AURELIJA POLIKAITIENĖ

A†A AURELIJA POLIKAITIENĖ mirė š. m. gruodžio 22 d., sulaukusi 97 metų.

Gimė 1925 m. liepos 12 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Riverside, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukros – Mirga Valaitienė su vyru Algimantu ir Dalia Lietuvninkienė su vyru Gintaru; sūnus Arūnas su žmona Laura; anūkai – Vincas Valaitis, Vija ir Dovas Lietuvninkai, Liana ir Klarisa Polikaitytės; taip pat kiti giminės, draugai ir artimieji.

Velionė buvo a. a. Alfonso ir a. a. Ksaveros Pimpių vienturtė dukra bei a. a. Mato Serepkos (mirė 1957 m.) ir Broniaus Polikaičio (mirė 2009 m.) žmona.

Aurelija baigė odontologijos mokslus Vokietijoje. Daug metų dirbo mėgstamą darbą „Wrigley” kramtomos gumos fabriko laboratorijoje.

1961 m. Aurelija ištekėjo už Dainavos stovyklos vieno iš įkūrėjų Broniaus Polikaičio. Aurelija su šeima dalyvavo išeivijos lietuvių kultūrinėje bei ateitininkų veikloje, stovyklavo Dainavoje, džiaugėsi gamta ir rūpinosi daržais Michigano valstijoje. Ji mėgo skaityti, mylėjo žmones ir katinus.

Atsisveikinimas įvyko trečiadienį, gruodžio 28 d., 10 val. ryto St. Mary bažnyčioje, 126 Herrick Rd., Riverside, IL, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios.

Prašome gimines draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Vietoje gėlių prašome paaukoti labdaringai organizacijai, kuri yra arčiausiai jūsų širdies.

Nuliūdusi šeima.