Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-02-06 (M)

Birutė Kasakaitis Škėmaitė


A † A DR. BIRUTĖ KASAKAITIS ŠKĖMAITĖ. Mirė 2013 m. vasario 6 d., 11:55 val. ryto, sulaukusi 98 metų. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko artimi draugai ir pažįstami, labai gera draugė ir pagalbininkė Liucytė Hoffmanienė bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. dr. Birutė buvo žmona a. a. Broniaus. Velionė bus pašarvota sekmadienį, vasario 10 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 11 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. dr. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-02-05 (M)

Regina Kazlauskienė Stuopytė


A † A REGINA KAZLAUSKIENĖ STUOPYTĖ. Mirė 2013 m. vasario 5 d., sulaukusi 81 m. Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus dr. Vytas Kazlauskas su žmona Ann; duktė Angelė Klarin su vyru Christopher, duktė Marija Stonikienė su vyru Pauliumi; duktė Vita Muklewicz su vyru David; anūkai Michael Klarin, Kirsten ir Megan Kazlauskas, Justin, Alec ir Daria Muklewicz; brolis Jurgis Stuopis su žmona Roma ir jų vaikai Tomas ir Povilas Stuopis su šeimomis. A. a. Regina buvo žmona a. a. Vito ir duktė a. a. Konstancijos Stuopienės. Vietoje gėlių prašome aukoti Ateitininkų fondui. Velionė bus pašarvota pektadienį, vasario 8 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 9 d. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Regina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-01-29 (M)

Adonatas Uogintas


A † ADONATAS UOGINTAS. Mirė 2013 m. sausio 29 d., sulaukęs garbaus 92 metų amžiaus. Gimė Šakiuose, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Frauke, brolis Titas su šeima Kanadoje ir mirusio brolio Vytauto šeima Anglijoje; liūdi a. a. svainės Anke Toepffer vyras Heinz ir svainė Hella Mohr su šeimomis Hamburge, Vokietijoje. Liūdi daug dukterėčių ir sūnėnų Pietų Afrikoje, ?Anglijoje ir Vokietijoje. Šeima visus kviečia atsisveikinti su a. a. Donatu, šeštadienį, vasario 23 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Vietoj gėlių prašome aukoti Alzheimer’io fondui. Laidot. direkt. Šarūnas Dobilas. Tel. 6308049093 arba www.dobilasfunerals.com

  2013-01-09 (M)

Antanas Maciulis


A † A ANTANAS MAČIULIS. Mirė 2013 m. sausio 29 d. VacavilleFairfield, Šiaurinės Kalifornijos ligoninėje, sulaukęs 82 metų amžiaus. Gimė Sao Paulo mieste Brazilijoje 1930 m. gruodžio 29 d. Lietuvos diplomato konsulo, Sao Paulo mieste Petro Mačiulio šeimoje. Antanas pradinius mokslus ėjo Lietuvoje, vėliau lankė Nurtingeno ir Schwabish Gmundo lietuvių gimnazijas Vokietijoje. Elektros inžinerijos studijas baigė 1952 m. University of Illinois Urbanoje. Persikėlęs gyventi į Šiaurinę Kaliforniją dirbo Lockheed kompanijoje Sunnyvalle mieste. Išėjęs į pensiją gyveno netoli San Francisco, vėliau persikėlė į Vacaville miestą. Priklausė San Francisco Lietuvių Bendruomenei. Nuliūdę liko: žmona Janina; velionio sūnus Julius su žmona Joan ir jų duktė Amber Costea; velionio dukra Tamara ir asmeniniai draugai. Laidotuvės Kalifornijoje bus privačios.

  2013-01-28 (M)

Julius Širka


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. sausio 28 d., sulaukęs 91erius metus, žemiškąją kelionę užbaigęs, Kristaus ramybėje ilsėtis išėjo A † A JULIUS ŠIRKA. Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje. Gyveno Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Zita, svainė Vida Kosmonienė ir jos vaikai su šeimomis, Lietuvoje mirusio brolio vaikai su šeimomis, kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Mokytojo darbą Julius Širka pradėjo Lietuvoje. Nuo 1945 m. iki emigracijos Kanadon mokytojavo lietuvių stovykloje Vokietijoje, o atsidūręs šiapus Atlanto, šešerius metus dirbo Toronto Maironio lituanistinėje mokykloje. 1959 m. įsteigė Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą Čikagoje ir buvo pradžios ir aukštesniosios mokyklų direktoriumi iki 1992 m. 1987 m. Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoje direktoriui Juliui Širkai įteikė garbės diplomą už lietuvių jaunimo ugdymo darbą. 1989 m. Lietuvių skautų sąjunga apdovanojo už nuopelnus su rėmėjo kaspinu medaliu. 2002 m. J. ?Širka buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir JAV LB Švietimo tarybos premija už ilgametę pedagoginę veiklą. Atsisveikinimas su a. a. Juliumi vyks ketvirtadienį, sausio 31 d. nuo 9 v. r. iki 11 v. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 11 v. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką šv. Mišioms, „Vaiko vartai į mokslą” arba Dukterų draugijai.

