ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ

A†A ELENA (ALĖ) KARALIŪNIENĖ REUTAITĖ mirė š. m. gruodžio 15 d. Lemont, IL, sulaukusi 100 metų.

Gimė 1922 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje, Klaipėdoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Kristina Živilė Jamgochian su vyru Michael, anūkė Louisa; duktė Maria Rūta Kirkus su vyru Edmundu, anūkas Antanas Kirkus su žmona Meg, proanūkas Nojus, anūkė Viktorija Kirkus su sužadėtiniu Sufian, proanūkė Sofia; marti Irena, anūkai Rimutis ir Tomas, proanūkai Aleksas ir Juozas; taip pat – kiti giminės Lietuvoje ir Australijoje.

A. a. Elena buvo a. a. Aleksandro žmona, a. a. Rimanto ir a. a. Algimanto mama, a. a. Aleksytės močiutė.

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai. Buvo Pasaulio lietuvių centro renginių komiteto ilgametė narė.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Nerijos tuntui arba Pasaulio lietuvių centrui.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.