ALDONA MAŽEIKIENĖ PETKEVIČIŪTĖ

A † A ALDONA MAŽEIKIENĖ PETKEVIČIŪTĖ. Mirė 2015 m. gruodžio 24 d. Gimė 1923 m. spalio 6 d. Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Beverly apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Marytė Utz su vyru John; sūnus Jonas su žmona Susan; sūnus Petras su žmona Angela, 10 anūkų; 11 proanūkų; brolis Raimondas Petkus su žmona Dolores, svainė Wanda Petkienė; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. dr. Prano ir sesuo a. a. Zenono. Aukos bus skiriamos padėti slaugyti vienišus pagyvenusius žmones. A. a. Aldona bus pašarvota 2016 m. sausio 9 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima