Kun. Alfonsas Lipniūnas – Virtualus minėjimas

Virtualus minėjimas aprašytas DRAUGE 2020 m. lapkr. 28 d. „Iš Ateitininkų Gyvenimo” skyriuje, psl. 6.

kun. Alfonso Lipniūno virtualus minėjimas, 2020 m. lapkr. 22 d.

Galima žiūrėti įrašą lapkričio 22 d. vykusio virtualaus minėjimo „Kun. Alfonsas Lipniūnas (1905–1945):
Dievo tarnas, jaunimo apaštalas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys”. Nuoroda – https://youtu.be/zsUqzAE5Rac

Programos dalyviai: Rūta Kuncienė (moderatorė), kun. Lipniūno beatifikacinės bylos postulatorius kun. Vitalijus Kodis, Rasa Kasniūnienė, Lionė Kazlauskienė, Daiva Petersonaitė, Irena Satkauskienė ir kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stulginskio kuopos globėjas Mykolas Daugirdas bei kuopos moksleiviai.

Rengėjai Čikagos Korp! Giedra ir Š. Amerikos ateitininkų taryba kviečia visus pasižiūrėti.

—————————-

Kaikurie straipsniai spausdinti DRAUGE apie kun. Lipniūną:

  • Nuostabus drąsuolis Vilniuje — Zigmas Kasiulynas 03.23.1951 psl. 3
  • KAI VILNIUJE LAIDOJOM PARTIZANUS — Vienas nedaug kam težinomų kun. Lipniūno portretų –Kazimieras Žoromskis 06.24.1952 psl. 3
  • Žmogus, nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį — Kunigas Alfonsas Lipniūnas Ramunė Kubiliūtė 05.18.1985 psl. 4
  • Kun. Alfonsas Lipniūnas — Anatolijus Kairys 12.03.2005 psl. 3
  • Idealizmo sparnai, arba 39 minutės su kunigu Alfonsu Lipniūnu — Unė Simokaitė 09.15.2007 psl. 8

_______________

 

 

Pirmasis 1939 m. parašytos dvasinio gyvenimo knygos „Lauko lelijos“ leidimas. Tai šventumo siekimo ir krikščioniško gyvenimo programa. Autorius prabyla į mus vaizdžia aukštaitiška autentiška kalba, nuoširdžiai susirūpinęs mūsų tikrąja laime. Knygoje taip pat publikuojamas kunigo Stasio Ylos pamokslas, pasakytas per kunigo Alfonso Lipniūno laidotuves ir išsami jo biografija.

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta Dievo tarnui kun. Alfonsui Lipniūnui, vykusi Panevėžyje 2020 m. rugsėjo 4 d.