Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė

Salomėja (Zdancevičiūtė) Daulienė (1926.VI.19 – 2022.XII.23)

Gimė Gulbiniškių kaime, Liudvinavo valsčiuje, Marijampolės apskrityje Lietuvoje, gausioje ūkininkų Mykolo ir Adelės (Žaldariūtės) Zdancevičių šeimoje. Pradžios mokyklą baigė savo kaime, gimnaziją pradėjo Marijampolėje, tačiau antrojo pasaulinio karo metu teko tęsti Vokietijoje Rebdorfo stovyklos lietuvių gimnazijoje ir pagaliau baigti Šv. Kazimiero akademijoje Čikagoje. Įgijo bakalauro laipsnį Marywood College, Scranton, Pensilvanijoje. Virš trisdešimt metų dėstė Čikagos arkidiocezijos katalikiškose mokyklose. Susituokė su a. a. Kaziu Dauliu 1959m. ir užaugino dukrą Loretą ir sūnų Vitą. Ilgametė Lietuvių Bendruomenės narė ir Brighton Parko valdybos pirmininkė. Dainavo Dainavos, Brighton Parko Nekalto Prasidėjimo parapijos ir Lietuvos vyčių choruose. Dalyvavo Amerikos Lietuvių tarybos, Radijo „Margutis II”, Amerikos lietuvių Romos katalikų moterų sąjungos, Lietuvos vyčių ir kitoje lietuviškoje veikloje. Apdovanota Lietuvos vyčių IV laipsnio žymeniu.

Giliame liūdesyje liko dukra, Loreta (Lara) Ohmaye, sūnus Vitas su žmona Audra (Kubiliūtė) ir vaikais Gintare, Daiva ir Aru. Taip pat liūdi seserų a. a. Emilijos Sinkevičienės, a. a. Liudos Daukšienės, Juditos Kolienės, Laimutės Sabienės ir brolio a. a. Juozo Zdancevičiaus šeimos.

Velionė bus pašarvuota ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 3 v. p. p. – 8 v. v. Palos-Gaidas Laidojimo Namuose (11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL, 60465) ir penktadienį gruodžio 30 d. nuo 9:30 v. r. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th Street, Chicago, IL 60632), kurioje 10:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti „Draugo Fondui” ar JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos darbams.   

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – David Gaidas 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.