Dariaus Polikaičio vadovaujama „Dainava” suruošė dvasingą muzikinę šventę po Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios skliautais. (Nijolės Shuberg nuotraukos)

Kalėdinė „Dainavos” ansamblio dovana

Prieš daugiau kaip du tūkstančius metų žmoniją, paskendusią tamsoje, aplankė dieviška šviesa. Šią išsivadavimo iš tamsos ir šalčio kelionę, užsibaigusią galingu džiaugsmo proveržiu, savo kalėdiniame koncerte simboliškai atkartojo Lietuvių meno ansamblis „Dainava”. 

Rimas Černius.

Šių metų gruodžio 9 d. į ad­ventinį-kalėdinį koncertą pakvietė Lietuvių meno an­samb­lis „Dainava”.

Advento ir šv. Kalėdų laikotarpis jau nuo senų laikų skatina muzikos kompozitorių kūrybingumą. Kažin ar kokia kita religinė šventė yra įkvėpusi sukurti tiek daug muzikinių kūrinių, kiek Kalėdos. 

Čikagoje ir jos apylinkėse šiais metais įvairiose bažnyčiose ir salėse daugelis chorų ruošia kalėdinius kon­certus. Šių metų gruodžio 9 d. į ad­ventinį-kalėdinį koncertą su šūkiu „Ateikite, ateikite, džiugūs, iškilmingi!” pakvietė ir Lietuvių meno an­samb­lis „Dainava”. 

Koncerto nuotaiką kūrė ir žvakių šviesa

Ši muzikos šventė vyko Švč. Mer­gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Į an­samblio kvietimą atsiliepė gausus būrys klausytojų. Tarp jų buvo ir Lie­tu­vos valdžios atstovų. Koncerto da­lyvius ir „Dainavos” ansamblį sveikino į koncertą atvykę LR generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičie­nė, LR ambasadorė JAV Audra Ple­pytė ir LR užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas.

Ansamblio meno vadovas Darius Polikaitis.
Ansamblio meno vadovas Darius Polikaitis.

Koncertą atliko „Dainavos” an­samblis ir jo solistai bei styginių, pu­čiamųjų ir mušamųjų orkestras su klavišinių instrumentų palyda. Diri­gentas – ansamblio meno vadovas Da­rius Polikaitis. 

Koncertas prasidėjo pritemdytoje bažnyčioje. Altorius buvo apšviestas švelnia, violetine šviesa, jį puošė kalėdinės eglutės. Choristė Aušra Ja­saitė-Paulauskas perskaitė kunigo Kęstučio Trimako eilėraštį „Naktį gimė Kūdikis”. Tuo metu vyrai choristai su žvakutėmis įkopė į altorių supantį balkoną, o moterys choristės su žvakutėmis įžengė į šventyklą. Pirmajam skaitymui pasibaigus, choristai lotyniškai sugiedojo švelnią grigališkąją giesmę „Veni, veni Em­ma­nuel” („Ateik, ateik, o Viešpatie”). Ji sutelkė visus rimčiai ir priminė, kad išgyvename Advento, laukimo lai­kotarpį. Pirmajai giesmei pasibaigus, choristai savo žvakutes išdėliojo balkone virš altoriaus ir priekyje, prieš altorių, ir tada užėmė savo vie­tas šventykloje. Tuo metu orkestras grojo choristo, ansamblio chormeisterio Martyno Matučio kūrinį „Žva­kių naktis”.

Kalėdinės giesmės – iš pasaulio muzikos lobyno

Pirmąją koncerto dalį lydėjo choristų Petro Kisieliaus ir Ingos Wilkes skaitymai iš Pranašo Izaijo knygos apie tai, kad žmoniją, paskendusią tam­soje, aplankė dieviška šviesa. Ansamblis atliko Nijolės Sinkevičiū­tės kūrinį „Kalėdų maldos” pagal Antano Maceinos, rašančio Antano Jasmanto slapyvardžiu, žodžius. Kū­rinys yra daugialypis. Pradžioje choristai savo balsais pamėgdžioja varpų skambėjimą, kuris pamažu pavirsta Juozo Naujalio kalėdine giesme „Ty­liąją naktį”. Po to suskamba N. Sinke­vi­čiūtės švelni, lyriška chorinė ir ins­t­ru­mentinė muzika, pritaikyta A. Jasmanto eilėraščių žodžiams. Čia solo partiją gražiai atliko choristė Dai­na Polikaitytė. N. Sinkevičiū­tės kūrinys baigiasi gyvesne melodija, kuri primena lietuvių liaudies sutar­tines ir kuri sąskambių pasikartoji­mu siejasi su kūrinio pradžioje pa­vaizduotu varpų skambėjimu. 

