Nuolatinė Miko Šileikio galerijos ekspozicija.
Nuolatinė Miko Šileikio galerijos ekspozicija. (Normantės Ribokaitės nuotraukos)

Miko Šileikio galerija Zarasuose – Iš ciklo „Išeivijos dailininkų kūryba Lietuvoje“

Audronė V. Škiudaitė.

Mikas Šileikis.
Dailininkas, kultūros veikėjas Mikas Šileikis.

Vyresnės kartos Čikagos lietuviai dar gerai prisimena dailininką ir kultūros veikėją Miką Šileikį (1893–1987), ne vienas savo namų bibliotekoje turi ir dailininko paveikslų bei kūrybos albumą „Mikas J. Šileikis. Michael J. Šileikis”, 1992 m. Čikagoje išleistą tuometinio Čiurlionio galerijos vadovo Domo Adomaičio pastangomis. Lietuvos visuomenė apie šį menininką išgirdo tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, o plačiau su jo kūryba susipažino 2000-aisiais, kai dailininkės Magdalenos Stankūnienės iniciatyva ir remiant tuometinei JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei Marijai Remienei, į Lietuvą buvo pargabenti Čikagoje veikusios Čiurlionio galerijos 50 metų kaupti išeivijos dailininkų darbai. Tarp jų buvo ir Miko Šileikio kolekcija.

Vilniuje  grandiozinėje  parodoje „Sugrįžusi išeivijos dailė” tarp dviejų tūkstančių drobių buvo parodyta ir keliasdešimt jo paveikslų. Dar kartą Vilniuje M. Šileikio kūryba eksponuota „Lietuvos tūkstantmečiui” skirtoje parodoje tuose pačiuose LDM Radvilų rūmuose Vilniuje 2009 m. M. Šileikio paveikslų dalis saugoma Lietuvos dailės muziejuje, o likusi kolekcija (apie 240 paveikslų, piešiniai, eskizai, asmeniniai daiktai) buvo perduoti gimtojo Zarasų krašto muziejui. Ten 2000 m. kovo 11 d. buvo atidaryta Miko Šileikio galerija, kurioje veikia nuolatinė dailininko kūrinių ekspozicija.

Apie Miką Šileikį 1979 m. 85-mečio proga jo kūrybos tyrinėtojas Mikalojus Ivanauskas „Aiduose” pateikia tokių žinių: „Gimė 1893 m. spalio 15 d. Lietuvoje, Liminėlio vienk., Degučių valsč., Zarasų apskr. Tėvas Justinas buvo vidutinio pajėgumo ūkininkas …motina Marija Klimanskaitė iš Siukščių kaimo. Tėvas buvo beraštis, o motina mokėjo skaityti ir išmokė skaityti vaikus. …būdamas 20 metų ir vengdamas patekti į Rusijos kariuomenę, 1913 m. su pusbroliu Jonu Šileikiu emigravo į JAV. Čia, Leechburg, PA, pateko į viengungių skurdų gyvenimą. Vieni iš jų dirbo kasyklose, o Šileikiui teko sunkus plieno fabriko darbas …vėliau susirgo …čia su keletu vyrų suorganizavo Lietuvos sūnų ir dukterų draugiją, parašydamas tai draugijai įstatus. 1915 m. Šileikis išvyko į Bostoną pas „Keleivį”. Dirbo raštinėje ir kartu mokėsi rinkti linotipu, lankė Bigelow vidurinę mokyklą. …įstojo į So. Bostono miesto meno mokyklą. …mokytojai 1918 m. patarė Šileikiui vykti į aukštesnes meno mokyklas ir nurodė Chicagos meno institutą ir Nacionalinę akademiją Philadelphijoje …kuriam laikui pasiliko Bostone ir lankė Belle Arti Pelegrini vedamą paišybos klasę. Tuo metu Mikas Šileikis gavo netikėtai kvietimą iš „Naujienų” dirbti spaustuvėje. 1919 m. jis išvyko į Chicagą. Bostonu Šileikis buvo patenkintas. Čia jis mokėsi, rašė, piešė, gyvai dalyvavo visuomeniniame gyvenime ir stengėsi kitiems padėti. Čia jis susipažino su savo būsima žmona Paulina Jautulyte, kuri dirbo drabužių siuvykloje. Abu dainavo „Kanklių” chore. Ji ir scenoje vaidindavo mėgėjų teatralų kolektyve „Lietuvių salėje”…

Zarasų krašto muziejus.
Zarasų krašto muziejus, kuriame veikia Miko Šileikio galerija.

