Buvusios ir esamos MLM administracijos darbuotojos pokylyje buvo smagiai nusiteikusios. Sėdi buvusios MLM direktorės Eglė Novak (k.) ir Milita Milašienė. Stovi (iš k.): pavaduotoja Giedrė Jonaitienė, administratorė Aušra Vyšniauskienė, buvusi direktorė Audronė Elvikienė, dabartinė direktorė Goda Misiūnienė, buvusi direktorė Svajonė Kerelytė, pavaduotoja Asta Čuplinskienė ir buvusi pavaduotoja Taiyda Chiapetta. (Sandros Scedrinos nuotraukos)

Maironio lituanistinė mokykla paminėjo 60 metų jubiliejų

Laima Smilgytė.

MLM jubiliejinis tortas. (Sandros Scedrinos nuotraukos)

Šie mokslo metai Maironio lituanistinei mokyklai (MLM) yra neeiliniai – didžiausia už Lietuvos ribų veikianti lietuviška mokykla šį rudenį švenčia 60 metų jubiliejų. Tokiai gražiai sukakčiai paminėti praėjusį šeštadienį Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemonte buvo surengtas mokyklos jubiliejaus pokylis, į kurį susirinko per 300 svečių: esami ir buvę mokyklos darbuotojai, absolventai, mokinių tėvai, įvairių lietuviškų organizacijų atstovai bei mokyklos rėmėjai.    

Sveikinimai liejosi dainomis, eilėmis ir šokiais

Šventinis vakaras prasidėjo staigmena – savo muzikinį sveikinimą ir linkėjimą mokyklai gyvuoti dar šimtus metų skyrė ne vieną dešimtmetį Amerikoje gyvenanti kompozitorė, dainų autorė ir atlikėja Gintarė Jautakaitė. Garsi vokalistė susirinkusiems sudainavo savo kūrybos dainas „Viešpaties lelija” ir „Į tave einu”. Pastarąją dainą Gintarę Jautakaitę atlikti savo inauguracijos šventėje šią vasarą buvo pakvietęs pats Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Gintarė Jautakaitė.

Po Gintarės Jautakaitės muzikinės dovanos į sceną lipo Maironio lituanistinės mokyklos aštuntos klasės mokinys Lukas  Vydmantas. Vaikinas padeklamavo Maironio eilėraštį „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę!”.

Pokylio vedėjai Sandra Gutaravičienė ir Laurynas Ivinskis pakvietė Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kunigą Algį Baniulį palaiminti mokyklą ir šventinę vakarienę, kurios metu svečiai ekrane galėjo stebėti nuotraukose įamžintas MLM pirmosios mokslo metų dienos akimirkas.

Po vakarienės scenoje pasirodė didžiausio išeivijoje lietuvių tautinio ansamblio „Grandis” šokėjai. Po smagių šokių vakaro vedėjams paprašius tuos grandiečius, kurie mokėsi, mokosi, dirbo ar dirba Maironio lituanistinėje mokykloje žengti žingsnį į priekį, visų nuostabai žingsnį žengė visos šokėjų poros.

Mokyklos istorija

Vakaro metu buvo prisiminta ir MLM pradžia, kai prieš 6 dešimtmečius mokyklos įkūrėja, vedėja ir ilgametė mokytoja Ona Abromaitienė į savo namus Lemonte sukvietė pirmuosius 10 lietuvių mokinukų. Vieni mokso metai keitė kitus, mokinių gausėjo, mokykla augo ir plėtėsi. Prieš 30 metų ieškodama erdvesnių patalpų MLM įsikūrė PLC. Jau 8-tus metus MLM dirba dviem pamainomis – pamokos vyksta penktadienių popietėmis bei šeštadienių rytais. Šiais mokslo metais abejose pamainose mokosi 702 mokiniai, o MLM dirba beveik 100 darbuotojų.

Maironio eilėraštį deklamuoja aštuntos klasės mokinys Lukas Vydmantas.

Per tiek metų keitėsi mokytojai ir mokiniai, bet mokyklos tikslas puoselėti lietuvių kalbą, išlaikyti lietuvybę, supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra bei papročiais nepakito.

Šventės dalyviai norėdami pamatyti, kaip mokykla keitėsi per paskutinį dešimtmetį nuo 2009 iki 2019 metų, galėjo įsigyti MLM mokytojos Rasos Vydmantienės parengtą ir mokyklos 60-mečio  proga išleistą leidinį apie  mokyklos paskutiniuosius 10 metų. Norintys taip pat galėjo išbandyti laimę loterijoje ar dalyvauti tyliajame aukcione.

Mokyklos direktorių prisiminimai

Pokylio metu buvo parodytas ir šiam vakarui specialiai Ryčio Januškos sukurtas videoreportažas, kuriame mokiniai kalbino 5 Maironio mokyklos direktores. Filmo idėjos autorė ilgametė MLM mokytoja Giedrė Savukynienė sakė, kad tiek direktorių surinkti į vieną vietą ir visas pakalbinti buvo kartu ir įdomi patirtis, ir nemenkas iššūkis.

