VIKTORAS JAUTOKAS

Su giliu liūdesiu ir skausmu pranešame, kad 2015 m. gruodžio 14 d. staigiai su šiuo pasauliu atsiskyrė mūsų brangus vyras ir tėvelis A † A VIKTORAS JAUTOKAS Gimė 1929 m. lapkričio 29 d. Rietave, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Rūta (Kerelytė), sūnus Paulius, duktė Raminta su vyru Kurt, sesuo Regina Jautokaitė, a. a. sesers Janinos sūnūs Adrijanas su žmona Judita, Renatas su žmona Regina ir jų vaikais, svainis Alfonsas Kerelis su dukromis Vilija ir Svajone, svainio a. a. Alberto Kerelio žmona Irena su Jovita, Gintare, Daina ir Albertu, giminaitė Aldona Vaitienė su šeima. Velionis priklausė karo veteranų Don Varnas postui, baigė Illinois Insitute of Technology Čikagoje, įsigydamas elektronikos inžinerijos laipsnį, 30 metų dirbo Čikagos 911 policijos radijų skyriuje, 28 metus buvo ,,Technikos žodžio” vyr. redaktorius, priklausė ,,Draugo” leidėjų tarybai ir Jaunimo centro tarybai, šoko tautinių šokių grupėje ,,Lėtūnas”, mėgo skaityti ir rašyti į spaudą straipsnius technikos temomis. A. a. Viktoras bus pašarvotas gruodžio 18 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas vyks šeštadienį, gruodžio 19 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Viktoras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje su Kristumi ir Prisikėlimo viltimi. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410, el. paštas www.palosgaidasfh.com