje, tėtis priklausė vienam seniausių Rotary klubui Lietuvoje – Vilniaus Rotary Club, dabar jis yra pirmojo įkurto Rotary klubo pasaulyje – Rotary Club of Chicago narys. 2015–2016 metais tėtis buvo Rotary valdytojas Lietuvoje. Mama – Rotary klubo „Vytis” narė, dabar – garbės narė. Tėvai aktyviai dalyvavo rotarietiškoje veikloje, o aš dalyvavau kartu su jais. Ir jei tė­tis lipdavo į sceną pasakyti kalbos, dažnai į ją lipdavau ir aš, ir net sveikinimo žodį tardavau, nors man tada tebuvo septyneri metai. Bet aš mačiau tėvų pavyzdį, man atrodė normalu, kad ir aš turiu lygiateisiš­kai dalyvauti.

Ar esi dalyvavęs kokiame rotarietiškame projekte?

Lietuvoje kasmet pirmosiomis rugsėjo dienomis vyksta Rotariada, kai visos Lietuvos rotariečiai susirenka į vieną būrį ir dalyvauja sportinėse rungtyse. Mama sugalvojo į rotarietiškas veiklas įtraukti rotariečių šeimos narius ir pakvietė juos padovanoti įvairiausių jų pačių sukurtų rankdarbių. Juos planavo pardavinėti Rotariados metu, o gautus pinigus skirti Savi­žudybių prevencijos projektui, kuris buvo pagrindinis visų Rotary klubų Lietuvoje projektas. Kai ji papasakojo, ką planuoja daryti, aš jos paklausiau „o ką aš pardavinėsiu?” Tada mama nustebo, bet mano no­ro nestabdė. Ji nupirko man ledinukų, kuriuos aš sėkmingai išpardaviau už labdaringą kainą ir taip prisidėjau prie jos projekto.

Ar į Interact veiklą įsitraukei atvykęs Amerikoje?

Ne, anksčiau, dar gyvendamas Lietuvo­je. Visiškai atsitiktinai važiavau viename automobilyje su Interact International tuometiniu klubo prezidentu. Pradėjome kalbėtis apie jų klubo veiklą ir supratau, kad aš noriu į šią veiklą įsitraukti. Kaip tik Vil­niuje kūrėsi naujas klubas Interact klubas Neris, gavau kvietimą stoti į šį klu­bą ir aš sutikau. Man patiko tai, ką jame veikėme, kokius projektus vykdėme. Darėme vieną kalėdinį projektą, prie saldainių prikalbinome lapelius su užrašytais komplimentais, palinkėjimais: „Tavo graži šypsena”, „Linkiu gražių Šv. Kalėdų” ir pan. Tuos saldainius dalinome viename didžiausių prekybos centrų Vilniuje. Gera buvo matyti žmonių maloniai nustebusius veidus. Taip pat lankėme senelių namuose gyvenančius senjorus. Atvažiuodavome į šiuos namus su šokoladu ar sausainiais, su čia gyvenančiais žmonėmis kalbėdavomės, leisdavome laiką. Buvo matyti, kad jiems gera, kai mes juos aplankome.

Interact nariai dalyvavo 2023-ųjų pavasario talkoje, kurią surengė Pasaulio lietuvių centras.

Atvykęs į Ameriką, norėjai toliau dalyvauti Interact veikloje?

Taip. Man patiko Interact klubo idėja ir tai, kuo jo nariai užsiima. Man tai buvo puiki galimybė susirasti daugiau draugų. Tėvai pasiūlė kurti klubą, nes lietuviško Interact klubo dar nebuvo. Kaip tik tuome­tinė Rotary Club of Chicagoland Lithuanians prezidentė Sandra Ščedrina irgi turėjo norą įkurti Interact klubą, tad mes visi ir ėmėme tą idėją įgyvendinti.

Ką darėte, kad galėtumėte pritraukti daugiau narių?

