ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 94 metų, Boulder Park Terrace priežiūros namuose Charlevoix, Michigan valstijoje, mirė mūsų mamytė A † A ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ. Gimė 1921 m. kovo 21 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Į Detroitą atvyko 1950 m. ir įsijungė į Šv. Antano parapijos ir Lietuvių Bendruomenės aktyvią veiklą. Dirbo Kroger maisto parduotuvės atskaitomybės skyriuje iki išėjo į pensiją. Mirus vyrui a. a. Antanui Šileikai, ištekėjo už Kanados Windsoro mieste gyvenančio Kazimiero Vilkausko. Jam mirus, ji gyveno šalia dukters Gintarės, o vėliau šalia Birutės. Dideliame liūdesyje liko: dukra Gintarė Šileikaitė Everett, gyvenanti Williamston, Massachusetts ir dukra Birutė Šileikaitė Fleck su žentu William, gyvenantys Chalevoix, Michigan; sūnėnas Juozas Vaičiūnas su šeima, gyvenančia Novi, Michigan, dukterėčia dr. Ramona Urbonaitė Marsh ir jos šeima, gyvenanti Clarendon Hills, Illinois; sūnėnai: Antanas, Andrius ir Julius Šileikos, gyvenantys Kanadoje, Ontario ir pusseserė Janina Breivienė, gyvenanti Panevėžyje, Lietuvoje. Atminimo šv. Mišios už velionės vėlę bus aukojamos birželio 10 d. 10 val. r. Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, Michigan. Po Mišių pelenai bus palaidoti šalia a. a. vyro Atano Šileikos Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui, 4545 W 63 st. Chicago IL, 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosiuos ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direk. Val S. Bauza Funeral Home tel. 313-554-1275