Koncerto akimirkos.

Pranašo Izaijo žodžiai sudaro di­delę dalį kompozitoriaus George Friedrich Handel didingo kūrinio „The Messiah”. Pirmoji šio kūrinio dalis dažnai atliekama Kalėdų metu. Tos dalies pradžioje yra įspūdinga arija tenorui, kuri prasideda žodžiais „Comfort ye, my people” – „Paguos­kit manąją tautą”. Šią nelengvą ariją sėkmingai atliko ansamblio chor­meis­teris M. Matutis. Jo skai­d­rus ly­ri­nis tenoras, kurį palydėjo orkest­ras, paliko labai gerą įspūdį. Po baro­kinės Handel muzikos „Dai­na­vos” ansamblis sugiedojo žinomą lietuvių kompozitoriaus Juozo Nau­ja­lio ad­ven­tinę giesmę „Rasokit, dangūs”. 

Skaitiniai iš Evangelijos pagal Luką priminė Apreiškimo Švč. Mer­gelei Marijai ir kūdikėlio Kristaus gimimo istorijas. Skaitinius atliko choristai Vaiva Čyvienė ir Artūras Žilinskas. Šią koncerto dalį „Daina­vos” ansamblis pradėjo, lotyniškai su­gie­dodamas XX amžiaus vokiečių kompozitoriaus Franz Biebl giesmę „Ave Maria”. Joje keli solistai gieda „Angelus” – maldos žodžius – „Vieš­pa­ties angelas apreiškė Marijai”. Po kiekvieno solinio intarpo įsijungia choras, kuris palaipsniui sugieda maldos „Ave Maria” („Sveika Mari­ja”) žodžius. Šią giesmę atliko solistai Šarūnas Daugirdas, Kęstutis Dau­girdas ir Martynas Matutis – trys „Dai­navos” ansamblio tenorai. Jų in­tarpai buvo trumpi, bet sklandžiai, švelniai atlikti, kaip dera tokiai giesmei.   

Turbūt žinomiausia kalėdinė gies­mė yra kompozitoriaus Franz Gruber „Stille Nacht” („Tyli naktis”). Šiuolaikinis amerikietis kompozitorius Daniel Kantor sukūrė įdo­mią šios giesmės versiją, kurią pava­dino „Night of Silence”. Pirmoje va­rianto dalyje choras, akompanuojant fortepijonui, dainuoja švelnią melo­diją pagal paties kompozitoriaus žo­džius, kurie išreiškia žmonijos troš­kimą išsivaduoti iš gyvenimo šalčio. Tik Viešpaties laukimas suteikia vilties. Antroje dalyje choras gieda žino­mą giesmę „Tyli naktis”. O trečioje da­lyje abi dalys supinamos į vieną vi­sumą. „Dainavos” ansamblio meno va­­dovas ir dirigentas Darius Poli­kai­tis šios švelnios ir ramios giesmės žodžius išvertė į lietuvių kalbą. Kon­certo žiūrovai išgirdo Daniel Kantor kompozicijos lietuviškąją versiją.   

Prie švelnių, jautrių to vakaro kū­rinių reikėtų priskirti ir amerikie­čio kompozitoriaus Morten Laurid­sen giesmę „O Magnum Mysterium”. Tai lotyniška giesmė, liudijanti, kad žmonijos Išganytojas į pasaulį atėjo kaip mažas prakartėlėje gulintis kū­di­kėlis. M. Lauridsen šią giesmę su­kūrė 1994 metais, ir ji jau yra tapusi populiaria, daugelio chorų atliekama gies­me. Tai ypatingo grožio kūrinys, rei­kalaujantis didelio pasiruošimo, kad būtų išlaikyta šiek tiek šiuolaikiška harmonija. Tą nelengvą užduotį „Dai­­navos” ansambliui pavyko įveikti. 

