ALDONA NORMANTAITĖ

A † A ALDONA NORMANTAITĖ. Mirė 2016 m. balandžio 27 d. Gimė 1942 m. sausio 25 d. Lietuvoje, Skuode. Gyveno Schererrville, IN, anksčiau Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sesuo Gražvyda Melchiorre su vyru Robert, gyvenantys Roxboro, NC; krikšto sūnus Vincas Nausėdas ir artimi draugai. A. a. Aldona buvo duktė a. a. Kazimiero ir Antaninos Buožaitės. Holy Cross ligoninėje, Chicago, IL., išdirbo 33 metus. Jos laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 3 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com