Šiltas, įdomus ir prasmingas pokalbis „Sieloje”. Scenoje – A. Savickienė ir tėvas Antanas Saulaitis SJ. (Dainos Čyvienės nuotraukos)

Galėjome prisiglausti prie jo gerumo

Visada laukiamas ir mylimas kunigas Antanas Saulaitis SJ savo apsilankymu vėl pradžiugino Čikagos lietuvius. Jis kartu su žurnaliste Aurelija Savickiene ne tik pristatė jos knygą „Misionierius. Antanas Saulaitis – žmogus, kuris visada šypsosi”, bet ir dalyvavo daugelyje susitikimų su tautiečiais, kartu su jais meldėsi, dalydamasis tikėjimu, šviesa ir išmintimi. 

Birutė Norvaišaitė O’Brien.

Antanas Saulaitis SJ.

Kunigas, jėzuitas, misionierius tė­vas Antanas Saulaitis yra gyva legenda tiek Lietuvoje, tiek gausybėje išeivijos lietuvių bendruomenių. Jis palietė nesuskaičiuojamos daugybės mūsų tautiečių gyvenimus – tuokė, krikštijo, laidojo, lydėjo savo gerumu, patarimu, paguoda ir malda. Tėvas Antanas – ilgametis skautas, Pasau­lio jaunimo kongreso planuotojas ir aktyvus dalyvis, vienas iš Palaimin­to­jo Jurgio Matulaičio misijos stei­gė­jų ir ilgametis misijos kapelionas, gau­­sybės savo gyvenimo kelyje sutiktų didelių ir mažų bičiulis, knygų auto­rius, universitetų dėstytojas. Jis yra dovana mums visiems.

Visada visų laukiamas

Daugiau nei penkeri metai pra­ėjo nuo tėvo Antano Saulaičio apsilankymo Palaimintojo Jurgio Matu­lai­čio misijoje ir Čikagoje, nes vis ne­buvo įmanoma surasti laiko nepaprastai užimtame jo sielovadinio darbo tvarkaraštyje. Tad buvo tikras stebuklas, kai praėjusios vasaros pa­baigoje, jis atsiliepė į mūsų nuolatinį kvietimą ir parašė, kad atvyks pas mus – Lemonto, Čikagos ir apylinkių lietuvius.

Tie laimingieji, kurie spėjo prieš renginį nusipirkti knygą, rikiavosi į eilutę autografų.

Tuoj pat ėmėmės darbo. Tėvo Anta­no apsilankymą ir Aurelijos Savickie­nės knygos „Misionierius. Antanas Saulaitis – žmogus, kuris visada šypsosi” pristatymą su didžiuliu užside­gi­mu ir džiaugsmu planavome ir ren­gėme trys lietuviškos organizacijos – Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija, meno galerija „Siela” ir „Mairo­nio” lituanistinė mokykla.

Apsilankymo rengėjų entuziazmu Čikagos ir apylinkų lietuviams pri­­statyti knygą apie t. Antaną Sau­lai­tį – misionierių užsidegė visi į ką tik kreipėmės – Lietuvių Fondas, Ame­rikos lietuvių Romos katalikų ku­nigų vienybė, „Vydūno” jaunimo fondas, JAV Lietuvių Bendruomenė – jie nepaprastai geranoriškai parūpi­no dosnią finansinę paramą, kurios dėka galėjome judėti pirmyn.

Ir štai pirmosios nuostabiai sau­lė­tos vasario dienos vakarą t. Anta­nas Saulaitis ir knygos autorė Aureli­ja Savickienė su vyru Tomu pagaliau atkeliavo pas mus.

„Sveikas sugrįžęs namo”, – Asta Zimkienė pasveikino t. Antaną „Sie­lo­je” pagrindinio knygos „Misionie­rius. Žmogus, kuris visada šypsosi” pristatymo metu, skambant kurti­nan­tiems gausybės susirinkusiųjų plojimams.

Knygas išgraibstė prieš renginį

Organizatoriai paruošė ne tik koncertinę „Sielos” salę, bet ir visas ki­tas galerijos erdves – buvo padėtas televizijos ekranas, stalai ir kėdės, kur tik įmanoma, nes iš anksto buvo aišku, jog visi pageidaujantys dalyvauti knygos pristatyme į salę ne­tilps. Ir iš tiesų, susitikti su t. Antanu susirinko rekordinis žmonių skai­čius – per 350 asmenų. Tarp jų buvo tik vietiniai, kai kurie į šį susitikimą atskrido ar atvažiavo iš aplinkinių valstijų. Knygos „Misionierius” pristatymą puikiai vedė jos autorė ir žurnalistė Aurelija Savickienė, moderavo Asta Zimkienė, o t. Antanas, kaip įprasta jam, įdomiai ir šiltai pasakojo, dalijosi mintimis ir šypsojosi, tai sugraudindamas, tai prajuokinda­mas susirinkusiuosius.

Antanas Saulaitis su šypsena dalino autografus.

Visos pristatymui atsiųsdintos knygos buvo parduotos dar neprasi­dė­jus renginiui. Paskutinioji knyga pristatymo metu pateko į aukcioną. Ir buvo parduota… už 500 dolerių!

Viena jautriausių knygos „Misio­nie­rius” pristatymo akimirkų – kai visi susirinkusieji atsistojo, iškėlė ran­kas ir, vadovaujami Dariaus Poli­kaičio, sugiedojo laiminimo giesmę taip palaimindami t. Antaną, kuris visu savo gyvenimu nuolatos laimina mus.

