PRANUTĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ SKRUODIENĖ

A † A PRANUTĖ SKRUODIENĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ Mirė 2015 m. gruodžio 4 d. Lemont, IL. Gimė Žydikuose, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Daina Pakalniškienė su vyru Aloyzu; sūnus Aidas; anūkai Marius Pakalniškis su žmona Brittany, Vilija Zandi su vyru Jordan, Svaja Pakalniškytė ir Genevieve Skruodytė bei kiti giminės. A. a. Pranutė buvo žmona a. a. Mečislovo. Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 12 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Pranutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti, Vaiko vartai į mokslą” organizacijai.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com