Darius Polikaitis jau 35-erius metus vadovauja „Dainavai”. (Nijolės Shuberg nuotr.)

Kalėdų laukimas

Kalbino Ramunė Lapas.

Skaičiuojame dienas iki šv. Kalė­dų. Pakilioje laukimo dvasioje kitą šeštadienį, gruodžio 9 d., 7 val. v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje Lietuvių meno ansamblis „Dainava” rengia šventinį koncertą „Ateikite, ateikite, džiugūs, iškilmingi!” Jo išvakarėse kalbiname šiemet dvigubą jubiliejų – asmeninį ir profesinį – švenčiantį ansamblio vadovą Darių Polikaitį.

Adventinis-kalėdinis koncertas, kurio pavadinimui pasitelkta eilutė iš kalėdinės giesmės – džiugi, pakili, vienijanti, uždeganti… Ar suskaičiuo­tumėte, kiek tokių koncertų „Dai­na­va” paruošė? Ir kaip keičiasi (ar nesikeičia) jų nuotaika priklausomai nuo laikmečio ar vadovo vidinės būsenos?

Dainaviečiai Vilniuje 2018 metais. („Dainavos” ansamblio archyvo nuotr.)

Per pastaruosius metus „Daina­va” suruošė tris panašaus pobūdžio adventinius-kalėdinius koncertus. 2013 metais – „Naktį gimė Kūdikis”, 2019-taisiais – „Gimė mums Žodis”, o šiemet – „Ateikite, ateikite, džiugūs, iškilmingi”. Šie koncertai yra pana­šūs į Anglijoje išsivysčiusią gražią tra­diciją „Lessons and Carols”. Ten, kelis vakarus prieš šv. Kalėdas, baž­nyčiose chorai gieda kalėdines gies­mes, o tarp giesmių skaitomos ištrau­kos iš Šv. Rašto. Mes tą tradiciją pritaikom mūsų lietuviškos bendruo­me­nės poreikiams. Taigi, be šv. Rašto skai­tinių skamba ir lietuviškos poezijos ištraukos. O skaitinius apsupa įvairūs choriniai kūriniai – tradici­nės lietuviškos kalėdinės ir adventi­nės giesmės, grigaliniai choralai, kla­sikinė muzika, taip pat ir šiuolaikiniai kūriniai chorui. Kviečiame klausytojus stabtelti ir muzikos garsuose pasisemti prieškalėdinės ramybės, su­sikaupimo, pajusti šv. Kalėdų stebuklo laukimą – pasiruošti artėjan­čioms šventėms.

Šiais metais berepetuojant, ypač giesmes apie taiką ir ramybę, neiš­ven­giamai mintys sukasi aplink ka­rus Ukrainoje ir Izraelyje/Palesti­no­je. Šių koncertų pagrindinė mintis visada buvo ta, kad šv. Kalėdų stebuklas yra daugiau nei graži pasaka apie kūdikį, gyvūnus ir piemenėlius. Tai yra Dievo meilės žinia pasauliui – tik ar žmonija tą meilę atpažįsta ir ja gyvena? Tad ir šių metų koncertas kvie­čia klausytojus „ateiti” ir mu­zi­kos garsų fone tai prisiminti.

Dariau, papasakokite, ką ruo­šiate šių metų kalėdiniam koncertui?

Vaikų Mišios su Vyturio Choru 2023 m.

