TERESĖ KOLYTAITĖ SAKALAUSKIENĖ

A † A TERESĖ KOLYTAITĖ SAKALAUSKIENĖ Mirė 2015 m. gruodžio 2 d., sulaukusi 99 metų. Nuliūdę liko: marti Viktutė Galkus, duktė Danutė ir Vacys Jakovickai, anūkės Violeta ir Randy Weaver, Vida ir Jarome Ubel, Rūta Kozinski; proanūkai Brian, Andrew, Mario, Daniel, Kelly; pro-proanūkai Noah, Mia, Skylar, Luke, Lietuvoje brolienė Elytė, jos sūnus Arūnas ir duktė Gintarė su sūneliu Ryčiu bei kiti gi-minės. A. a. Teresė pašarvota šeštadienį, gruodžio 5 d., nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700