ALGIMANTAS LISECKAS

A † A ALGIMANTAS LISECKAS. Netikėtai mirė 2015 m. gruodžioi 22 d., Los Angeles, CA, sulaukęs 81 metų amžiaus. Gimė 1934 m. spalio 19 d. Lietuvoje, Leckavoje, Samogitijoje, Sta nislovo ir Eleonoros Kirbitaitės Liseckų šeimoje. Antrojo pasaulinio karo audroje buvo išblokšti iš Tėvynės į Vo kietiją. 1947 metais emigravo į Venesuelą, Valencia miestą, kur baigė aukštuosius mokslus statybinės inžinerijos srityje. 1960 metais kartu su tėvais emigravo į Ameriką ir apsigyveno Providence, RI. Susipažino su Birute Mackevičiūte ir 1961 m. su ja sukūrė šeimą. Persikėlė gyventi į Californiją ir iki mirties gy ve no La Habra Heights. Buvo registruotas betono statybos inžinierius, pasižymėjo tikrindamas plytinių pastatų atsparumą žemės drebėjimo metu. Šioje srityje buvo išrinktas vykti su kitais inžinieriais ir architektų grupe į Kiniją, iškviesti ,,Architectural Society of China”. Priklausė American Society of Civil Engineers. Prislėgti didelės netekties ir liūdesio liko: žmona Birutė Mackevičiūtė, sūnus Darius su žmona Ada ir anūkėle Ariana. Kartu liūdi artimi giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Po atsisveikinimo apeigų velionio palaikai buvo sudeginti ir perduoti šeimai. Nuliūdusi šeima ir artimieji