Dr. ANTANAS JUZAITIS

A † A Dr. ANTANAS JUZAITIS. Mirė 2015 m. gruodžio 24 d. Putname, Connecticute, JAV. Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Elenute, anūkai Antanas ir Liana, dukros Dana ir Kristina su vyru Ira. Gimė 1916 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Kirmėlių kaime. A. a. Antanas buvo sūnus a. a. Stasio ir a. a. Marcelės Juospaitytės Juzapavičių, vyras a. a. Kazimieros. Antanas užaugo didelėje šeimoje, su savo seserimis Natalija, Apolonija, Antanina ir Janina bei broliais Stasiu ir Aleksu, tačiau, norėdamas siekti aukštojo mokslo, jis paliko Kirmėlių kaimą ir savo artimuosius. 1940 m. baigė studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete diplomuoto inžinieriaus laipsniu, įgydamas mechaninės inžinerijos specialybę. Diplominiame darbe jis nagrinėjo Turniškių hidroelektrinės stoties mechaninius įrenginius. Baigęs studijas, Vytauto Didžiojo universitete dirbo asistentu-lektoriumi. Universitete susitiko su savo bendrakurse Kazimiera Ramanauskaite, su kuria susituokė. Kartu jie praleido 71 gyvenimo metus. Prasidėjus karui, jiems teko palikti savo artimuosius ir išvykti iš Lietuvos į Austriją, o vėliau į Vokietiją. Atsiradęs Vokietijoje, Antanas toliau tęsė mokslus Karlsruhe universitete, nors ir labai ilgėjosi savo tėvynės Lietuvos. Kazimiera jį palaikė ir ragino. 1947 m. jam buvo suteiktas inžinerijos daktaro laipsnis. Dr. Juzaitis sėkmingai apgynė disertaciją apie greičių ir spaudimų pasiskirstymo apskaičiavimus ant tinklinių profilių. Jauna šeima pasirodė stipri, darbšti ir valinga. 1948 m. palikdami Vokietiją, dr. Antanas ir Kazimiera persikėlė į Kanadą, kur dr. Juzaitis projektavo šildymo sistemas įmonės pastatams. Po kelių metų jis tapo vyriausiu fabriko inžinieriaus asistentu didelėje maisto pramonės įmonėje, Toronte. Tuo metu šeimoje gimė sūnus Rimas, vėliau dukra Dana. Juzaičių šeima augo ir klestėjo. Vėliau dr. Juzaitis sutiko dirbti amerikiečių inžinerijos konsultantu Catalytic Construction įmonėje. 1957 m. dr. Juzaičiui pradėjus dirbti įmonės filiale Philadelphijoje, jaunai šeimai atsirado galimybė persikelti į JAV. Šioje įmonių projektavimo ir statybų kompanijoje dr. Juzaitis dirbo iki pensijos, buvo medžiagų, transporto (ypač pneumatinio), oro vėdinimo, kompresorių ir vandens šaldymo bokštų specialistas. 1982 m. išėjęs į pensiją dr. Juzaitis tęsė panašų darbą privačiai. Nuliūdusi šeima.