Atliko lietuvių ir latvių sukurtų giesmių

Kūdikėlio Kristaus gimimo mo­ty­vą tęsė kita giesmė, Ričardo Soko „Kalėdų naktį”, sukurta pagal Petro Vaičiūno žodžius. Kūrinio aranžuotę atliko Kęstutis Daugirdas. Choro gie­dojimą papildė varpeliai, kuriais skambino septyni choristai. Taip pat giesmės metu gražų duetą atliko so­listės Karolina Daugirdas ir Daina Polikaitytė. 

Skaitiniai iš Evangelijos pagal Luką ir Matą priminė Betliejaus pie­menėlius, kurie pirmieji atskubėjo pasveikinti gimusį Kristų, ir tris iš­minčius iš Rytų, atnešusius Jam do­vanų. Skaitinius skaitė choristės Jo­lanta Urbietienė ir Inga Markus. Pirmosios dvi šios dalies kalėdinės giesmės – lietuviškos. Tai giesmė „At­si­skubino Betliejun”, muzika Juozo Naujalio, ir giesmė „Nakties tyloje”, muzika Juliaus Siniaus. Pirmoje choristai linksmai džiaugiamasi pieme­nė­liais, kurie atsiskubino Betliejun sveikinti Kūdikėlį giesmėmis. O an­tro­sios giesmės pabaigoje nuskambėjo jautrus prašymas: „Kūdikėli, visaga­li, Tu palaimink kryžių šalį”. 

Koncertui artėjant prie pabaigos, giesmių nuotaika tapo džiaugsmin­ges­nė. Choras atliko žinomą kalėdinę giesmę „Džiūgauk, pasauli”, labai pla­čiai giedamą anglakalbių šalyse, kur ji vadinama „Joy to the World”.  Muziką šiai giesmei sukūrė XIX am­žiuje gyvenęs kompozitorius Lowell Mason, o aranžuotė buvo šiuolaikinio kompozitoriaus John Rutter. Džiugu buvo šiame koncerte išgirsti ir latviš­ką kalėdinę giesmę „Dieviškais mir­dzums” (kompozitorius – Jazeps Vi­tols, žodžių autorius – Karlis Stu­dents). Kaip anksčiau jau buvo rašyta, lietuviškame „Dainavos” ansamb­lyje jau daugelį metų dainuoja vienas latvis – Armands Birkens. Gražu, kad ansamblis pagerbė jį, sugiedodamas šią latvišką kalėdinę giesmę.

Koncertas buvo užbaigtas labai iš­kilmingai. Skaitinį iš Evangelijos pagal Joną, skelbiantį, kad Žodis tapo Kūnu, skaitė Vitas Polikaitis. Choras su orkestru atliko didingą Juozo Nau­jalio giesmę „Linksmą giesmę mes užtrauksim”. Giesmės žodžiai kvie­čia: „Muškit būgnais, trimituokit, Die­vui garbę atiduokit”. Atsiliep­da­mi į šį kvietimą, būgnus mušė būg­ni­ninkas Gintaras Milius, trimitais trimitavo orkestro trimitininkai Amy Nelson ir Jeff Hedberg, o „Dai­na­vos” ansamblio choristai kartu su orkestro styginiais instrumentais Die­vui garbę atidavė. Didingai nu­skam­bėjusi paskutinė giesmė „Ades­te Fideles” užbaigė įspūdingą „Dai­na­vos” pasirodymą. 

Koncerto dalyviai, įeidami į baž­nyčią gavo kiekvienas po žvakutę. Po pasirodymo dirigentas Darius Poli­kai­tis kvietė visus dalyvius kartu su­giedoti giesmę „Tyli naktis”, kurios žodžiai buvo išspausdinti koncerto programoje. Ansamblio choristės apėjo bažnyčioje susėdusius dalyvius ir uždegė jiems žvakutes.

Bažnyčia vėl, kaip ir pradžioje, bu­vo pritemdyta, bet toje tamsoje ži­bėjo daugybė žvakučių. Dvasiškai pa­kylėti, visi, esantys šventovėje, kartu sugiedojo šią žinomą, švelnią, jautrią kalėdinę giesmę. Kaip gražiai užbaigtas koncertas! Esame labai dėkingi „Dainavos” ansambliui už tokią nuos­ta­bią kalėdinę dovaną.

Koncertas baigtas visiems dalyviams žvakučių šviesoje kartu giedant „Tyli naktis”.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Gruodžio 16 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 100)