„Visi norėjome prisiglausti prie jo gerumo”, – taip mūsų visų mylimo ir išsiilgto jėzuito ir misionieriaus t. Antano Saulaičio apsilankymą api­bū­dino viena knygos „Misionierius. Žmogus, kuris visada šypsosi” pristatymo dalyvė, taikliai išreikšdama tai, ką tūkstančiai t. Antaną sutiku­sių žmonių jaučia savo širdyse. Kita renginio dalyvė pripažino: „Nežinau, kada jutau tiek meilės ir santarvės vienoje vietoje…”

Dalyvavo daugelyje susitikimų

Nuotrauka, kuri joje esantiems primins šį nuostabų susitikimą.

Tokiais pačiais įspūdžiais žmo­nės dalijosi visuose t. Antano vizito proga suruoštuose renginiuose, o jų buvo tikrai labai daug. Jau kitą dieną po atvykimo t. Antanas Saulaitis ir autorė A. Savickienė pristatė knygas „Misionierius” ir „Akys” Maironio lituanistinės mokyklos penktadienio grupės moksleiviams, vasario 3 d. buvo surengti net trys susitikimai su Maironio ir Čikagos lituanistinių mokyklų moksleiviais, susitikimas su skautais „Krupnikas, kugelis ir sūris” renginyje. Po to – dvejos t. An­tano aukojamos šv. Mišios perpildytoje Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi­sijoje, susitikimas su „Vyturio” choro vaikais ir ateitininkais jaunučiais PLC vestibiulyje surengtoje „Misijų stotelės” parodoje (kurioje t. Antano surinkta medžiaga ir eksponatai). Toliau vardinant – pagrindinis knygos „Misionierius” pristatymas vi­suo­menei, gavėnios rekolekcijų susitikimai, kuriuose buvo galima dalyvauti tiesiogiai ir nuotoliniu būdu, dar – susitikimai su rekolekcijų da­lyviais. T. Antanas su meile aplankė „Žiburėlio” mokyklos mažylius, lan­kė draugus, ligonius, klausė išpažin­čių, paskyrė laiko asmeniniams dva­siniams pokalbiams. Prieš išvykda­mas į Vilnių, vasario 10 d. 4 val. po pietų t. Antanas PJM misijoje aukoja šv. Mišias ir sako homiliją sakramentams besiruošiantiems tėvams ir jų šeimoms, taip pat misijoje aukos sekmadienio šv. Mišias vasario 11 d. 9 ir 11 val. ryte.

Dėkingumo kupinomis širdimis stebimės t. Antano ištverme ir nuo­šir­džiausiai dėkojame, kad pasiryžo ilgai ir sunkiai kelionei, kad kiekvie­ną apsilankymo dieną, negailėdamas savęs, buvo su mumis visais, nešda­mas gerumą, šviesą ir meilę. Visi esa­me kviečiami išgirsti ir širdyje lai­kyti mūsų nuostabaus misionieriaus – t. Antano Saulaičio per gyvenimą nešamą žinią – išmokti atleisti sau ir kitiems, išklausyti kitą, mylėti mus be galo mylintį Dievą, Tėvynę ir arti­mą; pamatyti ir padėti šalia esan­tiems, ir būti vieniems dėl kitų!

Padėka ir priminimas

Nuoširdžiai dėkojame visiems ir visoms taip nepaprastai gausiai dalyvavusiems visuose renginiuose! La­bai ačiū knygos „Misionierius. Žmo­gus, kuris visada šypsosi” autorei, žur­nalistei ir režisierei Aurelijai Sa­vickienei už jos didžiulį talentą ir meis­triškumą rašant šią nuostabią knygą, iš kurios puslapių t. Antanas prabyla į mus, patraukliai ir šiltai at­skleisdamas savo gyvenimo istoriją. Didžiulė padėka Astai ir Vidui Zim­kams, Godai Misiūnienei, Grasildai Reinys, Dainai Čyvienei, Taiydai Chia­petta, Sandrai Ščedrinai ir Ro­mui Jelinskui – už visą didžiulį organizacinį darbą. Nuoširdžiai dėkojame visiems talkininkams ir rėmėjams –  Lietuvių Fondui ir Jūratei Mereckie­nei, „Vydūno” jaunimo fondui ir  Vi­dai Brazaitytei, Amerikos lietuvių Ro­mos katalikų kunigų vienybei ir kun. Jauniui Kelpšui, „Sielos” galerijai, Maironio lituanistinei mokyklai, Čikagos lituanistinei mokyklai, Pa­lai­mintojo Jurgio Matulaičio misijai, t. Vaidui Lukoševičiui ir misijos sa­vanorėms, JAV Lietuvių Bendruo­me­nei, „Grand Dukes” ir Andriui Bu­čui, Lithuanian Plaza & Deli ir Van­dai Morkūnienei, kavinei „Lorka”, Lietu­vos Dukterims ir visoms bei vi­siems prisidėjusiems.

Ačiū, kad esame vieni dėl kitų.

Birutė Norvaišaitė O’Brien – PJM misijos administratorė.

Tie, kurie negalėjo dalyvauti re­kolekcijose „Susikaupimas tamsoje” su t. Antanu Saulaičiu, galite internete pasižiūrėti šiek tiek pataisytą įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=ZMqHjAF5hvU&t=10s

Visada laukiamas ir mylimas kunigas Antanas Saulaitis SJ savo apsilankymu vėl pradžiugino Čikagos lietuvius.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2024-ųjų m. Vasario 10 d. numeryje, Vol. CXV NR. 12)