JUOZAS ARDYS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 93 garbingų metų, mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis, tėvukas ir prosenelis A † A JUOZAS ARDYS. Gimė 1923 m. Lietuvoje, Utenos raj., Gedimino kaime. Aktyviai ir su atsidavimu dalyvavo Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fronto Bičiulių veikloje. Nuliūdę liko: žmona Rėda, dukrelės Rasa su vyru Juozu Juška ir sūnumi Aisčiu su žmona Daiva; Rėda su vyru Ramu Pliura ir dukromis Skaidra su vyru Ryne ir sūnumi/proanūku Kovu, ir Audra su dukrelėmis/proanūkėmis Gabija, Gilija, Ginta ir Indrė su vyru Ted Howell ir dukromis Anele su vyru Adam, Asta ir Amelija bei sesers sūnus Donatas ir Rūta Surgailiai su šeima Lietuvoje. Velionis priklausė Šv. Kazimiero lietuviškai parapijai, Cleveland, Ohio. A. a. Juozas buvo pašarvotas penktadienį, balandžio 22 d. Jakubs laidojimo namuose, Cleveland, Ohio. Laidotuvės įvyko šeštadienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų velionis buvo atlydėtas į Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 2007 m. praradęs savo anūką Kovą, a. a. Juozas rėmė įsteigtą fondą, Kovo Jaunimo fondą/Kovas Youth Fund (nepelno fondas), kuris padeda studentijai ir jaunimui veikti JAV. Jei norėtumėte a. a. Juozo vardu paremti jaunimą, prašome čekius rašyti Kovas Youth Fund, 1212 Mohegan Road, Manasquan, NJ 08736. Nuliūdusi šeima.