„Lietuvėlės” lituanistinės mokyklos (Jackson, NJ) mokiniai su mokyklos vadove, JAV LB Švietimo tarybos pirmininke Aukse Motto (paskutinėje eilėje antra iš dešinės). (LF archyvo nuotraukos)

Lietuvių Fondui –­ 60 (lV). Lietuvių Fondo parama lietuvių kultūrai, švietimui, jaunimui

Dalia Cidzikaitė.

Nuo pat įsikūrimo 1962 m. Lie­tu­vių Fondas (LF) remia lietuvių kultū­rą, švietimą, lietuviškus centrus bei organizacijas JAV, Lietuvoje ir visa­me pasaulyje. Jau ne pirmą dešimtmetį LF didžiausią dėmesį kreipia į penkias svarbiausias sritis: švietimą, kultūrą, jaunimo veiklą, visuomeni­nę veiklą ir žiniasklaidą. Didžiausią paramą gauna JAV Lietuvių Bend­ruo­menė (LB), nemažai paramos ski­riama kitoms JAV lietuvių organiza­cijoms, kitų kraštų projektams, Pa­saulio Lietuvių Bendruomenei (PLB) ir Lietuvoje įgyvendinamiems projektams.

Pirmaisiais savo veiklos metais LF lietuviškai veiklai paremti pasky­rė 1,200 JAV dol., 2021 m. parama projektams siekė jau 1,028.275 dol. Pasak JAV LB Švietimo tarybos pirminin­kės Auksės Motto, Fondo parama – ne­įkainojama. „Sunku šiais laikais įsivaizduoti, kaip be LF paramos gy­vuo­tų JAV LB, kaip išsilaikytų prieš dau­gelį metų statyti lietuviški centrai, kaip būtų vykdomi įvairūs lietuvių jau­nimui skirti projektai, – sako ji. – Būtų sudėtinga organizuoti tokius ren­ginius kaip Šiaurės Amerikos lietuvių dainų ir šokių šventės, kurių biudžetą sudaro šešiaženklės sumos. Vien tik praėjusiais metais JAV LB iš LF savo veiklai vykdyti gavo daugiau nei pusę milijono dolerių. Tai išties ženkli suma, padedanti tęsti ir plėsti lietuvišką veiklą.”

Lituanistinį švietimą remia nuo pirmųjų Fondo įkūrimo dienų

JAV LB Švietimo taryba LF parama naudojasi nuo pirmųjų Fondo įkūrimo dienų: visą savo pirmąjį pelną – 1,200 dolerių – Fondas paskyrė lietuviško švietimo reikalams. Per pastaruosius dešimt metų (2012–2021) LF vien tik lituanistinėms mokykloms paskyrė 1,215,000 dol. Šalia to buvo paremti ir kiti JAV LB Švietimo tarybos projektai (vadovėlių leidyba, lituanistinių mokyklų mokinių piešimo ir rašymo konkursai, mokytojų konferencijos ir kursai Dainavoje, premijos nusipelniusiems mokytojams ir t. t.). Pasak JAV LB Švietimo tarybos pirmininkės A. Motto, LF remia įvai­rias Švietimo tarybos veiklas ir projektus – nuo vadovėlių lituanistinėms mokykloms atnaujinimo iki virtualių mokymų mokytojams. Vien tik 2021 m. įvyko devyni mokymai, kuriuo­se dalyvavo mokytojai iš JAV ir Lie­tuvos. 

JAV LB Detroito apylinkės Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo, vykusio 2022 m. vasario 27 d., metu Narimantas Udrys įteikė LF paramos laišką su 5 000 dol. čekiu „Žiburio” lituanistinės mokyklos direktorei Vilijai Jurgutienei.

Nuo 2001 m. kasmet pasižymėjusiam JAV lituanistinės mokyklos mo­kytojui skiriama „Gintarinio obuo­liu­ko” premija. Nuo jos įsteigimo pradžios šia premija apdovanoti 23 mokytojai. Kiekvienais metais renkamas ir apdovanojamas Nusipel­nęs Švietėjas. Šiuo apdovanojimu taip pat pagerbti 23 mokytojai. Abiejų premijų mecenatas – LF. Be to, jau pen­keri metai, kaip lituanistinių mo­kyklų mokytojai yra pagerbiami ir apdovanojami už darbo stažą. Jiems įteikiami padėkos raštai ir piniginės premijos. A. Motto teigimu, be LF pa­ramos to jos vadovaujama organiza­cija negalėtų padaryti.

Lituanistinių mokyklų mokiniai dalyvauja meno konkursuose, kurių mecenatas – taip pat LF. Jau septinti metai yra išleidžiamos šių konkursų meno knygelės-katalogai. Pirmoji kny­gelė „Metai” buvo skirta Kristijo­no Donelaičio metinėms, antroji „Ša­lis ta Lietuva vadinas” dedikuota Lie­tuvai. Trečiojoje knygelėje „Seku se­ku pasaką” pirmą kartą buvo prista­tytos ir konkurse dalyvavusios mo­kyklos. Knygelė „Iš močiutės skry­nios” paminėjo lietuvių tautinio kos­tiumo ir lietuvių kalbos metus. 2018 m. išleistas Pasaulio lituanistinių mo­kyklų katalogas „Lietuva mano širdyje” buvo pristatytas liepos 1 d. Lietuvoje vykusiame pasaulio lietuvių renginyje. 2019 m. išėjo Juozo Tumo Vaižganto 145 metinėms skirta knygelė. „2020-siais, atrodo, pats likimas nulėmė, jog piešinių konkursui JAV LB Švietimo taryba pasirinktų ypatingai svarbią temą: ‘Angelas Lie­tuvos tautodailėje’, – sako A. Motto. O štai 2021 m. rašinių ir piešinių kon­kursas „Lietuvos vienybės žiedas” buvo skirtas JAV LB 70-mečiui pami­nėti. Tai tik maža dalelė projektų, ku­riuos remia LF. Visus, kurie domisi išeivijos lituanistiniu švietimu, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė kvie­čia aplankyti organizacijos tinkla­lapį: https://svietimotaryba.org/

