Pirmoje eilėje: Žilvinas Gučius, Erelė kandidatė Kotryna Gučiūtė, Kaya Stroputė, Monika Papartytė, Ramunė Papartienė, Jūratė Gučienė; antroje eilėje: Jokūbas Gučius, Aurelius Žemaitis, Neda Pozingytė, Ona Kriaučiūnaitė, Marytė Kriaučiūnienė. (Gailės Vitienės nuotraukos)

Lietuvė skautė žygiuoja Erelių taku

Kristina Lapienytė, Marytė Kriaučiūnienė.

Erelė kandidatė Kotryna Gučiūtė ir Gailė Vitienė, Lituanistikos tyrimo centro savanorių koordinatorė/skautė.

1911 m. sukurtas skauto erelio (Eagle Scout) laipsnis yra aukščiausias pasiekimas skautų organizacijoje. Norint tapti skautu ereliu, reikia turėti daug ištvermės, pasišventimo, pasiryžimo bei įdėti daug darbo, savanorystės valandų. Tačiau šios pastangos ir svarbus pasiekimas yra pripažįstamas visoje Amerikoje ir pasaulyje. Daug JAV žymių žmonių yra pasiekę skauto erelio laipsnį. Erelių yra tarp Pulitzerio premijos gavėjų, astronautų, išradėjų, Olimpinių žaidynių dalyvių, JAV senatorių ir Kongreso narių. Tik maždaug 5 proc. skautų išpildo visus Erelio laipsnio reikalavimus prieš 18-tą gimtadienį.

Nuo 2019 metų erelėmis gali tapti ir merginos. Remiantis šia taisykle, naujasis JAV skautų vienetas nr. 1991 buvo įsteigtas 2019 m. vasario mėn. kurioje gali dalyvauti Aušros Vartų-Kernavės tunto sesės, dalyvaujančios ir lietuvių ir amerikiečių skautų programose. Po daugiau kaip trejų metų darbo, atlikto siekiant užbaigti reikiamas specialybes, tarnauti visuomenėje, skautiško vadovavimo ir Erelio projekto planavimo ir vykdymo, Sesė Kotryna bus pirmoji 1991 vieneto JAV ere­lė.

Šį šeštadienį Lituanistikos tyrimo centre įvyko galima sakyti, istorinis įvykis, kadangi Kotryna Gučiūtė, pirmoji būsimoji lietuvė skautė erelė, savo projektu pasirinko pagražinti LTC aplinką. Skautės vadovė Marytė Kriaučiūnienė, paskatino Kotryną siekti skautės erelės vardo. LTC savanorių koordinatorė Gailė Vitienė nurodė darbų gaires. Kotryna turėjo suplanuoti, ką ir kaip reikia tvarkyti, turėjo subur­ti reikalingus žmones ir pasirūpinti sėkmingu projekto įgyvendinimu. Dėkojame Home Depot vadovams už šiam projektui paaukotą mulčių. Sesė Kotryna paprašiusi, jo gavo veltui net iš septynių Home Depot parduotuvių. Taigi šeštadienį susirinkęs gražus būrys skautės Kotrynos talkininkų sutvar­kė LTC aplinką. Dėkojame šauniems darbininkams ir linkime Kotr­nai sėkmės. 

Žilvinas Gučius, Erelė kandidatė Kotryna Gučiūtė, Erelis Jokūbas Gučius, Jūratė Gučienė.
Neda Pozingytė, Erelė kandidatė Kotryna Gučiūtė, Eristida Butkevičiūtė.
Ona Kriaučiūnaitė, Monika Papartytė, Neda Pozingytė.
Kaya Stroputė.