Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-09-30 (M)

Kazys Bobelis


A † A Dr. KAZYS BOBELIS. Mirė 2013 rugsėjo 30 d., St. Petersburg, sulaukęs 90 metų. Dr. Kazys Bobelis gimė 1923 m. kovo 4 d. pulkininko Jurgio Bobelio šeimoje Kaune, Lietuvoje. Medicinos daktaras nuo 1946 m., ALTo pirmininkas – 1970–1978 m.; ALTo Garbės pirmininkas nuo 1978 m. – iki šiol, VLIKo pirmininkas nuo 1979–1992 m.; Lietuvos Respublikos Seimo narys nuo 1992–2008 m., Europos Parlamento narys nuo 1993–1996 m. Nuliūdę liko:?žmona Dalia Devenytė, duktė Rūta su vyru dr. Gintaru Degesiu ir šeima, sūnus Jonas su žmona Rūta ir šeima, sūnus Algirdas su žmona Livija ir šeima, duktė Alena su vyru Tomu Glavinsku ir šeima, duktė Aldona su vyru Tolandu Petraičiu ir šeima, brolis Jurgis Bobelis su žmona Elena ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Atsisveikinimas su dr. Kaziu Bobeliu įvyks spalio 2 d. St. Petersburg, FL. A. a. Kazys bus pašarvotas penktadienį, spalio 4 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 5 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Kazys bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-09-29 (M)

Ramunė Vilūnaitė Dičienė Widermann


A † A RAMUNĖ VILŪNAITĖ (DIČIENĖ) WIEDERMANN. Mirė 2013 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje, Lietuvoje, sulaukusi 77 metų. Sirgo krūties vėžiu. Gyveno Dana Point, California, anksčiau prie Chicago, Illinois ir Rochester, New York. Gimė 1936 m. gegužės 30 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Lars Wiedermann, duktė Rita DičiūtėTumienė iš Simi Valley, CA ir vyras Rimas Tumas; sūnus Raimundas Dičius iš Big Bear Lake, CA su žmona Terri Grassmuck Millson Dicius), anūkas Mark Millson, sesuo dr. Laima Vilūnaitė iš Laguna Woods,CA (buvusi Banionienė) Feldmann, dukterėčia Asta Banionytė iš Alexandria, VA, sesuo Vida Vilūnaitė Heskestad iš Dover, MA ir vyras Gunnar Heskestad, dukterėčia dr. Linda Heskestad Harpole iš Durham, NC ir jos dukros Lauren, Sydney ir Caroline, dukterėčia Krista Heskestad Anderson iš Sudbury, MA su vyru George?Anderson ir jos vaikai Sam ir Holly, daug giminių ir pažįstamų JAV ir Lietuvoje. A. a. Ramunė turėjo MBA (verslo administravimo magistrą)?Benedictine University, baigė chemijos mokslus University of Rochester. Prieš pensiją dirbo Baxter international viceprezidente. Priklausė Nerijos tuntui, jūrų skautininkė. Gero vėjo sesei Ramunei.A. a. Ramunės pelenai pervežti į Kaliforniją. Prašome aukoti City of Hope (www.cityofhope.org).

  2013-09-27 (M)

Stasė Vedeckaitė Škėrienė


A † A STASĖ VEDECKAITĖ ŠKĖRIENĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 27 d., savo namuose Woodstock, CT, Putnamo kaimynystėje. Gimė 1922 m. gruodžio 1 d., Užkalnupio km., Kalnųjų parapijoje, Raseinių apskrityje. Mokėsi Raseinių gimnazijoje, kurią baigus, pradėjo odontologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją ir odontologijos studijas baigė Freiburgo universitete. Vokietijoje dirbo savo profesijoje. Į JAV atvyko 1949 metais. Trumpai gyveno Rochester, NY, ilgiausiai Brooklyn, NY. Vyrui, Antanui Škėriui, PhD., sulaukus pensininko amžiaus, persikėlė gyventi į Woodstock, CT. Gimnazijoje ir studijų metu buvo aktyvi ateitininkė. Gyvendama Woodstock, CT, talkino Marijos Nekalto ?Prasidėjimo seselėms bei aktyviai dalyvavo Putnam Lietuvių Bendruomenės veikloje. Nuliūdę liko: sūnus Antanas Škėrys su žmona Rita, anūkai Amelia, Aura, Petras, Elena Škėriai, brolis Algis Vedeckas su žmona Roma bei giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje. A. a. Stasė palaidota 2013 m. spalio 2 d. Marijos?Nekalto Prasidėjimo seserų Dangaus Vartų kapinaitėse, Putnam, CT.

  2013-09-25 (M)

Albina Ramanauskienė Kašelytė


A † A ALBINA RAMANAUSKIENĖ KAŠELYTĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 25 d., 1:10 val. ryto, sulaukusi 80 metų. Gimė Lietuvoje, gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: duktė Asta Vaichys su vyru Gintu; sūnus Donatas su žmona Rasa; duktė Indrė Paškauskienė su vyru Raimundu; duktė Renata Borucki su vyru Clinton; anūkai Linas, Daiva, Sabina, Regina ir Diana; svainė Dalia Ramanauskienė; dukterėčia ir sūnėnai; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Albina buvo žmona a. a. Liudo; sesuo a. a. Eugenijos Zubrickienės, svainė a. a. Jono Ramanausko. Priklausė Liet. skautams. Velionė buvo pašarvota penktadienį, rugsėjo 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės šeštadienį, rugsėjo 28 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Albina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių, prašome aukoti Rako stovyklai arba Tėvams Jėzuitams. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-09-24 (M)

Stasė Vilimaitė Vaišvilienė


A † A STASĖ VILIMAITĖ VAIŠVILIENĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 24 d. namuose, sulaukusi 92 metų. Gimė ir augo Lietuvoje, Mažeikiuose. Mokėsi Šiaulių Mokytojų seminarijoje. Karo nublokšta į Vokietiją. Vėliau gyveno Anglijoje, Kanadoje. 1957 m. emigravo į JAV. Amerikoje įgijo Amerikos Montessori draugijos ir Tarptautinės Montessori asociacijos diplomus. Visą savo gyvenimą paaukojo dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais, aktyviai dalyvaudama Lietuvių Bendruomenės, Ateitininkų veikloje, aukomis remdama įvairias visuomenines organizacijas, platindama Montessori idėjas Lietuvoje, rašydama straipsnius pedagoginėmis temomis į spaudą. Buvo žmona a. a. Vlado Vaišvilos. Liūdesyje liko: vyriausio brolio a. a. Petro (žuvo lageryje) sūnus Zigmas, marti Irena, anūkai Silvija ir Tomas su šeimomis. Lietuvoje brolių: a. a. Petro žmona Liuda, a. a. Igno žmona Eleonora, a. a. Česlovo žmona Felicija, jų vaikai Vytautas ir Daina su šeimomis bei kiti giminės ir pažįstami. Šv. Mišios bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte antradienį, spalio 1 d. 12 val. p. p. Nuoširdžiai kviečiame draugus, pažinojusius ar dirbusius su a. a. Stasele, atvykti pasimelsti už Jos sielą. Vietoj gėlių prašome aukoti Žiburėlis Montessori Lithuanian school.

  2013-09-24 (M)

Stasė Vaišvilienė


A † A STASĖ VAIŠVILIENĖ. Stasė Vaišvilienė buvo Amerikos lietuvių Montessori draugijos narė ir Vaikų Namelių steigėja bei mokytoja. Amerikos lietuvių Montessori draugija kartu su mokytojų sekcija ir Žiburėlio mokykla užjaučia gimines ir artimuosius, išlydėjusius velionę į Amžinybę. Dėkojame Dievuliui už a. a. Stasės pasiaukojimą lietuvių jaunimui ir pavyzdį auklėjant vaikučius su pagarba ir meile.

