ALBINA M. MARTINKUS RAULINAITYTĖ

A†A ALBINA M. MARTINKUS RAULINAITYTĖ mirė 2021 m. gruodžio 8 d.

Gyveno St. Charles, IL, anksčiau Chicago, IL.

Gimė 1932 m. rugsėjo 6 d. Radviliškyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Joana de Simone su vyru Alfred; du anūkai Alex ir Olivia; sūnus Ronaldas Martinkus bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. a. Albina buvo a. a. inž. Jono žmona. Priklausė Don Varnas Auxiliary.

Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.