ADELĖ GALINAITIS

Mirė 2020 m. gruodžio 21 d., likus kelioms dienoms iki 99-tojo gimtadienio. Gimė 1921 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai – Claudia, Zita, Betty, Judy ir John; anūkai – Justine, Dawn, Bobby, Jennifer, Krista, Seth, Taylor, Joshua, Darren, Katie ir Janelle; bei dvylika proanūkų.

Velionė bus pašarvota antradienį, gruodžio 29 d., nuo 9 val. ryto St. Michael’s Catholic Church, 310 S. Wheaton Ave., Wheaton, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Williams-Kampp Funeral Home,
tel. 630-668-0016 arba www.williams-kampp.com