Atvykęs į Čikagą, Šileikis įstojo į Meno institutą (The Art Institute of Chicago) ir po ketverių intensyvaus darbo metų jį baigė su pagyrimu (1923). Gyvenimui ir mokslui užsidirbo naktimis dirbdamas spaustuvėje kaip raidžių rinkėjas. Pietus nemokamai gaudavo už vienos valandos darbą restorane, rinkdamas indus nuo stalų. Meno kuratorės Katharine Kuh Diana galerijoje Šileikis buvo pakviestas būti nuolatiniu meno kritiku. Nebuvo parodos „Art Institute”, kad jos nebūtų recenzavęs Mikas Šileikis. Vienerius metus Čikagos „Field” gamtos muziejuje jis gilinosi į gyvūnijos anatomiją, žmonių rases, augalijos sudėtį ir kt. 1922 m. vasaros metu lankė YMCA kolegiją, kaip privalomus kursus iš matematikos, anglų kalbos, geografijos, istorijos, fizikos, sociologijos ir kt. Priklausė „Art Students League”, o nuo 1925 m. –„Art Institute” alumnų susivienijimui; taip pat „All-Illinois Society of Fine Arts”, „Hoosier Salon” (Indianos menininkų organizacijai). M. Šileikis buvo aktyvus Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys, SLA narys, Zarasiškių klubo garbės narys, Čiurlionio galerijos, Inc., direktorato narys. Priklausė keletui šalpos draugijų. Nuo 1930 m. daug dešimtmečių redagavo meno žinių skyrių „Naujienų” laikraštyje, kaip meno kritikas ir publicistas reiškėsi „Drauge”, „Sandaroje”, „Keleivyje”, „Aiduose” ir kt.

Kaip tapytojas ir grafikas Mikas Šileikis dalyvavo įvairiose amerikiečių ir lietuvių parodose ir buvo surengęs daugelį personalinių parodų. Už kūrybą pagerbtas įvairiomis premijomis. 1925 m. Čikagos meno institute surengtoje „Art Students’ League” muziejaus didžiojoje galerijoje už tris geriausius paveikslus pelnė W. O. Goodmano (Goodmano teatro steigėjas) premiją; 1936 m. Čikagoje, „Mandel Bros” meno galerijoje, surengtoje lietuvių kolektyvinėje parodoje Mikui Šileikiui skirta pirmoji premija, nors parodoje dalyvavo tokie dailės meistrai kaip skulptorius Petras Rimša.

Jubiliejinis leidinys teigė, kad 1979 m. dail. M. Šileikis jau buvo sukūręs apie tūkstantį paveikslų, kurių didžioji dalis – aliejinė tapyba; apie 30 portretų, kiti – gamtovaizdžiai, natiurmortai ir kompozicijos. Be to, jis yra palikęs šimtus akvarelių, grafikos darbų, iliustracijų, plakatų ir viršelių knygoms.Tautiečiai ypač mėgo jo gamtos vaizdus. Kai kurie autoriai teigia, kad geriausius M. Šileikio darbus yra įsigiję kitataučiai, todėl esą jo kūrybinio palikimo geriausioji dalis Lietuvos nepasiekė.

O kaip dail. Mikas Šileikis vertinamas Lietuvoje? Jo kūrybos tyrinėtoja Laima Laučkaitė rašo (www.lituanistikadb.lt): „Pagrindinė priežastis, paskatinusi atkreipti dėmesį į Miką Šileikį, yra jo ankstyvoji kūryba. Tai studijų metais ir po studijų sukurti paveikslai – trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečio pradžios kūryba, sudaranti vertingiausią jo palikimo dalį. Pirmiausia ji atskleidžia, kuo pasižymėjo M. Šileikio mokykla – Čikagos dailės institutas. Tai buvo viena žymesnių JAV aukštųjų dailės mokyklų, akcentavusi profesinį parengimą, universalius, visapusiškus dailės pagrindus. M. Šileikio studijuoti dalykai apėmė tradicinius tapybos žanrus (portretas, natiurmortas, aktas), įvairias dailės sritis (tapyba, grafika, kaligrafija) bei naujas, akademiniame tapybos mokyme nebūtas meno disciplinas – dekoratyvųjį meną, peizažą gamtoje. Įvairiatautė Čikagos dailės profesūra buvo daugiausia Miuncheno dailės akademijos ir Juliano akademijos Paryžiuje auklėtiniai. …Žymiausias tarp jų buvo portretistas Leonas Krollis, pirmosios JAV internacionalinės modernizmo Maniežo parodos (Armory Show), surengtos 1913 m. Niujorke, dalyvis, pelnęs daugybę apdovanojimų už savo paveikslus. Jie diegė gana nuosaikią, neavangardinę modernizmo orientaciją, grįstą XX a. pradžios dailės ieškojimais – impresionizmu, postimpresionizmu, tapybiniu realizmu, art nouveau.