Lietuvių Fondo suvažiavimas.
Lietuvių Fondo suvažiavimas. (Virginijos Petrauskienės nuotr.)

Lietuvių Fondo suvažiavimas – dalykiškai ir optimistiškai

Virginija Petrauskienė.

LF suvažiavimo pradžioje Lietuvos himną sugiedojo Maironio lituanistinės mokyklos 4 klasės mokiniai (mokytoja Loreta Lagunavičienė, muzikos mokytoja Revita Durtinavičiūtė).
LF suvažiavimo pradžioje Lietuvos himną sugiedojo Maironio lituanistinės mokyklos 4 klasės mokiniai (mokytoja Loreta Lagunavičienė, muzikos mokytoja Revita Durtinavičiūtė).

Balandžio 26 dieną Pasaulio lietuvių centre vykusiame 55-me Lietuvių Fondo (LF) narių suvažiavime vyravo dalykiška ir puikiai „sustyguota” demokratiška atmosfera, kurioje užteko vietos ir žaismingoms improvizacijoms.

„Užsimerkime trims sekundėms ir nusikelkime mintimis į ateitį. 2033 metai: sveiki atvykę į 70-ąjį Lietuvių Fondo suvažiavimą. Jo dalyviai konstatuoja, kad Fondas finansiškai saugus, tačiau gaila, kad narių tiek mažai”, – tokiu netikėtu būdu LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas pakvietė Fondo narius pamąstyti kartu, kaip į organizaciją pritraukti naujų narių. Ši aktuali tema suvažiavimo metu nuolat atgijo ne vieno pranešėjo pasisakymuose. Pabrėžta, jog naujų narių reikia tam, kad jie ne tik savo įnašais, bet ir darbu prisidėtų prie kuo ilgesnio LF gyvavimo.

Iš tiesų, renginio pradžioje, pasibaigus iš Panevėžio vyskupijos atvykusio kunigo Jono Morkvėno invokacijai, buvo pagerbti anapilin iškeliavę Fondo senbuviai. O jų, per pusantrų metų išėjusiųjų, sąrašas netrumpas – apie penkiasdešimt pavardžių.

Trejų metų bylinėjimasis baigtas

Svečias iš Lietuvos kunigas Jonas Morkvėnas sukalbėjo maldą ir perskaitė nuo praėjusio suvažiavimo mirusių LF narių pavardes. Prezidiume: LF tarybos pirm. Saulius Čyvas, valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, posėdžio sekretorė – Daiva Litvinskaitė, LF valdybos vicepirmininkė.
Svečias iš Lietuvos kunigas Jonas Morkvėnas sukalbėjo maldą ir perskaitė nuo praėjusio suvažiavimo mirusių LF narių pavardes. Prezidiume: LF tarybos pirm. Saulius Čyvas, valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, posėdžio sekretorė – Daiva Litvinskaitė, LF valdybos vicepirmininkė. (Arūno Klibo nuotr.)

Pirmasis suvažiavimo pranešėjas – LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas. Jis susirinkusius informavo, kad 2017 metų pabaigoje LF buvo sukaupęs kiek daugiau nei 40 milijonų dolerių. Tai yra beveik 4 milijonais dolerių daugiau, nei LF buvo sukaupta 2016 metų pabaigoje.

Dėkodamas Fondo nariams bei rėmėjams, S. Čyvas su dideliu dėkingumu prisiminė visus aukotojus. Tačiau ypatingą dėmesį savo kalboje jis skyrė 2014 metais mirusiam Juozui Vilcha (Joseph Vilcha), kuris testamentu LF užrašė 15,5 milijonų dolerių palikimą, didžiausią kada nors per šio Fondo istoriją paaukotą pinigų sumą.

Tačiau šio dosnaus žmogaus pavardė buvo paminėta ne šiaip sau. Niekam nebuvo paslaptis, kad netrukus po testamento paskelbimo, teismo keliu buvo bandyta jį užginčyti. S. Čyvas suvažiavime dalyvausiems LF nariams pranešė gerą naujieną: trejus metus trukęs bylinėjimasis teismuose pagaliau baigtas. Ieškovas atsisakė savo ieškinio. Bylinėjimąsi nutraukusios abi pusės – ieškovas ir LF – pasirašė sutartį, kuri laikoma konfidencialia.