  2013-09-22 (M)

Siegfriedas Patra


A † A SIEGFRIEDAS PATRA. Mirė 2013 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. Gimė Karklininkuose, Klaipėdos krašte, buvo Janio ir Emmos Patrų sūnus. Nuliūdę liko: žmona Milda; dukterys Judita Jozaitienė; Rūta (Mark) Vandermolen; anūkai Vilija ir Vytas Jozaičiai, Aras ir Laima Augustaičiai; svainiai Irma Laisvėnaitė, Rūta (Martynas) Buntinai ir jų sūnūs Rimas (Tracey), Darius (Tina), Aras (Karen). Taip pat liūdi giminės bei draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Budėtuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 26 d., 7 val. v., lankymas nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v., 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 60457, tel. 7084305700. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, rugsėjo 27 d., 11 val. r. (lankymas nuo 10 val. r.) taip pat Lack and Sons Funeral Home. Po atsisveikinimo pamaldų velionis bus išlydėtas į Lietuvių Tautines kapines. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

  2013-09-20 (M)

Virgilija Balnienė Dūdėnaitė


A † A VIRGILIJA BALNIENĖ DŪDĖNAITĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 20 d.Gyveno Downers Grove, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Čikagoje. Gimė 1922 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje, Zarasuose. Nuliūdę liko: vyras Vytas; duktė Ramutė Ewert su vyru John, duktė Aurelia Young; duktė Virginia Stanton su vyru Daniel; sūnus Francis su žmona Patricia; 9 anūkai, 5 proanūkai ir daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Virgilija buvo pašarvota pirmadienį, rugsėjo 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 24 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Virgilija bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Virgilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-09-29 (M)

Vito E. Mikolaitis


A † A Kun. VITO E. MIKOLAITIS. Mirė 2013 m. rugsėjo 29 d., sulaukęs 93 metų. A. a. Vito buvo sūnus a. a. Evos ir a. a. Dominic, brolis a. a. Anthony, a. a. Angela Kilmitz, a. a. Sophie Serauskas, dėdė a. a Walter Serauskas ir a. a. Christopher Serauskas. Nuliūdę liko: sūnėnai ir dukterėčios: Margaret Serauskas, Joseph (Joyce) Serauskas ir jų vaikai Cheryl (Thomas) Sedlack, Kathleen (David) Maish, Karen (Thomas) Richtman, Damian (Gall) Serauskas, Lori Torres, Paula (Anthony) Dzialowy ir jų vaikai Joseph Maisch, Jackie Maish, Brian Maish, Eric Sedlack, Daniel Sedlack, Rebecca Richtman, Mattew Richtman, Rachel Richtman, William Serauskas ir Elle Serauskas. Velionis aptarnavo daugelį Čikagos priemiesčių bažnyčių, o nuo 1944 m. iki 1971 m. dėstė Quigley Preparatory Seminaries (Šiaurės ir Pietų). A. a. kun. Vito pašarvotas trečiadienį, spalio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos–Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, spalio 3 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (69 & Washtenaw, Chicago) nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. kun. Vito bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 7089744410 arba www.palosgaidasfh.com

  2013-09-07 (M)

Robertas Mingėla


A † A ROBERTAS MINGĖLA. Mirė 2013 m. rugsėjo 7 d. savo namuose, sulaukęs 89 metų. Gimė Žemačių, Kalvarijoje Atvyko į Ameriką 1950 m., gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta Scavo su vyru John, Jr., sūnus Robertas V. Mingėla; duktė Rita E. Messlein; sūnus Romas A. Mingėla; anūkai Leslie ir John Scavo ir Tracey Newport; proanūkas Logan Newport; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Robertas buvo senelis a. a. Michelle Messlein. Priklausė šauliams, Marquette Park Namų savininkų bendrijai, Pensininkų klubui, BALF’ui, Lietuvių Bendruomenei ir Venesuelos klubui. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, rugsėjo 13 d. 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), kurioje 12 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Robertas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba Vaikų Viltis organizacijai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.