JUZEFA ŠUKYTĖ VIZGIRDIENĖ

Mūsų mylima mama A † A JUZEFA ŠUKYTĖ VIZGIRDIENĖ mirė 2016 m. balandžio 29, sulaukusi 92 metų. Gimė 1924 m., Naujųjų metų dieną, gražiame Rukšnių kaime, Slavikuose. Gyveno Vokietijoje, Montrealyje, Čikagoje, Seminole, FL ir Concord, MA. Dideliame liūdesyje paliko dukterį Joaną Vizgirdą, žentą Stein Jacobsen, seseris Agotą Gustainis ir Petre Spear, brolį Joną Šukį, daug sūnėnų ir dukterėčių su šeimomis bei kitus gimines, draugus ir pažįstamus. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 8 d. 5 val. p. p. Turner and Porter, Butler Chapel, Toronte. Gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 9 d. 11 val. r. Prisikėlimo bažnyčioje, Toronte ir bus palaidota Šv. Jono kapinėse, Mississauga, Ontario, Kanadoje. Vietoje gėlių aukas prašome siųsti Sophia Sukys Walsh Memorial Endowment Fund for Ovarian Cancer, Loyola University Medical Center, 2160 S. First Ave., Maywood, Illinois 60153. Nuliūdusi šeima.