ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ

Su liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio mėn. 22 d., sulaukusi 94 metų mirė A† A ALDONA ANDRIJONIENĖ VELAVIČIŪTĖ.

Gimė 1928 m. kovo 30 d. Kretingoje.

Daug metų gyveno Marquette Parko apylinkėje, vėliau Bethlehem Woods, La Grange Park, IL ir galiausiai Novi, MI.

Dideliame liūdesyje liko: dukros – Marytė Andrijonas su vyru Dennis Riley ir Rita Olson; anūkai Katrina ir Lukas Olson; dukterėčios – Virginija Jokubauskas su vyru Petru, Julytė Kasniūnas su vyru Vytu, Vida Bartašius, Aldona Brakauskas su vyru Šarūnu, jų vaikai ir anūkai. Taip pat liūdi giminės Lietuvoje.

A. a. Aldona buvo a. a. Antano Andrijono žmona, a. a. Valerijos Pleirienės sesuo, a. a. David Olson uošvė ir dukterėčios vyro a. a. Ray Bartasius teta.

Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė su šeima į Čikagą. Čia sutiko Antaną Andrijoną ir sukūrė su juo šeimą. Aldona buvo ypatingai švelnaus būdo, labiausiai mėgo praleisti laiką su šeima.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 28 d., 12.30 val. p. p. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 1:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Velioneṡ atminimui vietoje gel̇ ių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Aldonos laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.