Koncerto pradžioje skambės ge­rai žinomos Advento giesmės – vys­kupo Antano Baranausko „Rasokit dan­gūs” ir tradicinė grigalinė giesmė „Veni, Veni Emmanuel” („Ateik, ateik, Viešpatie”). Beje, pastaroji gies­mė, atlikta mūsų ankstyvesnia­me koncerte, Youtube internetinėje svetainėje yra sulaukusi daugiau nei 30,000 peržiūrų! Toliau skambės Juo­zo Naujalio ir Juliaus Siniaus tradi­cinės kalėdinės giesmės bei Nijolės Sin­kevičiūtės „Kalėdų maldos”. Į sa­vo keturių dalių kūrinį Sinkevi­čiū­tė įpina įvairovę elementų – tradicinę giesmę „Tyliąją naktį”, kalėdinių var­pų atvaizdavimą balsu, Naujalio styginio kvarteto „Svajonė” ištrau­kas, Antano Jasmanto poeziją bei lie­tuvių liaudies tekstus. Apie šį kūrinį kompozitorė yra pasakiusi: „Kai at­lei­di vienas kitam, visiems, ir sau…”. Atliksime ir lengvesnio žanro muzi­kos, pavyzdžiui, tradicinės giesmės „Atsiskubino Betliejun” Artūro Anu­sausko džiazinę aranžuotę. Skambės pasaulinio masto choriniai šedevrai – vokiečių kompozitoriaus Franz Biebl „Ave Maria” („Sveika Marija”) ir amerikiečių kompozitoriaus Morten Lauridsen „O Magnum Mysterium” („O didžioji paslaptie”). Pastarasis kū­rinys, anot kompozitoriaus, yra „tyli gilaus vidinio džiaugsmo giesmė, išreiškianti ir Dievo įsikūnijimo paslaptį, ir Marijos begalinę meilę savo vaikeliui.” Atliksime latvių cho­rinės muzikos patriarcho Jazeps Vi­tols nepaprasto grožio giesmę „Dzie­viškais mirdzums” („Dieviškas spindesys”). Besiruošdami koncertui mo­komės latvių kalbos niuansų, kuriuos mums padeda suprasti mūsų choristas, latvis Armands Birkens. O koncertą baigsime tradicine giesme „Adeste Fideles” („Ateikite, ištiki­mie­ji”), tačiau ji bus „apvilkta” nau­ja, neįprasta ir itin įdomia kompozitoriaus Dan Forrest aranžuote chorui ir orkestrui.

Vakarui nuotaiką suteiks ne tik muzika ir skaitiniai, bet ir Švč. Mer­gelės Marijos Gimimo šventovės nuos­tabi akustinė ir vizualinė erdvė. Šioje bažnyčioje koncertuoti yra di­de­lis malonumas, nes aplinka įkvepia ir uždega. Jos architektūrinis grožis, o tuo pačiu ir istorinis palikimas, su­teikia orumo ir iškilmingumo. Todėl esame labai dėkingi šiai parapijai, ir ypač jos klebonui, kun. Jauniui Kelp­šui, kad taip mielai ir šiltai mus priima.

Pasinaudosime ne tik nuostabia akustika, bet ir bažnyčios „vizualinė­mis” ypatybėmis. Choras giedos baž­nyčios priekyje, o kai kuriom giesmėm teks choristams lipti į balkonus virš altoriaus. Koncertą ruošiame vakare, kad apšvietimu, žvakėmis ga­lėtume sukurti tinkamą susitelkimo nuotaiką. Tai gera proga paminėti, kad koncerto metu bažnyčios aikštė ir visa apylinkė bus saugoma „Illi­nois Homeland Security” tarnybos.

Kas dar, be dainaviečių, dalyvaus programoje?

Jau užsiminiau, kad koncerte da­lyvaus kamerinis orkestras, jį subūrė mūsų bičiulė smuikininkė Linda Ve­leckytė. Kai kurios giesmės bus atlie­kamos a capella (t. y. be akompanimento), o kai kurias palydės orkest­ras. Skaitinius skaitys skaitovai iš „Dainavos” choro gretų. Solo partijas taip pat atliks choristai. Chorui akomponuos mūsų ilgametė koncertmeistrė Lisa Kristina. Dėkojame me­nininkui Vytui Čuplinskui ir choristui Liudui Landsbergiui už kūrybinę talką, bei choristams Daliai Narienei, Jolantai Urbietienei, Vincui Staniš­kiui už programos knygelės paruoši­mą. Ir, žinoma, didelė padėka choro valdybai, kuriai tenka pagrindinis orga­nizacinis darbas.

Neseniai 60-metį šventųsį Darių sveikino parapijiečiai, laimino kunigai. (Romo Jelinsko nuotr.)