Sandra organizavo Interact klubo veiklos pristatymą Maironio lituanistinės mokyklos mokiniams. Lietuvių Fondo salėje susirinko apie 30 vaikų. Klubą ir jo veiklą pristatė Rotary Club of Chicagoland Lithuanians bei Rotaract Club of Chicagoland Lithuanians. Taip pat internetu prisijungė dvi mano klubietės iš Lietuvos, Vilniaus Neries Interact klubo. Kad galėtum įkurti klubą, reikia turėti mažiausiai 22 narius. Per tą pristatymą į klubą užsirašė 17, jie pakvietė savo pažįstamus ir mes surinkome reikiamą skaičių vaikų, kad galėtume teikti paraišką klubo steigimui.

Kas toliau? Kai gavote patvirtinimą, kad klubas įregistruotas, tuomet ir pradėjote veiklą?

Ne, veiklą pradėjome anksčiau, nelauk­dami, kol klubas bus įregistruotas. Nenorėjau, kad užsiregistravusieji vaikai ilgai lauktų, nesuprasdami klubo idėjos. Iš karto pasiūliau padaryti tokį patį saldainių su linkėjimais dalijimo projektą, kurį darėme Vilniuje, prekybos centre. Kaip tik artėjo Kalėdinė mugė, tad, nariams sutikus, ėmėmės pasiruošimo. Lietuvišką maistą į Ameriką atvežanti bendrovė „Nida food” mums paaukojo saldainių. Prašėme 200, o gavome gal kokius 600. Buvome maloniai nustebinti. Visi susirinkę atspausdinome Kalėdinių palinkėjimų, kuriuos prikabinome prie saldainių, o mugės dieną pradėjome dalinimą. Tikiu, kad mano klubo nariams labai patiko, nes čia, Amerikoje, žmonės atviriau reaguoja į tokį malonų siurprizą. Mugės lankytojai buvo labai maloniai nustebę ir džiaugėsi gavę saldumyną.

Tai buvo gera pradžia, kurios metu klu­bo nariai susipažino su veikla. Vėliau darėme daugiau projektų – padėjome Rotaract nariams pasiruošti jų renginiui, pristatėme savo veiklą per Bendruomenės dieną, dalyvavome Rotary Haunted Oak 5K organizuotame renginyje. Vienas iš rim­tesnių projektų, kurio metu iškėlėme sau tikslą surinkti pinigų, vyko pavasarį. Sužinojome, kad lietuviai planuoja statyti mokyklą Ukrainoje suniokotoje Bučoje. Pagalvojome, kad būtų labai kilnu prisidėti prie šios statybos. Juk nieko nėra geriau, kai vaikai padeda vaikams. Suplanavome, kad per Velykas, mes pardavinėsime savo pačių pagamintus pyragus. Mūsų rėmėjai „Nida Food” padovanojo vaflių, o „Baltic Food Distributing” padovanojo karamelizuoto kondensuoto pieno. Juo mes sutepėme vaflius, gautą pyragą supjaustėme gabalėliais ir pardavinėjome po Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vykusių velyki­nių šv. Mišių. Iš šios prekybos surinkome daugiau nei 300 dolerių, dar šiek tiek prisidėjo tėvai ir galutinė mūsų surinkta suma pasiekė 428 dolerius. Dabar turiu pla­ną  pristatyti šį projektą Rotary Club of Chicagoland Lithuanians nariams ir paprašyti padvigubinti šią sumą. Tada tu­rė­tume solidžią sumą, kurią vasarą planuo­ju nuvežti šį projektą kuruojančiam lietuviškam klubui.

Per praėjusias Kalėdas pardavinėjome kūčiukus. Uždirbome 259 dolerius. Šią sumą nutarėme padidinti, todėl planuojame per Kaziuko mugę prekiauti saldumynais, o uždirbtus pinigus skirsime Maironio li­tua­nistinei mokyklai. Deriname su mokyk­los vadovybe, kam būtų galima skirti šiuos pinigus. Bet manau, kad pirksime vadovė­lius čia besimokantiems vaikams.