S. Čyvas pastebėjo, kad LF dosniai remia lietuvių švietimą, kultūrą, jaunimo organizacijas, tautinio paveldo išsaugojimą, skiria pinigų gabių studentų mokslams. Tačiau pažymėjo, kad lietuvių, gyvenančių išeivijoje, veikla plečiasi, todėl ir paramos prašymų daugėja. Pranešėjas pakvietė visus prisidėti ir pakviesti naujų narių, kad jų įnašai ir svarbiausia – veikla Fonde padėtų kuo ilgiau išlaikyti lietuvių tautos gyvastį čia, Amerikoje.

Daiva Litvinskaitė perskaitė LR  generalinio konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės Dalios Henke  atsiųstus sveikinimus.
Daiva Litvinskaitė perskaitė LR generalinio konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės Dalios Henke atsiųstus sveikinimus.

Fondo investicijos pasiteisino su kaupu

Finansų komiteto pirmininkas Arvydas Tamulis pasidžiaugė, kad 2017 metais LF investicijos į akcijas ir obligacijas, pasiekė 14 procentų uždarbį. Tai pirmas toks geras rezultatas nuo 2009-ųjų metų.

„Mes sekame rinkų svyravimus, tariamės su investicijų patarėjais. Finansų komitetas kartu su ‘The Majauskas Wealth Management Group at Morgan Stanley’ finansiniais patarėjais, kas mėnesį stebi savo investavimą. Mes aptariame rinkos sąlygas ir esame pasiruošę peržiūrėti investicijas, jeigu to prireiktų”, – sakė A. Tamulis. Beje, minėtos kompanijos vadovas Paulius Majauskas buvo atvykęs ir dalyvavo suvažiavime.

Susirinkusieji išklausė iždininko Vytenio Kirvelaičio, Pelno skirstymo komisijos pirmininko Juozo Kapačinsko, Plėtros komiteto vadovo Dariaus Sabaliūno, Kontrolės komiteto pranešimą perskaitė šio komiteto narys Vacys Šaulys. Kalbėta konkrečiai, aiškiai, pasiremiant skaičiais ir atliktų analizių rezultatais. Dalyvių diskusijos taip pat neužsitęsė. Pasisakė Eglė Juodvalkė, Bronius Abrutis, Birutė Kairienė ir kt. Išrinkta nauja LF taryba – Rimantas P. Griškelis, Audra Pavilčius Karalius, Marius Kasniūnas, Rūta Kulbis, Antanas Razma Jr. Į Kontrolės komitetą išrinkti Alina Akulič, Richard  Chiapetta ir Rimas Kapačins-kas.

Pasibaigus 55-ajam LF narių suvažiavimui, vyko LF tarybos posėdis. Posėdyje LF tarybos pirmininke vienerių metų kadencijai išrinkta Audra Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininku –Tauras Bublys.
Pasibaigus 55-ajam LF narių suvažiavimui, vyko LF tarybos posėdis. Posėdyje LF tarybos pirmininke vienerių metų kadencijai išrinkta Audra Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininku –Tauras Bublys.

Per visą LF gyvavimo laikotarpį lietuvybės ir tautinio paveldo išlaikymui skirta 20 mln dolerių. Praėjusiais metais įvairiems projektams ir stipendijoms Fondas skyrė beveik 898,352 dolerių. Šiais metais planuojama šią sumą padidinti iki 1,1 mln. dolerių.

Ilgalaikis LF plėtros planas – ambicingas. Planuojama per ateinančius 5-erius metus net 25 procentais padidinti Fondo kapitalą. O LF narių sudėtis turi atspindėti išeivijos sudėtį. Ar realūs šie užmojai? Pamatysime. O pirmieji žingsniai ta kryptimi jau matomi. Fondo žurnalo „Liepsna” naujame numeryje yra išspausdintų naujų narių nuotraukų. Tai jauni žmonės, o tarp jų yra net vaikų, kuriems tėvai, seneliai ar giminės padovanojo šią narystę, įnešdami į Fondo sąskaitą tradicinį įnašą  – 100 dolerių. Su viltimi, kad šie vaikai užaugę jaus pasididžiavimą tęsdami LF veiklą ir toliau puoselėdami lietuvybę Amerikoje.

Į LF tarybą išrinkti (iš k.): Rimantas Griškelis, Audra Pavilčius-Karalius, Rūta Kul­bis, Antanas Razma Jr. ir Marius Kasniūnas.
Į LF tarybą išrinkti (iš k.): Rimantas Griškelis, Audra Pavilčius-Karalius, Rūta Kul­bis, Antanas Razma Jr. ir Marius Kasniūnas. (Arūno Klibo nuotr.)