Kitąmet Lietuvoje – ypatinga, šimtoji Dainų šventė. Kokia sudėtimi dalyvaus jūsų vadovaujami chorai – „Dainava”, „Vyturys”? Kaip ruošiatės šiam įvykiui?

Į ateinančios vasaros Dainų šventę Lietuvoje keliauja 55 dainaviečiai ir beveik 50 Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choro „Vyturys” narių. Abu cho­rai dainuos Dainų dienoje Vil­niaus Vingio parke liepos 6 dieną. „Dainava” dar dalyvaus Kauno dainų dienoje birželio 29-tąją. Šis renginys ypač reikšmingas, nes, kaip minėjote, 2024 m. švenčiame Dainų švenčių šimt­metį, o pirmoji Dainų šventė įvy­ko Kaune. Pirmadienį, liepos 1 d. „Dai­nava” koncertuos Vilniaus Šv. Ka­­zimiero bažnyčioje kartu su Šiau­lių berniukų ir jaunuolių choru „Da­gilėlis”. Tai bus dalis Sakralinių mu­zikos valandų koncertų serijos, kurią remia Kazickų šeimos fondas.

Dar norėčiau paminėti, kad šių me­tų gruodžio 17 d. „Dainava” dalyvaus renginyje „Festival of Carols”, skirtame paremti Ukrainos žmones. Tai bus St. Nicholas Ukrainian Ca­tho­lic Cathedral (835 N. Oakley Blvd., Chicago, IL 60622). Apart „Dainavos” savo kalėdines giesmes pristatys len­kų, ukrainiečių ir kitų tautybių vieti­niai chorai.

Kaip jums, vadovui, atrodo – kas „Dainavą” išskiria iš chorų Lie­tuvoje, kuo ji kitokia, ypatinga?

Manau, kad didžiausias skirtumas yra tame, kad mes puoselėjame lietuvišką chorinį meną už Lietuvos ribų. Aš labai didžiuojuosi „Daina­vos” choristais. Juk jie visi galėtų dai­nuoti savo apylinkėje esančiuose amerikiečių choruose. Bet jie ateina į „Dainavą”, nes tai yra lietuviškas cho­ras. O kai kurie važiuoja daugiau negu valandą į repeticijas! Dirbti su tokiais pasišventusiais choristais yra didelė garbė.

Nors ir pavėluotai, sveikiname pirmo „rimtesnio” asmeninio ju­bi­liejaus proga, o taip pat ir su pro­fesine sukaktimi – 35 metai prie „Dainavos” vairo. Visi myli Da­rių, neįsivaizduojama be jūsų lietuviška veikla. Ir vis dėlto – ar pagalvojate apie tęstinumą? Apie tai, kas perims darbus, kas kada nors jus pakeis?

Nors dar nesiruošiu į „pensiją”, bet, prisipažinsiu, jau kuris laikas gal­voju apie šią temą. Ramina tai, kad iš „Vyturio” ir „Dainavos” gretų yra išaugę puikių muzikų – tokie, kaip Kęstutis Daugirdas, Martynas Matutis, Agnė Giedraitytė. Šiuo metu Martynas Matutis dirba „Dainavos” dirigento asistentu, ateinančiam koncerte girdėsime ir jo kūrybos. Kom­po­zitorius ir chorvedys Kęstutis Dau­gir­das, baigęs muzikos studijas Lietu­voje, neseniai sugrįžo į Čikagą ir kar­tu su savo žmona Karolina dainuoja „Dainavoje”. Solistė Agnė Giedraity­tė, daug metų dainavusi su „Vyturiu” ir „Dainava”, šiuo metu tęsia muzi­kos studijas Bostone. Tad nors nesa­me konkrečiai apie tai kalbėję, netu­riu abejonių, kad tinkamu laiku bus kam perimti „Dainavos” ir „Vyturio” vadovavimą.

Ačiū, Dariau, už pokalbį. Kūrybingos energijos jums ir visam ansambliui!

„Dainavos” ansamblis.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Gruodžio 2 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 96)