ALDONA ANKIENĖ

A † A ALDONA ANKIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 3 d. Gyveno Čikagoje. Gimė 1923 m. birželio 7 d., Rimšionių kaime, Pašvitinių vals-čiuje. Nuliūdę liko: sūnūs Algis ir Vytautas, anūkai Danutė su vyru Mike McDowell, Birutė su vyru Matthew Rundell, Jonathan, Kristina, Victoria, Justin, proanūkai Daniel McDowell ir Regina Rundell. Velionė buvo žmona a. a. Juozo Ankaus ir anyta a. a. Reginos Ankienės. A. a. Aldona bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 6 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 7 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700