ALDONA GLYTAITĖ JANKAUSKAS

A † A ALDONA JANKAUSKAS GLYTAITĖ Mirė 2015 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Algis (Darlene), Kęstutis (Cheryl), dukros Gražina Jankauskas ir Rūta Ziarko; anūkai Daniel Jankauskas ir Michael Ziarko; broliai Valius, Vytas ir Albinas Glytai. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Kazio. Velionė 32 metus dirbo Rush Presbyterian ligoninėje, Chicago, IL, buvo aktyvi Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro narė. A. a. Aldona bus pašarvota gruodžio 18 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gruodžio 19 d., 11 val. ryto laidojimo namuose. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410, el. paštas www.palosgaidasfh.com