JAV LB Švietimo taryba yra ne­paprastai dėkinga LF nariams, kurie aukoja Fondui ar savo testamentiniais palikimais didina jo kapitalą. „Dabar turbūt net negalime įsivaizduoti, kaip gyvuotų JAV lituanistinės mo­kyk­los be LF paramos, – pabrėžia A. Motto. – Kai kurios mokyklos moka didžiulę nuomą ir draudimo mokes­čius, joms reikia mokymo priemonių ir vadovėlių, reikia rūpintis mokytojų profesiniu parengimu. Visa tai rei­kalauja daug finansų.” Suvokdama LF svarbą Amerikos lietuvių gyveni­me, JAV LB Švietimo taryba pati tapo Fondo nare. A. Motto sako, jog tapti LF nariais ji skatina ir pavienes mo­kyklas bei mokytojus. (LF nariais ga­li tapti tiek asmenys, tiek organizacijos. Daugiau sužinoti galima tinkla­lapyje www.lithuanianfoundation.org – D. C.).

Švęsdama LF jubiliejų, JAV LB Švietimo taryba džiaugiasi Fondo įkū­rėjų idėjos plėtra ir sveikina vi­sus, kurie yra neabejingi Fondo veiklai, visus, kuriems ši šventė yra svarbi, brangi ir sava. A. Motto įsitikinu­si, kad per šiuos 60 veiklos metų LF tapo svariu Lietuvos kultūrą ir švie­ti­mą puoselėjančiu židiniu, kad gar­bin­gai misijai išlaikyti lietuvybę įsipareigojusiųjų dėka LF įleido tvirtas šaknis, o jo veiklos sėkmingai yra tę­siamos iš kartos į kartą. Ji neabejoja, kad prie lietuviškų vertybių jauni­mui perdavimo ir LF gyvavimo prasminguose ateinančios kartos darbuose prisideda ir JAV LB Švietimo taryba.

LF – Ateitininkų namų rėmėjas

Pasak Lemont, IL priemiestyje įsikūrusių Ateitininkų namų (https://atnamai.org) valdybos pir­mi­ninkės Dainės Quinn, pirmąjį pra­šymą paramai gauti jos vadovaujami namai LF įteikė 2002 metais, kai rei­kėjo įgyvendinti labai reikalingą ir di­delį remontą – naujų langų įdėjimą kun. Ylos menėje. Iki remonto vietoj langų buvo didelės verandos durys, pro kurias žiemos metu į vidų skverbėsi sniegas. Šiam projektui LF pa­skyrė 20,000 dol. paramą, be kurios, anot D. Quinn, Ateitininkų namų val­dyba nebūtų išsivertusi. Per 20 metų Ateitininkų namai, kuriuose renkasi Daumanto-Dielininkaičio kuopos jau­nučiai ir Lipniūno-Stulginskio kuopos moksleiviai, vyksta rekolekci­jos, posėdžiai, susirinkimai, pokyliai ir kuriais naudojasi kitos lietuvių jaunimo bei kultūros organizacijos, LF paskyrė apie 100,000 dol.

Visa iki šiol iš LF gauta parama yra susijusi su bendra Ateitininkų na­mų pastato būkle. Valdybos pirmi­nin­kė pabrėžė, jog labai svarbu, kad Ateitininkų namuose veiktų šiluma, elektra, santechnika, nevarvėtų stogas, būtų tvirtos lauko sienos, sutvar­kytas sodas. Svarbu išsaugoti ir pastato viduje esančius vertingus daiktus, pvz., meno kūrinius, lietuviškus drožinius, kryžius, skulptūras, archy­vus, knygas. „LF labai išsamiai išstu­dijuoja mūsų prašymus ir paremia pagal galimybes, – sako D. Quinn. – Tuo pačiu jis atsižvelgia ir į tai, kiek lėšų mes patys surenkame vienam ar kitam projektui. Todėl nors kartais LF gali projektą paremti ir visa su­ma, dažniausiai paremia tik jo dalį.”

Ateitininkų namų valdybos pir­mi­ninkė sutinka, kad LF – labai svarbus Amerikos lietuvių gyvenime. Ji pa­sidžiaugė, kad per paskutinius me­tus LF remia ne tik organizacijų veiklą, bet ir teikia paramą pastatų re­montui, kuriuose ta veikla vyksta. Pa­sak Dainės, lietuviai yra įsigiję ir išlaiko daug pastatų, be jų lietuvių organizacijos neturėtų kur rinktis arba būtų priverstos tai daryti sveti­muose namuose.

Ateitininkų namai sveikina LF su 60-uoju gimtadieniu ir linki jam dar ilgai gyvuoti ir dosniai aukoti, kad lietuvybės išlaikymas būtų leng­vesnis, tvirtesnis ir galingesnis. Šios gražios sukakties proga Ateitininkų namų valdybos pirmininkė pasiūlys savo valdybai įstoti į LF. 

LF remia ne tik organizacijų veiklą, bet ir teikia paramą pastatų remontui, kuriuose ta veikla vyksta. Per 20 metų LF Ateitininkų namams paskyrė apie 100,000 dol. (www.ateitis.org nuotr.)
LF paramos dėka JAV lituanistinių mokyklų mokytojai gali dalyvauti JAV LB Švietimo tarybos ruošiamuose mokytojų tobulinimo kursuose Dainavoje, MI.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Balandžio 2 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 26)