Milita Milašienė mokyklai vadovavusi 1980–1982 m., reportaže pabrėžė, kad tai buvo be galo įdomus darbas, kurio pagrindinis tikslas – išlaikyti lietuviškumą Amerikoje. Juk tada  Lietuva buvo okupuota sovietų, ir nebuvo aišku, ar ji apskritai išliks, ar ne.

Eglė Novak, direktore dirbusi nuo 1992 iki 2000 metų, pasakojo kaip su Tėvų komiteto pagalba buvo sukurti mokyklos marškinėliai, kurių dizainas nepakito iki šių dienų. Dar viena tradicija, atsiradusi jos darbo metu – picų pietūs mokiniams.

Scenoje 5 MLM direktorės. Iš kairės: Milita Milašienė, Eglė Novak, Svajonė Kerelytė, Audronė Elvikienė ir Goda Misiūnienė.

Audronė Elvikienė, mokyklai vadovavusi nuo 2001 iki 2010 metų, prisiminė, kaip buvo kuriama mokyklos internetinė svetainė bei elektroninis paštas mokytojams. Įsisavindama internetą mokykla žengė į XXI amžių.

Svajonei Kerelytei, direktoriavusiai 2010–2012 metais, be visų kitų įdomių patyrimų  malonius prisiminimus kelia  jos darbo metu surengta mokyklos 50-ties metų jubiliejaus šventė, kurioje apsilankė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

O dabartinė MLM direktorė Goda Misiūnienė, mokykloje dirbanti jau  aštuntus metus, videoreportaže buvo paklausta, ar jai nebaisu vadovauti tokiai didelei mokyklai.  G. Misiūnienė į mokinės klausimą užtikrintai atsakė, kad būti direktore ir turėti tokią šaunią komandą jai yra labai smagu. „Be kolektyvo pagalbos tikrai būtų baisu. Kaip ir labai baisu būtų, jei nebūtų mokinių”, – sakė ji.

Esama ir buvusios mokyklos direktorės, ką tik matytos filmuotoje medžiagoje, buvo pakviestos ant scenos. Prie jų prisijungė ir direktorės pavaduotojos Taiyda Chiapetta, Asta Čuplinskienė, Giedrė Jonaitienė bei administratorė Aušra Vyšniauskienė. Visos  jos  buvo apjuostos tautinėmis juostomis ir apdovanotos gėlėmis bei atminimo dovanėlėmis.

Satyros grupė „Antras kaimas” suvaidino nuotaikingus vaizdelius iš mokyklos gyvenimo.

A. Čuplinskienė perskaitė ir dar vieno buvusio MLM direktoriaus Ričardo Mačiulio sveikinimo laišką. Įdomus sutapimas, kad R. Mačiulis mokyklos direktoriumi dirbo 1984–1987 metais – tuo metu, kai laiško skaitovė A. Čuplinskienė dar pati mokėsi Maironio mokykloje.

Ilgiausių metų mokyklai!

Maironio lituanistinę mokyklą su gražia sukaktimi pasveikinti susirinko didelis būrys garbingų svečių. Tai ir JAV LB Švietimo tarybos atstovė Laima Apanavičienė, Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Tauras Bublys, „Žiburėlio” Montessori mokyklos direktorė Žibutė Mačiulienė, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė Austėja Sruoga, PLC direktorius Artūras Žilys ir PLC valdybos pirmininkas Linas Gylys bei  LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

Po gausių sveikinimų ir linkėjimų visus vakaro svečius linksmino dar 1963 m. Čikagoje  susikūrusi satyros grupė „Antras kaimas”, parodžiusi nuotaikingus vaizdelius iš mokyklos gyvenimo.

O koks jubiliejus be „Ilgiausių metų”? Atvežus šventinį tortą svečiai sutartinai sudainavo ne tik šią, bet ir lietuvių liaudies dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, kad Maironio lituanistinė mokykla dar ilgus metus gyvuotų ir klestėtų.

Organizacinis MLM 60-mečio pokylio komitetas. Pirmoje eilėje (iš k.): Rasa Vydmantienė, Giedrė Savukynienė, Goda Misiūnienė. Antroje eilėje: Erika Myrie, Taiyda Chiapetta, Romas Jelinskas, Monika Dobrovolskytė, Ramona Stephens-Žemaitis, Asta Čuplinskienė, Agnė Sabonis ir Reda Baranauskienė. (Romo Jelinsko nuotr.)
Gausus sveikintojų būrys iš įvairių lietuviškų organizacijų.
Pokylyje šoko tautinių šokių ansamblio „Grandis” šokėjai.
Pokylio svečiai Maironio mokyklai sudainavo lietuvių liaudies dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.
Mokyklos 60-mečio proga buvo išleistas specialus leidinys apie mokyklos paskutinį dešimtmetį.