Interact Club Of Chicagoland Lithuanians inauguracija.

Interact veiklos prasmė – daryti gerus darbus, ugdyti lyderystę?

Ne tik. Man patinka, kad čia aš ir kiti būsimi prezidentai gali ugdyti lyderio savy­bes: mokytis vesti susirinkimą, patraukti ir išlaikyti klausytojų dėmesį, sakyti kalbas, dalyvauti Rotary organizacijos susirin­kimuose, simpoziumuose, megzti ryšius ir pažintis, spręsti problemas. Man patinka, kad tą galime daryti, būdami pakankamai jauno amžiaus. Mes, klubo nariai, patys sprendžiame, kokį projektą darysime, kaip darysime, ką remsime. Nors turime mento­rių, tačiau sprendimus ir su jais atsirandan­čią atsakomybę prisiimame mes patys.

Klubo veikla neapsiriboja vien tik gerų darbų darymu. Pas mus ateina įvairūs pranešėjai. Klubo veiklos pradžioje iš jų daugiau sužinojome apie rotarietišką veiklą. Buvo atėję Rotary ir Rotaract atstovai, kurie pasakojo, ką jų klubai veikia, kokia Rotary organizacijos prasmė. Šiemet taip pat planuojame bendradarbiauti su Rotaract. Mūsų vyresnieji broliai ir sesės (taip vieni kitus vadiname rotarietiškoje erdvėje) nori mus supažindinti su būsimų specialy­bių pasirinkimu, studijomis ir t. t. Jie žada mums parodyti kelius, padėsiančius apsispręsti, ką studijuoti ateityje. Tad buvimas klube suteikia ir žinių.

Taip pat veikia mainų programos, kai jaunas Interact narys gali vienerius metus gyventi rotariečių šeimoje faktiškai bet ku­rioje pasaulio šalyje, kur veikia Rotary klubai. Jaunimas ten eina į vietines mokyk­las, susipažįsta su šalimi, jos kultūra. Manau, kad tai ypatinga patirtis. Aš pats svajojau metams išvykti į Australiją, bet mano mokykloje yra labai griežtos taisyklės, kuriose nenumatyta suteikti kreditus už kitos šalies mokyklose lankomas pamokas.

Ar jūsų veikla vyksta visus metus?

Amerikoje rotarietiška veikla vyksta visus metus. Kadangi mūsų klubo nariai visi mokosi Maironio lituanistinėje mokykloje, mes gyvename pagal mokyklos grafiką ir atostogų metu nesusitikinėjame. Mūsų klubo susitikimai vyksta kas antrą šeštadienį, po pamokų nuo 1:20 val. popiet. Susitikimo trukmė – viena valanda. Aišku, kai būna vykdomas projektas, užtrunkame ir ilgiau.

Ar priimate naujus narius į klubą?

Taip. Praėjusiais metais nemažai klubo narių baigė Maironio mokyklą ir todėl nustojo lankytis klube. Dabar turime labai stiprų branduolį narių, kurie aktyviai dalyvauja klubo veikloje. Aš esu labai dėkin­gas sesėms Emilijai, Paulinai, Sofijai, Vestai, Gabrielei, Karinai ir mažajai Emilijai, kad aktyviai įsitraukė į klubo veiklą. Ir mes tikrai mielai priimtume daugiau narių, tad jei kas ieško įdomios veiklos, kviečiame į mūsų klubą. Mes priimame veiklius vaikus nuo 12 metų amžiaus. Jei atsiras susidomėjusių mūsų veikla ir norinčių į ją įsitraukti, skambinkite telefonu 773-789-3212.

Dėkoju už įdomų pokalbį.

Rotaract klubo nariai su jaunimu dalijasi patirtimi apie studijų pasirinkimą. (Nuotraukos iš D. Statulevičiaus archyvo)

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2024-ųjų m. Vasario 8 d. numeryje, Vol. CXV NR. 11)