ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad žemišką- ją kelionę užbaigė A†A ALDONA KRIKŠČIŪNAITĖ ŠMULKŠTIENĖ (1927.VIII.6 – 2022.XII.23).

Mirė š. m. gruodžio 23 d., sulaukusi 95 metų.

Gimė 1927 m. rugpjūčio 6 d. Friedricho km., Aukštaitijoje, Lietuvoje, Petro ir Onos Krikščiūnų šeimoje.

Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL.

Lietuvoje gyveno Klaipėdos krašte, Žemaitijoje, netoli Telšių, kur jos tėvelis dirbo ūkvedžiu.

Aldona su tėvais iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. Vokietijoje lankė Pabaltijo universitetą. Vėliau šeima emigravo į Ameriką ir apsigyveno Wisconsine. 1958 m. liepos 19 d. Aldona ištekėjo už Vinco Šmulkščio ir 1963 m. susilaukė sūnaus Lino.

University of Illinois studijavo vokiečių kalbą. Baigusi universitetą daug metų (iki pat pensijos) dirbo York gimnazijoje Elmhurst, IL vokiečių kalbos mokytoja.

Giliame liūdesyje liko: sūnus Linas su žmona Mary, pusbrolis Bronius Lietuvoje bei draugai ir pažįstami Amerikoje.

Vyras a. a. Vincas ir brolis a. a. Vytautas jau ilsisi amžinybėje. Velionė buvo aktyvi org. „Lietuvos vaikų viltis” narė. Ne mažiau reikšmingas buvo ir jos dalyvavimas JAV LB labdaros projektuose bei visuomeninėje veikloje, ji savanoriavo įvairių organizacijų veikloje, sekretoriavo Lietuvių Fondo suvažiavimuose, buvo dosni „Draugo” rėmėja ir bendradarbė, aktyvi ir dosni lietuviškos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos narė, kuriai priklausė 71-erius metus.

Laidotuvės įvyks gruodžio 29 d., ketvirtadienį. Su velione bus galima atsisveikinti nuo 9 iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Prašome prisiminkite a. a. Aldoną Šmulkštienę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

Padėkos žodžius tariame gydytojams, Šv. Mergelės Marijos Gimimo dvasininkams, ilgametei Mamytės globėjai Reginai Pilelienei, kuri daugiau nei 20 metų buvo šalia, Editai Kedienei, Daliai Sokienei, Marijai Lekienei ir Nijolei Aranauskienė bei visiems, padėjusiems jai.