  2013-01-25 (M)

Vytautas Petras Bindokas


A † A VYTAUTAS PETRAS BINDOKAS. Mūsų mylimas vyras, tėtė, senelis ir prosenelis iškeliavo pas Viešpatį 2013 metų sausio 25 d., sulaukęs 93 metų. Gimė Lietuvoje,?Šilgalių kaime, Slavikų valsčiuje, Šakių apskrityje. Nuo 1949 metų gyveno Chicago, Illinois. Skaudžią netektį giliai išgyvena žmona Danutė, sūnūs Algirdas, Vytas, Paulius bei jų mylimieji; du anūkai ir vienas proanūkas. Ketvirtasis sūnus Antanas mirė 2012 m. kovo 11 d. A. a. Vytautas bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 31 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. ?Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-01-25 (M)

Ada Totoraitienė


A † A ADA TOTORAITIENĖ. Mirė 2013 m. sausio 25 d., sulaukusi 99 metų. Gyveno Salida, CO. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Ramune, anūkė Julytė; duktė Irena ir Jim Wilder, anūkas Nevil bei kiti giminės. Velionė palaidota ketvirtadienį, sausio 31 d. Salida, CO, šalia vyro a.a. Juozo.

  2013-01-23 (M)

Janina Pileckas Vilkelytė


A † A JANINA PILECKAS VILKELYTĖ. Mirė 2013 m. sausio 23 d., sulaukusi 93 metų. Gyveno Brighton Park. Gimė Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1951 m. Nuliūdę liko: sūnūs Jonas Platakis ir Algirdas Pileckas, anūkai Philip ir Aura Platakis, giminės Lietuvoje. A. a. Janina buvo JAV LB narė, priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Šaulių organizacijai, lietuvių Namų savininkų asociacijai. Velionė buvo pašarvota penktadienį, sausio 25 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Alliance laidojimo namuose, (GaidasDaimid FD, Gerald F. Daimid Director). Laidotuvės šeštadienį, sausio 26 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto a. a. Janina bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Informacija tel. 7735230440

  2013-01-22 (M)

Antanas Lipskis


A † A Dr. ANTANAS LIPSKIS. Mirė 2013 m. sausio 22 d. Bloomingdale, IL, sulaukęs 95 metų.Gimė 1917 m. kovo 24 d. Čekų kaime, netoli Viekšnių, Žemaitijoje. Lietuvoje pradėtas medicines studijas baigė 1947 m. RuprechtKarls universitete, Heidelberg (Vokietija), tame pačiame universitete įgijo medicinos daktaro laipsnį iš patologijos mokslų. 1949 m. persikėlė į JAV, vertėsi privačia medicinos praktika, rašė eiles, tapė, sukūrė keliolika skulptūrų. Išleido penkias poezijos knygas bei išsamų tapybos ir poezijos meno albumą. Nuliūdę liko: žmona Aldona, velionio sūnus dr. Donaldas su žmona Barbara ir jų vaikai Joseph, Abigail, Daniel ir Stephen; sūnus dr. Edmundas su žmona dr. Lynn ir jų vaikai: Laura, Kristina ir Dana; podukra Irena Beinoris; svainė Irena Rašienė ir jos sūnūs Vitas bei Tomas su žmona Brigita ir jų dukros Sofia ir Alisa; svainis dr. Leonidas Ragas su žmona Praurime ir jų vaikai: Paulius su žmona Rasa ir jų vaikai Andrius ir Daiva bei Laura Valavičienė su vyru Albertu, jų dukros Alexa ir Krista. Liūdi giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. dr. A. Lipskis priklausė Amerikos ir Amerikos lietuvių gydytojų sąjungoms, korporacijai ,,Gaja” ir JAV Lietuvių rašytojų draugijai. 2006 m. Čikagoje A. Lipskiui įteikta JAV Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinė premija. Atsisveikinimas su a. a. A. Lipskiu vyks penktadienį, sausio 25 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, Lemont, IL. Laidotuvės – šeštadienį, sausio 26 d. Iš Petkaus laidojimo namų 10:30 val. r. velionis bus išlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse šalia pirmos žmonos a. a. Alinos. Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2013-01-21 (M)

Emilia Gaškienė Bagdonaitė


A † A EMILIJA GAŠKIENĖ BAGDONAITĖ. Mirė 2013 m. sausio 21 d., 2:25 val. ryto, sulaukusi 98 metų. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko dukterėčia ?Dovilė Olitė Soblinskas. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Antano. Velionė bus pašarvota trečiadienį, sausio 23 d. nuo 9 v. r. iki 10 v. r. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com